شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2019-01-23 15:23:01

joker
Moderator
ثبت شده: 2018-01-24
ارسال ها: 77

مشکل در ضبط کردن با vokoscreen

درود
من vokoscreen رو از aur نصب کردم ، بدون هیچ خطایی اجرا میشه ولی همینکه روی start کلیک میکنم که شروع کنه به ضبط کردن ، سریع ارور میده و ضبط کردن متوقف مبشه
و اینکه gstreamer و تمام پلاگین ها هم نصب هستند ، با سرچ کردن به این رسیدم که با تغییر playbin2 به playbin1 مشکل حل میشه ولی کلن نمیدونم playbin چی هست و یا کجا هست ، ممنون میشم راهنمایی کنید. ( از kde استفاده میکنم)

$ vokoscreen        
[vokoscreen] Version: 2.9.5 Beta
[vokoscreen] Locale: en_US
[vokoscreen} Country: United States
[vokoscreen] Qt: 5.12.0
[vokoscreen] GStreamer 1.14.4
[vokoscreen] Operating system: Arch Linux
[vokoscreen] vokoscreen running as: xcb client
[vokoscreen] vokoscreen running on X11
[vokoscreen] Desktop: KDE
[vokoscreen] current icon-theme: 
[vokoscreen] Qt-PluginsPath:   /usr/lib/qt/plugins
[vokoscreen] Qt-TranslationsPath: /usr/share/qt/translations
[vokoscreen] Qt-LibraryPath:   /usr/lib
[vokoscreen] CompositingManager running: true

[vokoscreen] PulseAudio device: :::pulsesrc
[vokoscreen] PulseAudio device: alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo:::Built-in Audio Analog Stereo
[vokoscreen] PulseAudio device: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor:::Monitor of Built-in Audio Analog Stereo

[vokoscreen] Muxer available: matroskamux
[vokoscreen] Muxer available: webmmux
[vokoscreen] Muxer available: avimux
[vokoscreen] Muxer available: mp4mux
[vokoscreen] Video encoder avalaible: x264enc
[vokoscreen] Fail video encoder not available: vaapih264enc
[vokoscreen] Video encoder avalaible: av1enc
[vokoscreen] Video encoder avalaible: vp8enc
[vokoscreen] Audio encoder avalaible: vorbisenc
[vokoscreen] Audio encoder avalaible: flacenc
[vokoscreen] Audio encoder avalaible: opusenc
[vokoscreen] Audio encoder avalaible: lamemp3enc

[vokoscreen] Detected count screens: 1

[vokoscreen] Name from screen: eDP1
[vokoscreen] Screen available desktop width : 1920
[vokoscreen] Screen available desktop height: 1080
[vokoscreen] DevicePixelRatio: 1 (Normal displays is 1, Retina display is 2)
[vokoscreen] Vertical refresh rate of the screen in Hz: 60
[vokoscreen] Screen orientation Qt::LandscapeOrientation
[vokoscreen] Color depth of the screen: 24
[vokoscreen] Model from screen: 
[vokoscreen] Manufactur from screen: BOE
[vokoscreen] SerialNumber from screen: 
[vokoscreen] ItemText in Combobox: eDP1: 1920 x 1080
[vokoscreen] ItemData in Combobox: x=0 y=0 with=1920 height=1080

[vokoscreen] Start record with: ximagesrc display-name=:0 use-damage=false show-pointer=true startx=0 starty=0 endx=1919 endy=1079 ! capsfilter caps=video/x-raw,framerate=25/1 ! queue flush-on-eos=true ! videoconvert ! queue flush-on-eos=true ! videorate ! queue flush-on-eos=true ! x264enc qp-min=23 qp-max=23 speed-preset=veryfast threads=0 ! queue flush-on-eos=true ! mux. pulsesrc device=alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo ! queue flush-on-eos=true ! audioconvert ! queue flush-on-eos=true ! audiorate ! queue flush-on-eos=true ! vorbisenc ! queue flush-on-eos=true ! mux. matroskamux name=mux ! filesink location=/home/arman/Videos/vokoscreen-2019-01-23_13-12-32.mkv
[vokoscreen] Unable to set the pipeline to the playing state.

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_element_send_event: assertion 'GST_IS_ELEMENT (element)' failed

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_bus_timed_pop_filtered: assertion 'GST_IS_BUS (bus)' failed

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_element_set_state: assertion 'GST_IS_ELEMENT (element)' failed

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_element_set_state: assertion 'GST_IS_ELEMENT (element)' failed

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_element_set_state: assertion 'GST_IS_ELEMENT (element)' failed

(vokoscreen:5684): GStreamer-CRITICAL **: 13:12:33.139: gst_object_unref: assertion '((GObject *) object)->ref_count > 0' failed
[vokoscreen] Stop record 

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud