شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2016-02-24 12:56:54

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

سلام دوستان.
من جدیدا موقع بوت شدن یه سری وارنینگ (نمیدونم یا شایدم ارور) میگیرم با این مضمون:

[0:ehsan@manjaro:11:49:40:~]$
>>>dmesg -l err
[  11.609648] wl0: online cpus 1
[  13.924834] systemd[1]: dev-disk-by\x2dpartlabel-Basic\x5cx20data\x5cx20partition.device: Dev dev-disk-by\x2dpartlabel-Basic\x5cx20data\x5cx20partition.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda5 and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda6
[  14.728876] systemd[1]: dev-disk-by\x2dpartlabel-Basic\x5cx20data\x5cx20partition.device: Dev dev-disk-by\x2dpartlabel-Basic\x5cx20data\x5cx20partition.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda5 and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda7
[  48.208368] wl0: link up (wlp7s0)
[ 712.417651] wl0: link down (wlp7s0)
[ 750.276779] wl0: link up (wlp7s0)
[ 754.881239] wl0: link up (wlp7s0)
[ 800.716807] wl0: link down (wlp7s0)
[ 1131.571983] wl0: link up (wlp7s0)
[ 1185.785592] wl0: link up (wlp7s0)
[ 1203.806748] wl0: link up (wlp7s0)
[ 1222.144601] wl0: link down (wlp7s0)
[ 1227.668312] wl0: link up (wlp7s0)
[ 1335.528744] wl0: link down (wlp7s0)
[ 1336.418812] wl0: link up (wlp7s0)

به غیر از چیزایی که wl0 گفته بقیه اش واسم تازگی داره.
این هم یه سری اطلاعات اضافی:

[0:ehsan@manjaro:11:52:44:~]$
>>>blkid | sed 's/ data partition//g'| awk -vOFS='\t' '{print $6,$2,$3}' | column -t
PARTUUID="f89b9967-1e0b-4521-912f-fcab17789db2" LABEL="ESP"     UUID="B8E6-DFAC"
PARTUUID="c154ef39-0220-445c-bd8a-060c0dddea70" LABEL="SWAP"     UUID="22343971-f3e1-4547-aeff-cf493119693a"
PARTUUID="21523ae2-f28d-442e-b288-505e14d420e6" LABEL="ROOT"     UUID="e75bfcb5-5e83-4a61-a845-ccdccff9eb7c"
PARTUUID="5fa7c4d8-cf5d-4a60-9e9d-195520a054ec" LABEL="HOME"     UUID="b26ec6e2-0c57-4d3c-9468-064183694162"
PARTUUID="cfa0e97e-309b-4065-bcb0-9a749218d4fd" LABEL="MultiMedia"  UUID="2CAA9760AA9724FC"
PARTUUID="0fc3e405-276f-4088-a191-59f9a92cf8da" LABEL="Software(s)" UUID="381819B5181972DC"
PARTUUID="f27bad21-68e2-4a60-9708-53dbe487e7b5" LABEL="Document(s)" UUID="ECB25802B257CFA6"

و

[0:ehsan@manjaro:11:49:06:~]$
>>>sed /^#/d /etc/fstab | column -t
PARTUUID=21523ae2-f28d-442e-b288-505e14d420e6 /               ext4 defaults 0 1
PARTUUID=5fa7c4d8-cf5d-4a60-9e9d-195520a054ec /home             ext4 defaults 0 1
PARTUUID=c154ef39-0220-445c-bd8a-060c0dddea70 swap             swap defaults 0 0
PARTUUID=f89b9967-1e0b-4521-912f-fcab17789db2 /boot/efi           vfat defaults 0 1
UUID=2CAA9760AA9724FC             /run/media/ehsan/MultiMedia  ntfs defaults 0 2
UUID=381819B5181972DC             /run/media/ehsan/Software(s) ntfs defaults 0 2
UUID=ECB25802B257CFA6             /run/media/ehsan/Document(s) ntfs defaults 0 2

در ضمن اگه میتونه مرتبط باشه باید بگم که چند باری هم برای خاموش کردن زمان زیادی رو گرفت تا خاموش بشه.

با تشکر

آخرین ویرایش توسط ehsan_faal (2016-03-02 21:20:53)


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#2 2016-02-24 14:51:28

AraaX
Administrator
ثبت شده: 2015-09-13
ارسال ها: 339

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

سلام احسان عزیز
امکانش هست از () در لیبل پارتیشن باشه یه بار لیبل رو ویرایش کن و دوباره امتحان کن .

آفلاین

#3 2016-02-24 15:18:18

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

با تشکر.
تشخیصتون درست بود.

متأسفانه فقط توی ری-استارت اول مشکل رفع شده بود، دوباره برگشت،در صورتی که لیبل ها رو هم با g-parted ویرایش کردم.

آخرین ویرایش توسط ehsan_faal (2016-02-24 23:29:42)


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#4 2016-02-26 14:39:42

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

من هر چی سرچ کردم دنبال این ارور چیز بدرد بخوری گیر نیاوردم، کسی راه حلی نداره؟


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#5 2016-02-26 14:54:00

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

لطفا خروجی sudo blkid و محتوای حال حاضر fstab رو قرار بدید. احتمالا باید fstab رو ریجنریت کنید.

آفلاین

#6 2016-02-26 16:24:20

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

سلام.
sudo لازم داره؟

[0:ehsan@manjaro:15:22:36:~]$
>>>sudo blkid 
/dev/sda1: LABEL="ESP" UUID="B8E6-DFAC" TYPE="vfat" PARTLABEL="ESP" PARTUUID="f89b9967-1e0b-4521-912f-fcab17789db2"
/dev/sda2: LABEL="SWAP" UUID="22343971-f3e1-4547-aeff-cf493119693a" TYPE="swap" PARTLABEL="SWAP" PARTUUID="c154ef39-0220-445c-bd8a-060c0dddea70"
/dev/sda3: LABEL="ROOT" UUID="e75bfcb5-5e83-4a61-a845-ccdccff9eb7c" TYPE="ext4" PARTLABEL="ROOT" PARTUUID="21523ae2-f28d-442e-b288-505e14d420e6"
/dev/sda4: LABEL="HOME" UUID="b26ec6e2-0c57-4d3c-9468-064183694162" TYPE="ext4" PARTLABEL="HOME" PARTUUID="5fa7c4d8-cf5d-4a60-9e9d-195520a054ec"
/dev/sda5: LABEL="MultiMedia" UUID="2CAA9760AA9724FC" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="cfa0e97e-309b-4065-bcb0-9a749218d4fd"
/dev/sda6: LABEL="Software" UUID="381819B5181972DC" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="0fc3e405-276f-4088-a191-59f9a92cf8da"
/dev/sda7: LABEL="Document" UUID="ECB25802B257CFA6" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="f27bad21-68e2-4a60-9708-53dbe487e7b5"
[0:ehsan@manjaro:15:23:27:~]$
>>>cat /etc/fstab 
# 
# /etc/fstab: static file system information
#
# <file system>	<dir>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
# DEVICE DETAILS: /dev/sda1 PARTUUID=f89b9967-1e0b-4521-912f-fcab17789db2 PARTLABEL=ESP UUID=8927-A433 LABEL=ESP
# DEVICE DETAILS: /dev/sda2 PARTUUID=c154ef39-0220-445c-bd8a-060c0dddea70 PARTLABEL=SWAP UUID=22343971-f3e1-4547-aeff-cf493119693a LABEL=SWAP
# DEVICE DETAILS: /dev/sda3 PARTUUID=21523ae2-f28d-442e-b288-505e14d420e6 PARTLABEL=ROOT UUID=e75bfcb5-5e83-4a61-a845-ccdccff9eb7c LABEL=ROOT
# DEVICE DETAILS: /dev/sda4 PARTUUID=5fa7c4d8-cf5d-4a60-9e9d-195520a054ec PARTLABEL=HOME UUID=b26ec6e2-0c57-4d3c-9468-064183694162 LABEL=HOME
PARTUUID=21523ae2-f28d-442e-b288-505e14d420e6 / ext4 defaults 0 1
PARTUUID=5fa7c4d8-cf5d-4a60-9e9d-195520a054ec /home ext4 defaults 0 1
PARTUUID=c154ef39-0220-445c-bd8a-060c0dddea70 swap swap defaults 0 0
PARTUUID=f89b9967-1e0b-4521-912f-fcab17789db2 /boot/efi vfat defaults 0 1
UUID=2CAA9760AA9724FC /run/media/ehsan/MultiMedia      ntfs  defaults    0    2
UUID=381819B5181972DC /run/media/ehsan/Software      ntfs  defaults    0    2
UUID=ECB25802B257CFA6 /run/media/ehsan/Document      ntfs  defaults    0    2

Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#7 2016-02-26 16:53:32

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

بله. چون توی دایرکتوری bin هست، نیاز به sudo داره.

من فکر کردم بخاطر استفاده از جی پارتد، uuid ها تغییر کردن. منتها با چک کردن partuuid ها دیدم که یکی هستن و تغییری ایجاد نشده. در اونصورت اولین راهکار این می بود که fstab رو دوباره  جنریت کنید. neutral ایده ای ندارم. بهرصورت بدون داشتن دلیل خاصی هنوز هم  پیشنهاد می کنم که یک بار دیگه fstab رو جنریت کنید.

ویرایش: این برنامه تحت دسترسی روت اجرا میشه و قطعا هیچ ربطی به دایرکتوری bin نداره. بابت این اشتباهم متاسفم. با دستور

 $ sudo chmod +s /usr/bin/blkid

میتونید اون رو برای کاربر جاری قابل استفاده کنید.

آخرین ویرایش توسط Arcush (2016-02-26 22:15:24)

آفلاین

#8 2016-02-26 17:35:24

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 337

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

سلام
تو اولین ارور اعلام کرده یه پارتیشن با دوتا مسیر متفوت سیستم فایل پیدا شده!
حول و حوش این موضوع سرچ کن!
بهتره fstab رو هم به پیشنهاد ارکوش عزیز دوباره بسازی!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#9 2016-02-26 18:19:06

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

برای ری-جنریت کردن fstab اسکریپتی هست یا باید خودم دستی عمل کنم؟
من توی نت فقط یه اسکریپت پایتون واسه این کار پیدا کردم که البته کامل هم نبود، توی آرچ یه اسکریپت داره فکر میکنم ولی توی مانجارو من چیزی پیدا نکردم.


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#10 2016-02-26 20:01:59

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

میتونید با مدیای آرچ (یا مانجارو) chroot کنید و بعد از مونت کردن تمام پارتیشن های سیستمتون براحتی با دستوری مثل

 # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

این کار رو انجام بدید. 

البته یه راه دیگه هم وجود داره. genfstab توی بسته arch-install-scripts قرار داره. این بسته رو نصب کنید. بعد 

 $ genfstab --help 

رو بزنید تا سوئیچ های مختلفش رو ببینید (اگه اطلاعات دیگه ای نمیخواید که توی فایل fstab ظاهر بشه همون دستور بالا رو بزنید:

 $ genfstab -p / >> ~/Desktop/fstab_test

). بعد از fstab فعلی یک بک آپ بگیرید. حالا با genfstab میتونید یک فایل حاوی وضعیت پارتیشن های مونت شده  رو تولید کنید (بنابراین پارتیشن های ویندوی رو هم مونت کنید). این فایل رو با فایل  fstab فعلی مقایسه کنید. اگه یکی نبودن جایگزینش کنید و لطفا نتیجه رو گزارش بدید.

آخرین ویرایش توسط Arcush (2016-02-26 20:28:08)

آفلاین

#11 2016-02-26 20:29:55

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

سلام.نتیجه این شد:

genfstab -Up /
# /dev/sda3 LABEL=ROOT
UUID=e75bfcb5-5e83-4a61-a845-ccdccff9eb7c	/     	ext4   	rw,relatime,data=ordered	0 1

# efivarfs
efivarfs      	/sys/firmware/efi/efivars	efivarfs 	rw,nosuid,nodev,noexec,relatime	0 0

# /dev/sda7 LABEL=Document
UUID=ECB25802B257CFA6	/run/media/ehsan/Document	ntfs   	rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096	0 0

# /dev/sda6 LABEL=Software
UUID=381819B5181972DC	/run/media/ehsan/Software	ntfs   	rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096	0 0

# /dev/sda5 LABEL=MultiMedia
UUID=2CAA9760AA9724FC	/run/media/ehsan/MultiMedia	ntfs   	rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096	0 0

# gvfsd-fuse
gvfsd-fuse     	/run/user/1000/gvfs	fuse.gvfsd-fuse	rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100	0 0

# /dev/sda4 LABEL=HOME
UUID=b26ec6e2-0c57-4d3c-9468-064183694162	/home   	ext4   	rw,relatime,data=ordered	0 2

# /dev/sda1 LABEL=ESP
UUID=B8E6-DFAC   	/boot/efi 	vfat   	rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro	0 2

# /dev/sda2 LABEL=SWAP
UUID=22343971-f3e1-4547-aeff-cf493119693a	none   	swap   	defaults 	0 0

الان این درسته؟
این رو جایگزین فایل اصلی کنم؟


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#12 2016-02-26 20:52:09

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

بله. از fstab فعلی بکاپ بگیرید و جایگزین کنید.

آفلاین

#13 2016-02-26 23:04:11

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

این ارور بدجوری کلافم کرده، فایل جدید رو جایگزین قبلیه کردم و توی اولین ری-استارت دیگه بالا نیومد(منم تا حالا تو عمرم یه بار chroot انجام ندادم)
خوشبختانه همونجا ازم پسورد روت رو گرفت و نمیدونم چطوری بدون نیاز به مونت کردن چیزی(خود هوم مونت بود) فایل بک آپ قبلی رو برگردوندم.
این مانجارو جدیدا خیلی داره اذیت میکنه.


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#14 2016-02-26 23:18:00

LinArcX
Moderator
ثبت شده: 2015-09-18
ارسال ها: 832

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

نیازی به جنریت کردن نبود..در اینجا مشکل مشابهی داشتم من که بدون نیاز به جنریت مجدد fstab مشکل رو حل کردم..احتمال زیاد مشکل شما هم، اینجوری حل میشه.

آخرین ویرایش توسط LinArcX (2016-02-26 23:18:19)

آفلاین

#15 2016-02-26 23:26:52

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

آخه من طبق چیزی که توی پست اولم گذاشتم نه تغییری توی UUID داشتم نه سواپ مشترک.
همه چیز مثله قبله.
نمیدونم چرا یه دفعه ای شروع کرده به ارور دادن.


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#16 2016-02-27 13:46:16

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

چرا نباید بالا بیاد؟ neutral بعدش چرا باید الان مانت پوینت سواپ، none بشه؟ neutral  به نظرم الان دو تا مشکل هست: یکی لیبل ها هستن که ظاهرا مشکل اساسی رو اونها باعث شدن و یکی هم اینکه ظاهرا باید swap رو mount/unmount کنید. swapکلا البته داره  یه مقداری کهنه میشه. مخصوصا با این رم های امروزی.

آفلاین

#17 2016-03-02 21:18:59

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

Arcush نوشته است که:

چرا نباید بالا بیاد؟ neutral بعدش چرا باید الان مانت پوینت سواپ، none بشه؟ neutral  به نظرم الان دو تا مشکل هست: یکی لیبل ها هستن که ظاهرا مشکل اساسی رو اونها باعث شدن و یکی هم اینکه ظاهرا باید swap رو mount/unmount کنید. swapکلا البته داره  یه مقداری کهنه میشه. مخصوصا با این رم های امروزی.

خب، بالاخره حلش کردم.
چرا باید الان مانت پوینت سواپ، none بشه؟
طبق man-page ای که از fstab گرفتم:

The second field (fs_file).
       This field describes the mount point for the filesystem. For swap partitions, this field should be specified as `none'. If the
       name of the mount point contains spaces these can be escaped as `\040'.

و اما مشکل کجا بود؟
طبق چیزی که ارور سعی میکرد به وضوح بگه(البته انصافا زیاد واضح نبود، فقط کسی میتونه بفهمدش که دستی بر آتش داشته باشه)
میگفت یه مشکلی توی این مسیر هست:

[0:ehsan@manjaro:20:12:36:disk]$
>>>ls
by-id by-label by-partlabel by-partuuid by-path by-uuid
[0:ehsan@manjaro:20:12:37:disk]$
>>>pwd
/dev/disk

به خصوص توی by-partlabel که من توی اون دایرکتوری رو که نگاه میکردم متوجه شباهت یکی از اسمها با PARTLABEL مربوط به پارتیشنهای ویندوزیم شدم.
موقع نصب مانجارو من پارتیشنهای مورد نیاز برای لینوکس رو با cgdisk درست کردم، ولی پارتیشنهایی که قبلا توی ویندوز داشتم رو دست نزدم و این پارتیشنها
رو به PARTLABEL زیر میشناخت:

Basic data partition

که این space هایی که توی اسمشون داشت مشکل کار من بود که با Gparted ترتیبش رو دادم و الان خیلی خوب کار میکنه.

[0:ehsan@manjaro:20:15:08:by-label]$
>>>ls /dev/disk/by-partlabel/
Document ESP HOME MultiMedia ROOT Software SWAP

همونطور که الان دیده میشه توی اون دایرکتوری هیچ اسمی که شامل space و از اینجور کاراکترها(x5c\ و ... )باشه دیده نمیشه.
و نهایتاً:

[0:ehsan@manjaro:20:17:22:by-label]$
>>>dmesg -l err
[  0.041603] Ignoring BGRT: invalid status 0 (expected 1)
[  11.821257] wl0: online cpus 1
[  38.107833] wl0: link up (wlp7s0)

آخرین ویرایش توسط ehsan_faal (2016-03-02 21:19:30)


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

#18 2016-03-03 00:59:42

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,448

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

خوشحالم که مساله مون حل شد و بیش از این، این توانائی حل مساله تحسین برانگیزه. مشکل ما این بود که man-page چندخطی fstab از دستمون در رفته بود. big_smile

آفلاین

#19 2016-03-03 01:13:17

ehsan_faal
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-10-02
ارسال ها: 270

پاسخ: ارور systemd در مورد پارتیشن های ویندوزی(حل شد)

Arcush نوشته است که:

خوشحالم که مساله مون حل شد و بیش از این، این توانائی حل مساله تحسین برانگیزه. مشکل ما این بود که man-page چندخطی fstab از دستمون در رفته بود. big_smile

با تشکر از شما و همه دوستان


Mahatma Gandhi - The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB