شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-10-16 16:01:09

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 201
وب سایت

افزون همزمان زیرنویس و واتر مارک به ویدیو با ffmpeg

سلام
برای انجام یک کاری نیاز دارم که زیرنویس و واترمارک را روی ویدیو بسوزونم. البته تحت شرایط خاصی پشت زیرنویس باید یک باکس شفاف مشکی رنگ وجود داشته باشد و واترمارک هم بالا سمت راست تصویر نمایش داده شود. حالا برای این کار از ffmpeg استفاده میکنم. در وب جستجو انجام دادم و به دستور زیر رسیدم.
دستور برای سوزاندن زیرنویس روی ویدیو

ffmpeg -i gimp.mp4 -i gimp.png -filter_complex [0:v][1:v]overlay=W-w-5:5 "subtitles=gimp.srt:force_style='OutlineColour=&H80000000,BorderStyle=3,Outline=1,Shadow=0,MarginV=20'" out.mkv

دستور برای سوزاندن واترمارک

ffmpeg -i gimp.mp4 -i gimp.png -filter_complex [0:v][1:v]overlay=W-w-5:5 out.mkv

هر دو دستور وقتی جدا جدا اجرا میشوند عالی کار میکنند ولی مشکل زمانی پیش میآید که بخواهم دو دستور را در قالب یک دستور بنویسم.

ffmpeg -i gimp.mp4 -i gimp.png -filter_complex [0:v][1:v]overlay=W-w-5:5 "subtitles=gimp.srt:force_style='OutlineColour=&H80000000,BorderStyle=3,Outline=1,Shadow=0,MarginV=20'" out.mkv

این هم اروری که موقع اجرا دستور می گیرم.

[behrooz@Lenovo-G500 ~]$ ffmpeg -i gimp.mp4 -i gimp.png -filter_complex [0:v][1:v]overlay=W-w-5:5 "subtitles=gimp.srt:force_style='OutlineColour=&H80000000,BorderStyle=3,Outline=1,Shadow=0,MarginV=20'" out.mkv
ffmpeg version 3.3.4 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
 built with gcc 7.2.0 (GCC)
 configuration: --prefix=/usr --disable-debug --disable-static --disable-stripping --enable-avisynth --enable-avresample --enable-fontconfig --enable-gmp --enable-gnutls --enable-gpl --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgsm --enable-libiec61883 --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libv4l2 --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxcb --enable-libxvid --enable-shared --enable-version3
 libavutil   55. 58.100 / 55. 58.100
 libavcodec   57. 89.100 / 57. 89.100
 libavformat  57. 71.100 / 57. 71.100
 libavdevice  57. 6.100 / 57. 6.100
 libavfilter   6. 82.100 / 6. 82.100
 libavresample  3. 5. 0 / 3. 5. 0
 libswscale   4. 6.100 / 4. 6.100
 libswresample  2. 7.100 / 2. 7.100
 libpostproc  54. 5.100 / 54. 5.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'gimp.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf57.56.100
 Duration: 00:03:54.45, start: 0.000000, bitrate: 382 kb/s
  Stream #0:0(und): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 248 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 90k tbn, 60 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 125 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
Input #1, png_pipe, from 'gimp.png':
 Duration: N/A, bitrate: N/A
  Stream #1:0: Video: png, rgba(pc), 114x38 [SAR 2835:2835 DAR 3:1], 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
[NULL @ 0x55ee13b21ea0] Unable to find a suitable output format for 'subtitles=gimp.srt:force_style='OutlineColour=&H80000000,BorderStyle=3,Outline=1,Shadow=0,MarginV=20''
subtitles=gimp.srt:force_style='OutlineColour=&H80000000,BorderStyle=3,Outline=1,Shadow=0,MarginV=20': Invalid argument

در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

#2 2017-10-20 02:16:41

بهروز رمضانی
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 201
وب سایت

پاسخ: افزون همزمان زیرنویس و واتر مارک به ویدیو با ffmpeg

اینم جواب

ffpb -i "$1" -i "$3" -filter_complex "[0:v][1:v]overlay=W-w-10:10,ass="$2"[out]" -map "[out]" -map 0:a $name.mkv

در یادگیری و استفاده از خط فرمان کوشا باشید چرا که رستگاری شما در آن است.

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB