شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-03-19 17:41:12

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

مشکل در نصب بسته از AUR

درود به دوستان عزیز
زمانی که می خوام تا بسته unity-editor رو نصب کنم با مشکل زیر روبرو میشم .

cat: write error: No space left on device
bsdtar: Write error
==> ERROR: Failed to create package file.
==> ERROR: Makepkg was unable to build unity-editor.
==> Restart building unity-editor ? [y/N]

فایل tmp رو خالی کردم و سیستم رو یکبار ریست کردم درست شد یک بسته رو نصب کردم اما الان که می خوام دوباره یک بسته دیگه رو نصب کنم باز این مشکل بوجود امده ! چه کنیم این مشکل کلا برطرف بشه smile


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

#2 2018-03-19 19:56:30

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

این هم در ادامه زمانی که می خواستم vscode رو از AUR نصب کنم :

cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.ja.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.ko.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.ru.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.zh-cn.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/issue/issueReporterMain.nls.zh-tw.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.de.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.ja.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.zh-cn.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcess.html': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcess.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.es.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.fr.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.it.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.ko.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.ru.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/code/electron-browser/sharedProcess/sharedProcessMain.nls.zh-tw.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/OSSREADME.json': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.css': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.svg': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons-animations.css': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.less': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.woff': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/README.md': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons-local.ttf': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.eot': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.scss': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/octicons.ttf': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/browser/ui/octiconLabel/octicons/sprockets-octicons.scss': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/common/performance.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/worker/workerMain.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/node/ps-win.ps1': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/node/terminateProcess.sh': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/base/node/stdForkStart.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/platform/extensionManagement/node/media/defaultIcon.png': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/editor/standalone/browser/iPadShowKeyboard/keyboard.svg': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/editor/standalone/browser/iPadShowKeyboard/keyboard-inverse.svg': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/vs/editor/standalone/browser/quickOpen/symbol-sprite.svg': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/bootstrap-amd.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/bootstrap.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/main.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/out/paths.js': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/keytar/build/Release/keytar.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/keytar/build/Release/obj.target/keytar.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-is-elevated/build/Release/is-elevated.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-is-elevated/build/Release/obj.target/is-elevated.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-keymap/build/Release/keymapping.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-keymap/build/Release/obj.target/keymapping.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-watchdog/build/Release/obj.target/watchdog.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/native-watchdog/build/Release/watchdog.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/node-pty/build/Release/pty.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/gc-signals/build/Release/gcsignals.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/gc-signals/build/Release/obj.target/gcsignals.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/nsfw/build/Release/obj.target/nsfw.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/nsfw/build/Release/nsfw.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/spdlog/build/Release/obj.target/spdlog.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/spdlog/build/Release/spdlog.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/oniguruma/build/Release/obj.target/onig_scanner.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/oniguruma/build/Release/onig_scanner.node': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/app/node_modules.asar.unpacked/vscode-ripgrep/bin/rg': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/resources/electron.asar': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/snapshot_blob.bin': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/ui_resources_200_percent.pak': No space left on device
cp: error writing '/tmp/yaourt-tmp-mehrdad/aur-code/pkg/code/usr/share/code-oss/views_resources_200_percent.pak': No space left on device
==> ERROR: A failure occurred in package().
  Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build code.
==> Restart building code ? [y/N]

Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

#3 2018-03-19 20:09:43

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

درود مهرداد عزیز. احتمالن با تغییر دادن مسیر پیشفرض yaourt از tmp به یه جای دیگه مشکل حل بشه:

$ cp /etc/yaourtrc ~/.yaourtrc

و سپس خط

#TMPDIR="/tmp"

را در yaourtrc./~ به چیزی مانند

TMPDIR="/home/esa/"

تبدیل کنید.
ولی اکنون که بسته را با yaourt گرفتی خود بسته + snapshotش را از پوشه tmp به یه جای دیگه توی homeت منتقل کن و سپس با mapkg -sci بسازش.

پوزش. من دارم میرم بیرون و مجبور شدم سریع بنویسم.

ویرایش: دستورهای مربوط به yaourt اضافه شدند.

آخرین ویرایش توسط Arcush (2018-03-19 21:29:57)

آفلاین

#4 2018-03-19 21:28:09

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

Arcush نوشته است که:

درود مهرداد عزیز. احتمالن با تغییر دادن مسیر پیشفرض yaourt از tmp به یه جای دیگه مشکل حل بشه. ولی اکنون که بسته را با yaourt گرفتی خود بسته + snapshotش را از پوشه tmp به یه جای دیگه توی homeت منتقل کن و سپس با mapkg -sci بسازش.

پوزش. من دارم میرم بیرون و مجبور شدم سریع بنویسم.

درود به عیسی عزیز . ممنون بابت جواب smile

یک دستوری پیدا کردم که در هر بار لاگین کردن سیستم مقدار پوشه tmp رو به 10 گیگ افزایش میده و این مشکل رو ظاهرا موقتی برطرف می کنه.
دستور :

mount -o remount,size=10G,noatime /tmp

حالا سوالی که برام پیش امده اینه که ۴ گیگ با چی داره پر میشه . و چرا قبلا این مشکل رو نداشتم . این جواب برام از راه حل مهم تره smile البته با رسیدن به این جواب تقریبا به راه حل هم میرسیم .


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

#5 2018-03-19 22:08:05

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

خروجیِ df -h چیه؟   همچنین ممکنه درحال استفاده از چیزی  باشید که باعث بشه این اتفاق بیفته و tmp پر بشه. همچنین ظاهرن حجم tmp بصورت پیشفرض، نیمی از رم هستش. پس ممکنه از مقدار رم کم هم باشه و چیزی که قراره توی  tmp ساخته بشه حجم زیادی داشته باشه.

آفلاین

#6 2018-03-20 09:53:00

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

Arcush نوشته است که:

خروجیِ df -h چیه؟   همچنین ممکنه درحال استفاده از چیزی  باشید که باعث بشه این اتفاق بیفته و tmp پر بشه. همچنین ظاهرن حجم tmp بصورت پیشفرض، نیمی از رم هستش. پس ممکنه از مقدار رم کم هم باشه و چیزی که قراره توی  tmp ساخته بشه حجم زیادی داشته باشه.

خروجی :

[[email protected] GoDot ]$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
dev       3.9G   0 3.9G  0% /dev
run       3.9G 888K 3.9G  1% /run
/dev/sda1    54G 9.7G  42G 19% /
tmpfs      3.9G  30M 3.9G  1% /dev/shm
tmpfs      3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      10G 5.3G 4.8G 53% /tmp
/dev/sda3    854G  52G 759G  7% /home
tmpfs      790M  44K 790M  1% /run/user/1000

نمی دونم چه چیزی ممکنه باشه که این حجم رو پر کنه . البته من اولین بار هست که دارم از میزکار Cinnamon استفاده می کنم و قبلا از این میزکار استفاده نکردم . می تونه مشکل از میزکار و یا یک برنامه در این میزکار باشه ؟


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

#7 2018-03-21 13:34:06

Programmer
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-01
ارسال ها: 446
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب بسته از AUR

درود smile ارادتمندیم

آقا موفق به نصب شدم با استفاده از خود نصب کننده Unity و گفتم که بیاد و اندروید و سایر پیش نیازها رو برای گرفتن خروجی برای سایر پلتفرم ها رو هم دانلود کنه . بعد اینکه تموم شد فایل ها رو داخل home قرار داد و وقتی جابجا کردم به مشکل خورد . یعنی خود unity به درستی اجرا میشد با vscode اما وقتی می خواستم مثلا یک خروجی برای اندروید بگیرم بعد جابجایی دیگه نمی تونست پلتفرم ها رو تشخیص بده . البته قبل جابجایی هم که می تونست وقتی آدرس sdk رو میدادم بهش نمی تونست باز خروجی بگیره . از sdk مشکل می گرفت . حالا دوباره میزنم نصب بشه و جابجایی ای انجام نمیدم تا با هم اول ببینیم مشکل اینکه نمی تونه خروجی بگیره با این sdk چی هستش بعد مرحله به مرحله سایر مشکلات رو هم با کمک هم دیگه برطرف می کنیم .


Software Engineer (Mobile and Back-End Developer)
and interested to Arch Linux, Golang
به سایت ما سر بزنید smile
مهرداد دولت خواه - Mehrdad Dolatkhah

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud