شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-03-26 13:28:26

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 240
وب سایت

اررور هایی در هنگام بوت آرچ لینوکس

با سلام و عرض ادب بسیار بنده یک توزیع از ارچ نصب کردم بسته های base و base-devel نیمه کاره نصب شده بود که ری اینستالینگ کردم هیچ مشکلی نداره فقط در هنگام بوت به اررور هایی میرسم که چون طولانیه نتونستم تایپ کنم و عکسش رو میذارم از وقتی هم که این اررور ها میاد تعداد بسته های نصب شده رو بر نمیگردونه
فقط ببخشید عکس یکم بی کیفیته با journalctl پیداش نکردم موقع بوتم سریع میره برای همین کیفیت کمه

اررور های هنگام بوت در آرچ لینوکس

خروجی هر چیزی رو بخواید میذارم فقط کافیه بفرمایید

 journalctl -xe | grep error
Mar 26 13:15:47 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 21997, resource id: 56623123, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:19:46 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 11438, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:49 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 11487, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:55 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 13222, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:58 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14496, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:58 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14561, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:59 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14601, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:59 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14657, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:00 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14694, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:25 Hamid plasmashell[718]: kf5.kservice.sycoca: Parse error in "/home/hamid/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu" , line 1 , col 1 : "unexpected end of file"
Mar 26 13:20:25 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 14955, resource id: 29360179, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
Mar 26 13:20:31 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 15571, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:37 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 63129, resource id: 29361114, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:26:28 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37948, resource id: 2097321, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Mar 26 13:26:33 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 40083, resource id: 2098371, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Mar 26 13:27:07 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53517, resource id: 2097293, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0


journalctl -b | grep error                                   130 
Mar 26 12:52:22 Hamid kernel: tpm tpm0: A TPM error (7) occurred attempting to read a pcr value
Mar 26 12:52:22 Hamid kernel: tpm_tis: probe of 00:09 failed with error -5
Mar 26 12:52:24 Hamid kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-26.ucode failed with error -2
Mar 26 12:52:24 Hamid kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-25.ucode failed with error -2
Mar 26 12:52:24 Hamid kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-24.ucode failed with error -2
Mar 26 12:52:24 Hamid kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-23.ucode failed with error -2
Mar 26 12:53:41 Hamid ksmserver[711]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
Mar 26 12:53:46 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1059, resource id: 37748748, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 12:53:49 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1332, resource id: 35651588, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 12:53:49 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1336, resource id: 46137348, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 12:54:01 Hamid plasmashell[718]: libkcups: Create-Printer-Subscriptions last error: 0 successful-ok
Mar 26 12:54:01 Hamid plasmashell[718]: libkcups: Get-Jobs last error: 0 successful-ok
Mar 26 12:54:01 Hamid plasmashell[718]: libkcups: Get-Jobs last error: 0 successful-ok
Mar 26 12:54:02 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6455, resource id: 2097183, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 12:54:25 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10749, resource id: 29360320, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 12:54:53 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 3554, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 12:54:53 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 3621, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:04:33 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 60356, resource id: 60817408, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:04:33 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 60360, resource id: 60817409, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:04:33 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 60364, resource id: 56623108, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:04:36 Hamid kdeinit5[1316]: kf5.kio.core: listDir() did not call finished() or error()! Please fix the KIO slave.
Mar 26 13:04:46 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 64270, resource id: 56623128, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:04:49 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 88, resource id: 60817408, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:04:49 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 102, resource id: 56623108, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:05:11 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4437, resource id: 60817408, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:05:11 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4441, resource id: 60817409, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:05:16 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 7385, resource id: 60817427, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:05:20 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 8823, resource id: 60817408, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:05:26 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11321, resource id: 60817427, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:10:19 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23412, resource id: 56629289, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:10:24 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24022, resource id: 60817408, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:10:24 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24026, resource id: 60817409, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:10:24 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24030, resource id: 56623108, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:10:26 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25351, resource id: 60817422, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:15:47 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 21997, resource id: 56623123, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:19:46 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 11438, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:49 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 11487, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:55 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 13222, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:58 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14496, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:58 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14561, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:59 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14601, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:19:59 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14657, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:00 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 14694, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:25 Hamid plasmashell[718]: kf5.kservice.sycoca: Parse error in "/home/hamid/.config/menus/applications-merged/xdg-desktop-menu-dummy.menu" , line 1 , col 1 : "unexpected end of file"
Mar 26 13:20:25 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 14955, resource id: 29360179, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
Mar 26 13:20:31 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 15571, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:20:37 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 63129, resource id: 29361114, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Mar 26 13:26:28 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37948, resource id: 2097321, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Mar 26 13:26:33 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 40083, resource id: 2098371, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Mar 26 13:27:07 Hamid kwin_x11[714]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53517, resource id: 2097293, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Mar 26 13:31:16 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 25719, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:19 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 26555, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:19 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 26586, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:32 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 26759, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:33 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 26834, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:33 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 26868, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:51 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 27100, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:34:51 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 27131, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:35:06 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 27307, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:35:06 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 27332, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:03 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28158, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:03 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28193, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:14 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28377, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:14 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28387, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:26 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28635, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:26 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28647, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:37 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28784, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:37 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28791, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:47 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28931, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:36:47 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 28938, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:20 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29420, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:20 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29457, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:31 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29628, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:31 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29669, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:32 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29707, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:32 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29734, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:44 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29873, resource id: 46137350, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Mar 26 13:37:44 Hamid plasmashell[718]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 29877, resource id: 2097168, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
journalctl -a -l | grep acpi                                  130 
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
Mar 26 18:47:54 Hamid systemd-modules-load[166]: Inserted module 'acpi_call'
Mar 26 18:47:54 Hamid kernel: acpi_call: loading out-of-tree module taints kernel.
Mar 26 18:47:56 Hamid kernel: tpm tpm0: tpm_read_log_acpi: TCPA log area empty
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:17: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:16: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:15: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:14: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:13: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:12: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:11: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:10: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:0f: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:0e: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:0d: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:0c: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:0a: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:09: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:08: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:07: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:06: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:05: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:04: Turning OFF
Mar 26 20:02:31 Hamid kernel: acpi LNXPOWER:03: Turning OFF

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-03-26 20:14:46)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#2 2017-03-26 14:11:50

piker
عضو
ثبت شده: 2016-08-26
ارسال ها: 8

پاسخ: اررور هایی در هنگام بوت آرچ لینوکس

سلام وارد سیستم میشه ؟ بالا میاد ؟

آخرین ویرایش توسط piker (2017-03-26 14:13:44)

آفلاین

#3 2017-03-26 19:04:31

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 240
وب سایت

پاسخ: اررور هایی در هنگام بوت آرچ لینوکس

piker نوشته است که:

سلام وارد سیستم میشه ؟ بالا میاد ؟

بله ظاهرا مشکل خاصی در سیستم به وجود نمیاره اما این مشکلاتمربوط به بسته ای میشه که پاک شده به نظرم یا ری انستالینگ کرده با نسخه جدید هماهنگی نداره محیط کار هم روان کار میکنه

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-03-26 20:15:10)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#4 2017-03-26 22:53:27

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 240
وب سایت

پاسخ: اررور هایی در هنگام بوت آرچ لینوکس

با درود فراوان بنده با بررسی های بیشتر متوجه شدم فایل

/sys/class/tpm

خالی میباشد متاسفانه محتویات فایل پاک شده


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB