شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-03-01 17:04:40

sevensar
عضو
ثبت شده: 2016-12-01
ارسال ها: 9

تاخیر در لود شدن power manager در مانجارو

سلام
من توزیع مانجارو را نصب کردم و با میز کار xfce اما وقتی دسکتاپ لود میشه اپلت power manage plugin یا power manager system try پنج ثانیه دیرتر لود میشه . داخل توزیع های دیگه این مشکل را نداشتم و به محض لود شدن دسکتاپ همه ی اپلت ها هم لود میشدن.
بسته های xfce4-power-manager و upower و xfce4-panel را همه را اپدیت کردم ، به نسخه git هم آپدیت کردم ، حتی بسته هارو به نسخه های قدیمیتر دانگرید کردم ولی مشکل حل نشد .
بنظر شما مشکل میتونه از وابستگی های سرویس ها باشه؟ 

خروجی journalctl -b #

-- Logs begin at Sun 2017-02-26 06:06:31 IRST, end at Wed 2017-03-01 14:19:47 IRST. --
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-journald[213]: Time spent on flushing to /var is 967us for 0 entries.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU0 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Linux version 4.4.51-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 6.3.1 20170109 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 21:39:40 UTC 2017
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=aa22ad41-e50c-4ca9-bddb-27c899a4ed77 rw quiet splash resume=UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9822fff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000b9823000-0x00000000b9829fff] ACPI NVS
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000b982a000-0x00000000ba086fff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ba087000-0x00000000ba30cfff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ba30d000-0x00000000c98e7fff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c98e8000-0x00000000c9af1fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c9af2000-0x00000000c9e21fff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c9e22000-0x00000000cab26fff] ACPI NVS
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cab27000-0x00000000caf59fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000caf5a000-0x00000000caffefff] type 20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cbc00000-0x00000000cfdfffff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efi: EFI v2.31 by American Megatrends
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efi: ACPI 2.0=0xc9eaa000 ACPI=0xc9eaa000 SMBIOS=0xcaf58418 
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: SMBIOS 2.7 present.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMI: ASUSTeK COMPUTER INC. G56JK/G56JK, BIOS G56JK.202 09/26/2014
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: last_pfn = 0x32f200 max_arch_pfn = 0x400000000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: MTRR default type: uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: MTRR fixed ranges enabled:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  00000-9FFFF write-back
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  A0000-EFFFF uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  F0000-FFFFF write-protect
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: MTRR variable ranges enabled:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  0 base 0000000000 mask 7E00000000 write-back
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  1 base 0200000000 mask 7F00000000 write-back
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  2 base 0300000000 mask 7FC0000000 write-back
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  3 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  4 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  5 base 00CC000000 mask 7FFC000000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  6 base 00CBC00000 mask 7FFFC00000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  7 base 0330000000 mask 7FF0000000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  8 base 032F800000 mask 7FFF800000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  9 base 032F400000 mask 7FFFC00000 uncachable
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT 
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: update [mem 0xcbc00000-0xffffffff] usable ==> reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: last_pfn = 0xcb000 max_arch_pfn = 0x400000000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Scanning 1 areas for low memory corruption
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 24576
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Using GB pages for direct mapping
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b42000, 0x01b42fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b43000, 0x01b43fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b44000, 0x01b44fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b45000, 0x01b45fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b46000, 0x01b46fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BRK [0x01b47000, 0x01b47fff] PGTABLE
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: RAMDISK: [mem 0x3721d000-0x37905fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: RSDP 0x00000000C9EAA000 000024 (v02 _ASUS_)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: XSDT 0x00000000C9EAA090 00009C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: FACP 0x00000000C9EBE178 00010C (v05 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: DSDT 0x00000000C9EAA248 013F2E (v02 _ASUS_ Notebook 00000012 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: FACS 0x00000000CAB24F80 000040
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: APIC 0x00000000C9EBE288 000092 (v03 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: FPDT 0x00000000C9EBE320 000044 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: ECDT 0x00000000C9EBE368 0000C1 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI. 00000005)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EBE430 00019D (v01 Intel zpodd  00001000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EBE5D0 000539 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EBEB10 000AD8 (v01 PmRef CpuPm  00003000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: MCFG 0x00000000C9EBF5E8 00003C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 MSFT 00000097)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: HPET 0x00000000C9EBF628 000038 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI. 00000005)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EBF660 000298 (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EBF8F8 004541 (v01 SaSsdt SaSsdt  00003000 INTL 20091112)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EC3E40 001980 (v01 SgRef SgPeg  00001000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: BGRT 0x00000000C9EC57C0 000038 (v00 _ASUS_ Notebook 01072009 ASUS 00010013)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: DMAR 0x00000000C9EC57F8 0000B8 (v01 INTEL HSW   00000001 INTL 00000001)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0x00000000C9EC58B0 00191D (v01 OptRef OptTabl 00001000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: No NUMA configuration found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000032f1fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x32f1f5000-0x32f1f8fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Zone ranges:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Movable zone start for each node
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Early memory node ranges
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9822fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x00000000b982a000-0x00000000ba086fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x00000000ba30d000-0x00000000c98e7fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x00000000c9af2000-0x00000000c9e21fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000032f1fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: On node 0 totalpages: 3115816
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA zone: 64 pages used for memmap
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA zone: 22 pages reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA32 zone: 12839 pages used for memmap
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  DMA32 zone: 821644 pages, LIFO batch:31
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  Normal zone: 35784 pages used for memmap
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  Normal zone: 2290176 pages, LIFO batch:31
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Reserving Intel graphics stolen memory at 0xcbe00000-0xcfdfffff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9823000-0xb9829fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xba087000-0xba30cfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xc98e8000-0xc9af1fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xc9e22000-0xcab26fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xcab27000-0xcaf59fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xcaf5a000-0xcaffefff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xcb000000-0xcbbfffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xcbc00000-0xcfdfffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfe00000-0xf7ffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: [mem 0xcfe00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PERCPU: Embedded 32 pages/cpu @ffff88032ee00000 s92696 r8192 d30184 u262144
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcpu-alloc: s92696 r8192 d30184 u262144 alloc=1*2097152
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7 
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 3067107
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Policy zone: Normal
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=aa22ad41-e50c-4ca9-bddb-27c899a4ed77 rw quiet splash resume=UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Memory: 12139904K/12463264K available (5809K kernel code, 952K rwdata, 1836K rodata, 1196K init, 1156K bss, 323360K reserved, 0K cma-reserved)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Preemptible hierarchical RCU implementation.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:     Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=8.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NR_IRQS:8448 nr_irqs:488 16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Console: colour dummy device 80x25
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: console [tty0] enabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hpet clockevent registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: tsc: Detected 2494.369 MHz processor
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4990.60 BogoMIPS (lpj=8314563)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Core revision 20150930
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Security Framework initialized
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Yama: becoming mindful.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys io
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys memory
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys devices
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys freezer
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys net_cls
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys bfqio
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initializing cgroup subsys pids
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: CPU: Processor Core ID: 0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: mce: CPU supports 9 MCE banks
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: process: using mwait in idle threads
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1a000 - ffffffff81a1f000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ftrace: allocating 23011 entries in 90 pages
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: Host address width 39
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c0000020660462 ecap f0101a
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008020660462 ecap f010da
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: RMRR base: 0x000000c9a88000 end: 0x000000c9a94fff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR: RMRR base: 0x000000cbc00000 end: 0x000000cfdfffff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR-IR: IOAPIC id 8 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x2apic enabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Switched APIC routing to cluster x2apic.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: TSC deadline timer enabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Performance Events: PEBS fmt2+, 16-deep LBR, Haswell events, full-width counters, Intel PMU driver.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... version:        3
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... bit width:       48
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... generic registers:   4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... value mask:       0000ffffffffffff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... max period:       00007fffffffffff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... fixed-purpose events:  3
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ... event mask:       000000070000000f
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86: Booting SMP configuration:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: .... node #0, CPUs:   #1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU1 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: #2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU2 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: #3
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU3 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: #4 #5 #6 #7
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: smpboot: Total of 8 processors activated (39925.81 BogoMIPS)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: devtmpfs: initialized
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb9823000-0xb9829fff] (28672 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc9e22000-0xcab26fff] (13651968 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: RTC time: 10:47:55, date: 03/01/17
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 16
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cpuidle: using governor ladder
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cpuidle: using governor menu
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: bus type PCI registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: perf_event_intel: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI : EC: EC description table is found, configuring boot EC
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI : EC: EC started
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0xFFFF8803202BC000 0003D3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0xFFFF8803202C2000 0005AA (v01 PmRef ApIst  00003000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: SSDT 0xFFFF8803202CA600 000119 (v01 PmRef ApCst  00003000 INTL 20120711)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Interpreter enabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Power Resource [PG00] (on)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfe00000-0xfeafffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:00.0: [8086:0c04] type 00 class 0x060000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0: [8086:0c01] type 01 class 0x060400
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:02.0: [8086:0416] type 00 class 0x030000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf7b14000-0xf7b17fff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:14.0: [8086:8c31] type 00 class 0x0c0330
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7b00000-0xf7b0ffff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:16.0: [8086:8c3a] type 00 class 0x078000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1e000-0xf7b1e00f 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1c000-0xf7b1c3ff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1b.0: [8086:8c20] type 00 class 0x040300
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7b10000-0xf7b13fff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2: [8086:8c14] type 01 class 0x060400
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3: [8086:8c16] type 01 class 0x060400
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4: [8086:8c18] type 01 class 0x060400
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1b000-0xf7b1b3ff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.0: [8086:8c49] type 00 class 0x060100
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: [8086:8c03] type 00 class 0x010601
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf0b0-0xf0b7]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf0a0-0xf0a3]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf090-0xf097]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf080-0xf083]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7b1a000-0xf7b1a7ff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7b19000-0xf7b190ff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: [10de:1391] type 00 class 0x030200
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xe000-0xe07f]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: acpiphp: Slot [1] registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: [168c:0036] type 00 class 0x028000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a7ffff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7a80000-0xf7a8ffff pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2:  bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd0ff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7904000-0xf7904fff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7900000-0xf7903fff 64bit]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:5227] type 00 class 0xff0000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7800fff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4:  bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI : EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: vgaarb: loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9823000-0xbbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0xba087000-0xbbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0xc98e8000-0xcbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0xc9e22000-0xcbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0xcb000000-0xcbffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x32f200000-0x32fffffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NetLabel: Initializing
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NetLabel: domain hash size = 128
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: Switched to clocksource hpet
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pnp: PnP ACPI init
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x1c00-0x1cfe] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x1d00-0x1dfe] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x1e00-0x1efe] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x1f00-0x1ffe] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x1800-0x18fe] could not be reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:05: [io 0x0240-0x0259] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0108 SYN0a00 SYN0002 PNP0f03 PNP0f13 PNP0f12 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs ATK3001 PNP030b (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xf7fdf000-0xf7fdffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: [mem 0xf7fe0000-0xf7feffff] has been reserved
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.2:  bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:1c.4:  bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xcfe00000-0xfeafffff window]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Unpacking initramfs...
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Freeing initrd memory: 7076K (ffff88003721d000 - ffff880037906000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: software IO TLB [mem 0xc2fbe000-0xc6fbe000] (64MB) mapped at [ffff8800c2fbe000-ffff8800c6fbdfff]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters 655360 ms ovfl timer
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hw unit of domain package 2^-14 Joules
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Initialise system trusted keyring
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: zbud: loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Key type big_key registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: io scheduler noop registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: io scheduler deadline registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: io scheduler cfq registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: io scheduler bfq registered (default)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: BFQ I/O-scheduler: v7r8
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcieport 0000:00:01.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcie_pme 0000:00:01.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.2: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcie_pme 0000:00:1c.2:pcie01: service driver pcie_pme loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcie_pme 0000:00:1c.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.4: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci 0000:05:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pcie_pme 0000:00:1c.4:pcie01: service driver pcie_pme loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efifb: probing for efifb
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90002000000, using 8128k, total 8128k
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efifb: scrolling: redraw
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Console: switching to colour frame buffer device 240x67
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: GHES: HEST is not enabled!
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Linux agpgart interface v0.103
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Intel P-state driver initializing.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 10
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 17
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU0 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU1 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU2 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU3 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU4 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU5 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU6 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: CPU7 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: registered taskstats version 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel:  Magic number: 9:350:779
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2017-03-01 10:47:55 UTC (1488365275)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Checking hibernation image partition UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Freeing unused kernel memory: 1196K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1a000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Write protecting the kernel read-only data: 8192k
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Freeing unused kernel memory: 324K (ffff8800015af000 - ffff880001600000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Freeing unused kernel memory: 212K (ffff8800017cb000 - ffff880001800000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-tmpfile: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP030b:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: bus type USB registered
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usbcore: registered new device driver usb
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: rtsx_pci 0000:05:00.0: rtsx_pci_acquire_irq: pcr->msi_en = 1, pci->irq = 31
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: SCSI subsystem initialized
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: libata version 3.00 loaded.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7b1c000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7b1b000
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00009810
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 3-0:1.0: 14 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x14 impl SATA mode
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst 
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi host0: ahci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi host1: ahci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi host2: ahci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi host3: ahci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi host4: ahci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata1: DUMMY
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata2: DUMMY
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7b1a000 port 0xf7b1a200 irq 33
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata4: DUMMY
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7b1a000 port 0xf7b1a300 irq 33
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ATA-9: ADATA SX930, 6.3SE, max UDMA/133
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata5.00: configured for UDMA/133
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata3.00: ATA-8: ST1000LM024 HN-M101MBB, 2BA30001, max UDMA/133
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata3.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access   ATA   ST1000LM024 HN-M 0001 PQ: 0 ANSI: 5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: scsi 4:0:0:0: Direct-Access   ATA   ADATA SX930   E  PQ: 0 ANSI: 5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 3-4: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hub 2-1:1.0: 8 ports detected
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sda: sda2
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 3-4: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usbhid: USB HID core driver
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input5
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: hid-generic 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-4/input0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 3-5: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Starting manual resume from disk
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Hibernation image partition 8:19 present
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Looking for hibernation image.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Image not found (code -22)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Detected architecture x86-64.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Set hostname to <ac-pc>.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2494.223 MHz
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23f3e8602d1, max_idle_ns: 440795241926 ns
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on Journal Socket.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Created slice System Slice.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Set Up Additional Binary Formats...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting Debug File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Reached target Slices.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Journal Service...
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: discard
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted Debug File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 195 (systemd-binfmt)
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Rebuild Hardware Database...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Create System Users...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting Configuration File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted Configuration File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Create System Users.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting /tmp...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted /tmp.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: usb 3-7: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-journald[213]: Journal started
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-journald[213]: System journal (/var/log/journal/92fac53b818d44e8a0caaea3d9b67116) is 88.0M, max 2.8G, 2.7G free.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-modules-load[193]: Inserted module 'uinput'
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Journal Service.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-journald[213]: System journal (/var/log/journal/92fac53b818d44e8a0caaea3d9b67116) is 96.0M, max 2.8G, 2.7G free.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started Rebuild Hardware Database.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input7
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Sleep Button [SLPB]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input8
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: wmi: Mapper loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Found device ADATA_SX930 EFI-PATRION.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (57 C)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: EDAC ie31200: No ECC support
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input10
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: r8168: disagrees about version of symbol module_layout
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/ADBD-1B67...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Found device ADATA_SX930 s-Linux-swap.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Found device ADATA_SX930 s-Linux-swap.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Found device ST1000LM024_HN-M101MBB HDD.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting /home/ac/HDD...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Activating swap Swap Partition...
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: random: nonblocking pool is initialized
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Adding 6143996k swap on /dev/sdb3. Priority:-1 extents:1 across:6143996k SSFS
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Activated swap Swap Partition.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Reached target Swap.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-vconsole-setup[377]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-vconsole-setup[377]: Fonts will not be copied to remaining consoles
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-udevd[294]: Process '/usr/bin/tlp auto' failed with exit code 4.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-udevd[294]: Process '/usr/bin/set-wireless-regdom' failed with exit code 1.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211: DFS Master region: unset
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: iTCO_vendor_support: vendor-support=0
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-fsck[329]: fsck.fat 4.0 (2016-05-06)
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd-fsck[329]: /dev/sdb1: 311 files, 87969/403266 clusters
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/ADBD-1B67.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: iTCO_wdt: Found a Lynx Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1860)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: asus_wmi: Initialization: 0x1
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: asus_wmi: BIOS WMI version: 7.9
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: asus_wmi: SFUN value: 0x6a0877
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: fuse init (API version 7.23)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input14
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: asus_wmi: Number of fans: 1
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting /boot/efi...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
Mar 01 14:17:56 ac-pc systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC663: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  mono: mono_out=0x0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  dig-out=0x1e/0x0
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  inputs:
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:   Internal Mic=0x19
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:   Mic=0x18
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: checking generic (d0000000 7f0000) vs hw (d0000000 10000000)
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
Mar 01 14:17:56 ac-pc kernel: [drm] Replacing VGA console driver
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input15
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input16
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: phy0: WB335 2-ANT card detected
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: phy0: Set BT/WLAN RX diversity capability
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: Found RAPL domain package
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: Found RAPL domain core
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: Found RAPL domain uncore
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: Found RAPL domain dram
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: intel_rapl: RAPL package 0 domain dram locked by BIOS
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-udevd[289]: Process '/usr/bin/alsactl restore 1' failed with exit code 99.
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: phy0: Enable LNA combining
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: EEPROM regdomain: 0x60
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: Country alpha2 being used: 00
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath: Regpair used: 0x60
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ieee80211 phy0: Atheros AR9565 Rev:1 mem=0xffffc90002800000, irq=18
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:61/LNXVIDEO:00/input/input17
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Sound Card.
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of leds:asus::kbd_backlight...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Mounted /boot/efi.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Rebuild Journal Catalog...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of leds:asus::kbd_backlight.
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input18
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Console: switching to colour frame buffer device 240x67
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-vconsole-setup[474]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-vconsole-setup[474]: Fonts will not be copied to remaining consoles
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Rebuild Journal Catalog.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Rebuild Dynamic Linker Cache.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Update is Completed...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Update is Completed.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
Mar 01 14:17:57 ac-pc mtp-probe[523]: checking bus 3, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-7"
Mar 01 14:17:57 ac-pc mtp-probe[524]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4"
Mar 01 14:17:57 ac-pc mtp-probe[524]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
Mar 01 14:17:57 ac-pc mtp-probe[523]: bus: 3, device: 4 was not an MTP device
Mar 01 14:17:57 ac-pc ntfs-3g[543]: Version 2016.2.22 external FUSE 29
Mar 01 14:17:57 ac-pc ntfs-3g[543]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "HDD", NTFS 3.1)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Mounted /home/ac/HDD.
Mar 01 14:17:57 ac-pc ntfs-3g[543]: Cmdline options: rw,nosuid,nodev
Mar 01 14:17:57 ac-pc ntfs-3g[543]: Mount options: rw,nosuid,nodev,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
Mar 01 14:17:57 ac-pc ntfs-3g[543]: Ownership and permissions disabled, configuration type 7
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x461f07)
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x10, 0x15, 0x0d.
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: psmouse serio4: elantech: Elan sample query result 0b, 76, 65
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input13
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: media: Linux media interface: v0.10
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Linux video capture interface: v2.00
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Bluetooth: Core ver 2.21
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: NET: Registered protocol family 31
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 HD UVC WebCam (04f2:b354)
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: input: USB2.0 HD UVC WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-7/3-7:1.0/input/input19
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: usb 3-5: USB disconnect, device number 3
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: usbcore: registered new interface driver ath3k
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target System Initialization.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Daily verification of password and group files.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Daily man-db cache update.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Daily locate database update.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Sockets.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Monthly generate mirrorlist.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Monthly clean packages cache.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Timers.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Paths.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Reached target Basic System.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Login Service...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Network Manager...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Modem Manager...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Login Service.
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event4 (Power Button)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event10 (Video Bus)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event9 (Video Bus)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Sleep Button)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (Asus WMI hotkeys)
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd-logind[578]: New seat seat0.
Mar 01 14:17:57 ac-pc bumblebeed[579]: No switching method available. The dedicated card will always be on.
Mar 01 14:17:57 ac-pc bumblebeed[579]: /usr/bin/bumblebeed 3.2.1-2017-02-17-Format:%h$ started
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Found user 'avahi' (UID 84) and group 'avahi' (GID 84).
Mar 01 14:17:57 ac-pc kernel: bbswitch: disagrees about version of symbol module_layout
Mar 01 14:17:57 ac-pc systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Successfully dropped root privileges.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: avahi-daemon 0.6.32 starting up.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Successfully called chroot().
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Successfully dropped remaining capabilities.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: No service file found in /etc/avahi/services.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Network interface enumeration completed.
Mar 01 14:17:57 ac-pc avahi-daemon[581]: Server startup complete. Host name is ac-pc.local. Local service cookie is 3370823381.
Mar 01 14:17:57 ac-pc ModemManager[586]: <info> ModemManager (version 1.6.4) starting in system bus...
Mar 01 14:17:57 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service'
Mar 01 14:17:57 ac-pc bluetoothd[583]: Bluetooth daemon 5.43
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Authorization Manager...
Mar 01 14:17:57 ac-pc bluetoothd[583]: Starting SDP server
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Bluetooth service.
Mar 01 14:17:57 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
Mar 01 14:17:57 ac-pc bluetoothd[583]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Hostname Service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0119] NetworkManager (version 1.6.2-3, Arch Linux) is starting...
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0119] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0173] manager[0x9a5080]: monitoring kernel firmware directory '/usr/lib/firmware'.
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0195] dns-mgr[0x999180]: init: dns=default, rc-manager=resolvconf
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Started polkitd version 0.114
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0229] rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:03:00.0/ieee80211/phy0/rfkill2) (driver ath9k)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0230] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/rfkill/rfkill0) (platform driver asus-nb-wmi)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0235] manager[0x9a5080]: WiFi hardware radio set enabled
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0235] manager[0x9a5080]: WWAN hardware radio set enabled
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Network Manager.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Reached target Network.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0380] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0385] settings: loaded plugin iBFT: (c) 2014 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ibft.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Accounts Service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Finished loading, compiling and executing 4 rules
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Authorization Manager.
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.0497] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/a12c (a389d10c-ec25-4498-8d98-c84992a599e0,"a12c")
Mar 01 14:17:58 ac-pc accounts-daemon[627]: started daemon version 0.6.42
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Accounts'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Accounts Service.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Modem Manager.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 155 (plymouthd).
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input20
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input21
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input22
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Wait for Plymouth Boot Screen to Quit.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Light Display Manager.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting TLP system startup/shutdown...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight.
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Hostname Service.
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1465] settings: hostname: using hostnamed
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1465] settings: hostname changed from (none) to "ac-pc"
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1469] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1470] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1470] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Mar 01 14:17:58 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:1 'hostname': new request (2 scripts)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1470] manager: Networking is enabled by state file
Mar 01 14:17:58 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:1 'hostname': start running ordered scripts...
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1473] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1474] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1474] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1474] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1487] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: usb 3-5: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1524] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1531] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1605] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1619] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1633] device (lo): link connected
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1640] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1645] (wlp3s0): using nl80211 for WiFi device control
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1647] device (wlp3s0): driver supports Access Point (AP) mode
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1655] manager: (wlp3s0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1665] device (wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Mar 01 14:17:58 ac-pc tlp[661]: Setting battery charge thresholds...done.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started TLP system startup/shutdown.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Startup finished in 1.280s (kernel) + 1.750s (userspace) = 6.012s.
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.1865] device (wlp3s0): set-hw-addr: set MAC address to 3A:B4:DD:87:07:AC (scanning)
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='fi.w1.wpa_supplicant1' unit='wpa_supplicant.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2042] bluez: use BlueZ version 5
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2044] ModemManager available in the bus
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting WPA supplicant...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'fi.w1.wpa_supplicant1'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started WPA supplicant.
Mar 01 14:17:58 ac-pc wpa_supplicant[705]: Successfully initialized wpa_supplicant
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2271] supplicant: wpa_supplicant running
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2271] device (wlp3s0): supplicant interface state: init -> starting
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2788] sup-iface[0x98e6f0,wlp3s0]: supports 4 scan SSIDs
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2792] device (wlp3s0): supplicant interface state: starting -> ready
Mar 01 14:17:58 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365278.2792] device (wlp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available') [20 30 42]
Mar 01 14:17:58 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Mar 01 14:17:58 ac-pc lightdm[617]: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Mar 01 14:17:58 ac-pc lightdm[711]: pam_succeed_if(lightdm-autologin:auth): requirement "user ingroup autologin" was met by user "ac"
Mar 01 14:17:58 ac-pc lightdm[711]: gkr-pam: no password is available for user
Mar 01 14:17:58 ac-pc lightdm[617]: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Mar 01 14:17:58 ac-pc lightdm[711]: pam_unix(lightdm-autologin:session): session opened for user ac by (uid=0)
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Created slice User Slice of ac.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started Session c1 of user ac.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user ac by (uid=0)
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd-logind[578]: New session c1 of user ac.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Listening on Sound System.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Reached target Paths.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Reached target Timers.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Reached target Sockets.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Reached target Basic System.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Starting Update XDG user dir configuration...
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Started Update XDG user dir configuration.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Reached target Default.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Startup finished in 16ms.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Started D-Bus User Message Bus.
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating service name='org.xfce.Xfconf'
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.xfce.Xfconf'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Starting Sound Service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating service name='ca.desrt.dconf'
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully called chroot.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully dropped privileges.
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully limited resources.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Running.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Watchdog thread running.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Canary thread running.
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Starting Virtual filesystem service...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Started Virtual filesystem service.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully made thread 775 of process 775 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Mar 01 14:17:58 ac-pc rtkit-daemon[786]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 01 14:17:58 ac-pc msm_notifier[776]: qt5ct: using qt5ct plugin
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Starting Accessibility services bus...
Mar 01 14:17:58 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
Mar 01 14:17:58 ac-pc systemd[715]: Started Accessibility services bus.
Mar 01 14:17:58 ac-pc at-spi-bus-launcher[813]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry'
Mar 01 14:17:58 ac-pc polkitd[598]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.20 [/usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1], object path /org/gnome/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.utf8)
Mar 01 14:17:59 ac-pc at-spi-bus-launcher[813]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
Mar 01 14:17:59 ac-pc org.a11y.atspi.Registry[818]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Notifications' unit='xfce4-notifyd.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Starting XFCE notifications service...
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started XFCE notifications service.
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[1]: Starting Daemon for power management...
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating service name='org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1'
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully made thread 839 of process 775 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Successfully made thread 841 of process 775 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
Mar 01 14:17:59 ac-pc rtkit-daemon[786]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started Sound Service.
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating service name='org.gnome.GConf'
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gnome.GConf'
Mar 01 14:17:59 ac-pc msm_notifier[776]: qt5ct: D-Bus system tray: no
Mar 01 14:17:59 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365279.2884] manager: startup complete
Mar 01 14:17:59 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365279.2912] device (wlp3s0): supplicant interface state: ready -> inactive
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[1]: Starting Disk Manager...
Mar 01 14:17:59 ac-pc udisksd[883]: udisks daemon version 2.1.8 starting
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[1]: Started Disk Manager.
Mar 01 14:17:59 ac-pc udisksd[883]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
Mar 01 14:17:59 ac-pc gvfs-afc-volume-monitor[900]: Volume monitor alive
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Mar 01 14:17:59 ac-pc systemd[715]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
Mar 01 14:17:59 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1'
Mar 01 14:18:00 ac-pc ModemManager[586]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:03:00.0': not supported by any plugin
Mar 01 14:18:03 ac-pc kernel: usb 3-5: device descriptor read/64, error -110
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1580] device (wlp3s0): Activation: starting connection 'a12c' (a389d10c-ec25-4498-8d98-c84992a599e0)
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1581] audit: op="connection-activate" uuid="a389d10c-ec25-4498-8d98-c84992a599e0" name="a12c" pid=774 uid=1000 result="success"
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1583] device (wlp3s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1584] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1690] device (wlp3s0): set-hw-addr: reset MAC address to 18:CF:5E:C1:44:D3 (preserve)
Mar 01 14:18:05 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1820] device (wlp3s0): supplicant interface state: inactive -> disabled
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1822] device (wlp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1823] device (wlp3s0): Activation: (wifi) access point 'a12c' has security, but secrets are required.
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1823] device (wlp3s0): state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1863] device (wlp3s0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1866] device (wlp3s0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1867] device (wlp3s0): Activation: (wifi) connection 'a12c' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1867] Config: added 'ssid' value 'a12c'
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1867] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1867] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.1867] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.2153] sup-iface[0x98e6f0,wlp3s0]: config: set interface ap_scan to 1
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.2155] device (wlp3s0): supplicant interface state: disabled -> inactive
Mar 01 14:18:05 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365285.2273] device (wlp3s0): supplicant interface state: inactive -> scanning
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: SME: Trying to authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c (SSID='a12c' freq=2462 MHz)
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.2402] device (wlp3s0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: Trying to associate with f4:3e:61:a6:41:3c (SSID='a12c' freq=2462 MHz)
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: authenticated
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: associate with f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.2480] device (wlp3s0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: Associated with f4:3e:61:a6:41:3c
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: RX AssocResp from f4:3e:61:a6:41:3c (capab=0x411 status=0 aid=1)
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready
Mar 01 14:18:06 ac-pc kernel: wlp3s0: associated
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.2537] device (wlp3s0): supplicant interface state: associating -> associated
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.2592] device (wlp3s0): supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: WPA: Key negotiation completed with f4:3e:61:a6:41:3c [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Mar 01 14:18:06 ac-pc wpa_supplicant[705]: wlp3s0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to f4:3e:61:a6:41:3c completed [id=0 id_str=]
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.3108] device (wlp3s0): supplicant interface state: 4-way handshake -> completed
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.3109] device (wlp3s0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network 'a12c'.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.3109] device (wlp3s0): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.3116] dhcp4 (wlp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.3326] dhcp4 (wlp3s0): dhclient started with pid 975
Mar 01 14:18:06 ac-pc dhclient[975]: DHCPREQUEST on wlp3s0 to 255.255.255.255 port 67
Mar 01 14:18:06 ac-pc dhclient[975]: DHCPACK from 192.168.1.1
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  address 192.168.1.2
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  plen 24 (255.255.255.0)
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  gateway 192.168.1.1
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  server identifier 192.168.1.1
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  lease time 86400
Mar 01 14:18:06 ac-pc avahi-daemon[581]: Joining mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv4 with address 192.168.1.2.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0):  nameserver '192.168.1.1'
Mar 01 14:18:06 ac-pc avahi-daemon[581]: New relevant interface wlp3s0.IPv4 for mDNS.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4231] dhcp4 (wlp3s0): state changed unknown -> bound
Mar 01 14:18:06 ac-pc avahi-daemon[581]: Registering new address record for 192.168.1.2 on wlp3s0.IPv4.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4240] device (wlp3s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4243] device (wlp3s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4245] device (wlp3s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4245] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Mar 01 14:18:06 ac-pc dhclient[975]: bound to 192.168.1.2 -- renewal in 32921 seconds.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4682] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4683] policy: set 'a12c' (wlp3s0) as default for IPv4 routing and DNS
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.4684] dns-mgr: Writing DNS information to /usr/bin/resolvconf
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.5017] device (wlp3s0): Activation: successful, device activated.
Mar 01 14:18:06 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:2 'up' [wlp3s0]: new request (2 scripts)
Mar 01 14:18:06 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:2 'up' [wlp3s0]: start running ordered scripts...
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Starting Network Time Service...
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1026]: ntpd 4.2.8p9@1.3265-o Sat Nov 26 17:04:19 UTC 2016 (1): Starting
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1026]: Command line: /usr/bin/ntpd -g -u ntp:ntp
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Started Network Time Service.
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: proto: precision = 0.081 usec (-23)
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listen normally on 3 wlp3s0 192.168.1.2:123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: bind(21) AF_INET6 fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: unable to create socket on wlp3s0 (5) for fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: failed to init interface for address fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
Mar 01 14:18:06 ac-pc dbus[576]: [system] Activating via systemd: service name='org.manjaro.pamac' unit='pamac.service'
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Starting Pamac...
Mar 01 14:18:06 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.manjaro.pamac'
Mar 01 14:18:06 ac-pc systemd[1]: Started Pamac.
Mar 01 14:18:06 ac-pc NetworkManager[584]: <info> [1488365286.8376] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Mar 01 14:18:06 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:3 'connectivity-change': new request (2 scripts)
Mar 01 14:18:07 ac-pc ntpd[1029]: bind(24) AF_INET6 fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Mar 01 14:18:07 ac-pc ntpd[1029]: unable to create socket on wlp3s0 (6) for fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123
Mar 01 14:18:07 ac-pc ntpd[1029]: failed to init interface for address fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2
Mar 01 14:18:08 ac-pc dbus-daemon[737]: Activating service name='org.freedesktop.secrets'
Mar 01 14:18:08 ac-pc dbus-daemon[737]: Successfully activated service 'org.freedesktop.secrets'
Mar 01 14:18:08 ac-pc gnome-keyring-daemon[725]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
Mar 01 14:18:08 ac-pc gnome-keyring-daemon[725]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
Mar 01 14:18:08 ac-pc avahi-daemon[581]: Joining mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv6 with address fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a.
Mar 01 14:18:08 ac-pc avahi-daemon[581]: New relevant interface wlp3s0.IPv6 for mDNS.
Mar 01 14:18:08 ac-pc avahi-daemon[581]: Registering new address record for fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a on wlp3s0.*.
Mar 01 14:18:08 ac-pc systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Mar 01 14:18:08 ac-pc dbus[576]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
Mar 01 14:18:08 ac-pc systemd[1]: Started Daemon for power management.
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Sap driver initialization failed.
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: sap-server: Operation not permitted (1)
Mar 01 14:18:08 ac-pc kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Mar 01 14:18:08 ac-pc kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Mar 01 14:18:08 ac-pc kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Endpoint registered: sender=:1.27 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Endpoint registered: sender=:1.27 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Mar 01 14:18:09 ac-pc systemd[1]: Reached target Bluetooth.
Mar 01 14:18:09 ac-pc systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Mar 01 14:18:09 ac-pc nm-dispatcher[612]: req:3 'connectivity-change': start running ordered scripts...
Mar 01 14:18:09 ac-pc ntpd[1029]: Listen normally on 7 wlp3s0 [fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2]:123
Mar 01 14:18:09 ac-pc ntpd[1029]: new interface(s) found: waking up resolver
Mar 01 14:18:59 ac-pc msm_notifier[776]: "qt5-translations"
Mar 01 14:19:32 ac-pc sudo[1363]:    ac : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ac ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -b
Mar 01 14:19:32 ac-pc sudo[1363]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by ac(uid=0)
Mar 01 14:19:41 ac-pc sudo[1363]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Mar 01 14:19:47 ac-pc sudo[1366]:    ac : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ac ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -b
Mar 01 14:19:47 ac-pc sudo[1366]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by ac(uid=0)

خروجی  journalctl -p 3 -xb

Mar 01 14:18:03 ac-pc kernel: usb 3-5: device descriptor read/64, error -110
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: bind(21) AF_INET6 fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Mar 01 14:18:06 ac-pc ntpd[1029]: unable to create socket on wlp3s0 (5) for fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123
Mar 01 14:18:07 ac-pc ntpd[1029]: bind(24) AF_INET6 fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Mar 01 14:18:07 ac-pc ntpd[1029]: unable to create socket on wlp3s0 (6) for fe80::cdc2:6b18:ae5e:3f0a%2#123
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: Sap driver initialization failed.
Mar 01 14:18:08 ac-pc bluetoothd[583]: sap-server: Operation not permitted (1)

خروجی dmesg

[  0.000000] microcode: CPU0 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[  0.000000] Linux version 4.4.51-1-MANJARO (builduser@manjaro) (gcc version 6.3.1 20170109 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 21:39:40 UTC 2017
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=aa22ad41-e50c-4ca9-bddb-27c899a4ed77 rw quiet splash resume=UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
[  0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[  0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[  0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9822fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9823000-0x00000000b9829fff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b982a000-0x00000000ba086fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba087000-0x00000000ba30cfff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba30d000-0x00000000c98e7fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c98e8000-0x00000000c9af1fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c9af2000-0x00000000c9e21fff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c9e22000-0x00000000cab26fff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cab27000-0x00000000caf59fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000caf5a000-0x00000000caffefff] type 20
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cbc00000-0x00000000cfdfffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff] usable
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[  0.000000] efi: ACPI 2.0=0xc9eaa000 ACPI=0xc9eaa000 SMBIOS=0xcaf58418 
[  0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[  0.000000] DMI: ASUSTeK COMPUTER INC. G56JK/G56JK, BIOS G56JK.202 09/26/2014
[  0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[  0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[  0.000000] e820: last_pfn = 0x32f200 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] MTRR default type: uncachable
[  0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[  0.000000]  00000-9FFFF write-back
[  0.000000]  A0000-EFFFF uncachable
[  0.000000]  F0000-FFFFF write-protect
[  0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[  0.000000]  0 base 0000000000 mask 7E00000000 write-back
[  0.000000]  1 base 0200000000 mask 7F00000000 write-back
[  0.000000]  2 base 0300000000 mask 7FC0000000 write-back
[  0.000000]  3 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[  0.000000]  4 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
[  0.000000]  5 base 00CC000000 mask 7FFC000000 uncachable
[  0.000000]  6 base 00CBC00000 mask 7FFFC00000 uncachable
[  0.000000]  7 base 0330000000 mask 7FF0000000 uncachable
[  0.000000]  8 base 032F800000 mask 7FFF800000 uncachable
[  0.000000]  9 base 032F400000 mask 7FFFC00000 uncachable
[  0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT 
[  0.000000] e820: update [mem 0xcbc00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[  0.000000] e820: last_pfn = 0xcb000 max_arch_pfn = 0x400000000
[  0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[  0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 24576
[  0.000000] Using GB pages for direct mapping
[  0.000000] BRK [0x01b42000, 0x01b42fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b43000, 0x01b43fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b44000, 0x01b44fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b45000, 0x01b45fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b46000, 0x01b46fff] PGTABLE
[  0.000000] BRK [0x01b47000, 0x01b47fff] PGTABLE
[  0.000000] RAMDISK: [mem 0x3721d000-0x37905fff]
[  0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000C9EAA000 000024 (v02 _ASUS_)
[  0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000C9EAA090 00009C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: FACP 0x00000000C9EBE178 00010C (v05 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000C9EAA248 013F2E (v02 _ASUS_ Notebook 00000012 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CAB24F80 000040
[  0.000000] ACPI: APIC 0x00000000C9EBE288 000092 (v03 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000C9EBE320 000044 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[  0.000000] ACPI: ECDT 0x00000000C9EBE368 0000C1 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI. 00000005)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EBE430 00019D (v01 Intel zpodd  00001000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EBE5D0 000539 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EBEB10 000AD8 (v01 PmRef CpuPm  00003000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000C9EBF5E8 00003C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 MSFT 00000097)
[  0.000000] ACPI: HPET 0x00000000C9EBF628 000038 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI. 00000005)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EBF660 000298 (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EBF8F8 004541 (v01 SaSsdt SaSsdt  00003000 INTL 20091112)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EC3E40 001980 (v01 SgRef SgPeg  00001000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000C9EC57C0 000038 (v00 _ASUS_ Notebook 01072009 ASUS 00010013)
[  0.000000] ACPI: DMAR 0x00000000C9EC57F8 0000B8 (v01 INTEL HSW   00000001 INTL 00000001)
[  0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C9EC58B0 00191D (v01 OptRef OptTabl 00001000 INTL 20120711)
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] No NUMA configuration found
[  0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000032f1fffff]
[  0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x32f1f5000-0x32f1f8fff]
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  0.000000]  DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9822fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x00000000b982a000-0x00000000ba086fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x00000000ba30d000-0x00000000c98e7fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x00000000c9af2000-0x00000000c9e21fff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x00000000cafff000-0x00000000caffffff]
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000100000000-0x000000032f1fffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000032f1fffff]
[  0.000000] On node 0 totalpages: 3115816
[  0.000000]  DMA zone: 64 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA zone: 22 pages reserved
[  0.000000]  DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[  0.000000]  DMA32 zone: 12839 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA32 zone: 821644 pages, LIFO batch:31
[  0.000000]  Normal zone: 35784 pages used for memmap
[  0.000000]  Normal zone: 2290176 pages, LIFO batch:31
[  0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xcbe00000-0xcfdfffff
[  0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[  0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[  0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[  0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[  0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9823000-0xb9829fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xba087000-0xba30cfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc98e8000-0xc9af1fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc9e22000-0xcab26fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcab27000-0xcaf59fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcaf5a000-0xcaffefff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcb000000-0xcbbfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcbc00000-0xcfdfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfe00000-0xf7ffffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[  0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[  0.000000] e820: [mem 0xcfe00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[  0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[  0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[  0.000000] PERCPU: Embedded 32 pages/cpu @ffff88032ee00000 s92696 r8192 d30184 u262144
[  0.000000] pcpu-alloc: s92696 r8192 d30184 u262144 alloc=1*2097152
[  0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7 
[  0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 3067107
[  0.000000] Policy zone: Normal
[  0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=aa22ad41-e50c-4ca9-bddb-27c899a4ed77 rw quiet splash resume=UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
[  0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[  0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[  0.000000] Memory: 12139904K/12463264K available (5809K kernel code, 952K rwdata, 1836K rodata, 1196K init, 1156K bss, 323360K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[  0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[  0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=8.
[  0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[  0.000000] NR_IRQS:8448 nr_irqs:488 16
[  0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[  0.000000] console [tty0] enabled
[  0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[  0.000000] hpet clockevent registered
[  0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[  0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[  0.000000] tsc: Detected 2494.369 MHz processor
[  0.000021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4990.60 BogoMIPS (lpj=8314563)
[  0.000023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.000027] ACPI: Core revision 20150930
[  0.014660] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  0.015358] Security Framework initialized
[  0.015359] Yama: becoming mindful.
[  0.016031] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[  0.018204] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[  0.019155] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.019167] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.019348] Initializing cgroup subsys io
[  0.019350] Initializing cgroup subsys memory
[  0.019354] Initializing cgroup subsys devices
[  0.019356] Initializing cgroup subsys freezer
[  0.019358] Initializing cgroup subsys net_cls
[  0.019359] Initializing cgroup subsys bfqio
[  0.019361] Initializing cgroup subsys pids
[  0.019378] CPU: Physical Processor ID: 0
[  0.019378] CPU: Processor Core ID: 0
[  0.019382] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[  0.019382] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[  0.020127] mce: CPU supports 9 MCE banks
[  0.020138] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[  0.020145] process: using mwait in idle threads
[  0.020147] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[  0.020148] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[  0.020379] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1a000 - ffffffff81a1f000)
[  0.022690] ftrace: allocating 23011 entries in 90 pages
[  0.029400] DMAR: Host address width 39
[  0.029401] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[  0.029407] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c0000020660462 ecap f0101a
[  0.029408] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[  0.029411] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008020660462 ecap f010da
[  0.029412] DMAR: RMRR base: 0x000000c9a88000 end: 0x000000c9a94fff
[  0.029413] DMAR: RMRR base: 0x000000cbc00000 end: 0x000000cfdfffff
[  0.029414] DMAR-IR: IOAPIC id 8 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[  0.029415] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[  0.029416] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[  0.029644] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[  0.029645] x2apic enabled
[  0.029650] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[  0.030056] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[  0.063064] TSC deadline timer enabled
[  0.063066] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[  0.063082] Performance Events: PEBS fmt2+, 16-deep LBR, Haswell events, full-width counters, Intel PMU driver.
[  0.063096] ... version:        3
[  0.063097] ... bit width:       48
[  0.063098] ... generic registers:   4
[  0.063098] ... value mask:       0000ffffffffffff
[  0.063099] ... max period:       00007fffffffffff
[  0.063099] ... fixed-purpose events:  3
[  0.063100] ... event mask:       000000070000000f
[  0.093144] x86: Booting SMP configuration:
[  0.093145] .... node #0, CPUs:   #1
[  0.094271] microcode: CPU1 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
[  0.097156] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[  0.107123] #2
[  0.108204] microcode: CPU2 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
[  0.121074] #3
[  0.122154] microcode: CPU3 microcode updated early to revision 0x20, date = 2016-03-16
[  0.135018] #4 #5 #6 #7
[  0.168088] x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
[  0.168091] smpboot: Total of 8 processors activated (39925.81 BogoMIPS)
[  0.173918] devtmpfs: initialized
[  0.175675] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb9823000-0xb9829fff] (28672 bytes)
[  0.175676] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc9e22000-0xcab26fff] (13651968 bytes)
[  0.175829] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[  0.175839] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[  0.175912] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.175947] RTC time: 10:47:55, date: 03/01/17
[  0.176029] NET: Registered protocol family 16
[  0.187147] cpuidle: using governor ladder
[  0.200486] cpuidle: using governor menu
[  0.200516] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[  0.200517] ACPI: bus type PCI registered
[  0.200519] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.200570] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[  0.200572] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[  0.200578] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[  0.200641] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  0.200941] perf_event_intel: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[  0.214076] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.214078] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.214079] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.214080] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.216171] ACPI : EC: EC description table is found, configuring boot EC
[  0.216178] ACPI : EC: EC started
[  0.218095] ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
[  0.220338] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  0.222920] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.222924] ACPI: SSDT 0xFFFF8803202BC000 0003D3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20120711)
[  0.223474] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.223477] ACPI: SSDT 0xFFFF8803202C2000 0005AA (v01 PmRef ApIst  00003000 INTL 20120711)
[  0.224060] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.224062] ACPI: SSDT 0xFFFF8803202CA600 000119 (v01 PmRef ApCst  00003000 INTL 20120711)
[  0.225349] ACPI: Interpreter enabled
[  0.225370] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[  0.225371] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  0.225388] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  0.229215] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[  0.232560] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[  0.232563] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[  0.232958] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[  0.232959] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[  0.233177] PCI host bridge to bus 0000:00
[  0.233178] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  0.233180] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.233181] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.233182] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[  0.233183] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[  0.233184] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[  0.233185] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[  0.233185] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[  0.233186] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[  0.233187] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[  0.233188] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[  0.233189] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[  0.233190] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[  0.233191] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[  0.233192] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[  0.233193] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfe00000-0xfeafffff window]
[  0.233194] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[  0.233199] pci 0000:00:00.0: [8086:0c04] type 00 class 0x060000
[  0.233258] pci 0000:00:01.0: [8086:0c01] type 01 class 0x060400
[  0.233282] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.233335] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.233363] pci 0000:00:02.0: [8086:0416] type 00 class 0x030000
[  0.233372] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[  0.233377] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[  0.233380] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f]
[  0.233430] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
[  0.233438] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf7b14000-0xf7b17fff 64bit]
[  0.233511] pci 0000:00:14.0: [8086:8c31] type 00 class 0x0c0330
[  0.233533] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7b00000-0xf7b0ffff 64bit]
[  0.233576] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[  0.233601] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.233626] pci 0000:00:16.0: [8086:8c3a] type 00 class 0x078000
[  0.233649] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1e000-0xf7b1e00f 64bit]
[  0.233696] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.233750] pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320
[  0.233774] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1c000-0xf7b1c3ff]
[  0.233840] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.233877] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.233904] pci 0000:00:1b.0: [8086:8c20] type 00 class 0x040300
[  0.233926] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7b10000-0xf7b13fff 64bit]
[  0.233977] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234004] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.234028] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400
[  0.234081] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234129] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.234155] pci 0000:00:1c.2: [8086:8c14] type 01 class 0x060400
[  0.234210] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234256] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[  0.234279] pci 0000:00:1c.3: [8086:8c16] type 01 class 0x060400
[  0.234334] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234380] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[  0.234405] pci 0000:00:1c.4: [8086:8c18] type 01 class 0x060400
[  0.234465] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234538] pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320
[  0.234562] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7b1b000-0xf7b1b3ff]
[  0.234626] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  0.234660] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.234687] pci 0000:00:1f.0: [8086:8c49] type 00 class 0x060100
[  0.234819] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c03] type 00 class 0x010601
[  0.234837] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf0b0-0xf0b7]
[  0.234843] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf0a0-0xf0a3]
[  0.234849] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf090-0xf097]
[  0.234856] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf080-0xf083]
[  0.234862] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f]
[  0.234869] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7b1a000-0xf7b1a7ff]
[  0.234892] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[  0.234936] pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500
[  0.234950] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7b19000-0xf7b190ff 64bit]
[  0.234967] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f]
[  0.235062] pci 0000:01:00.0: [10de:1391] type 00 class 0x030200
[  0.235092] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[  0.235108] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[  0.235124] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[  0.235134] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xe000-0xe07f]
[  0.235145] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[  0.235227] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[  0.240521] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[  0.240523] pci 0000:00:01.0:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
[  0.240525] pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[  0.240528] pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[  0.240584] acpiphp: Slot [1] registered
[  0.240589] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[  0.240664] pci 0000:03:00.0: [168c:0036] type 00 class 0x028000
[  0.240705] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a7ffff 64bit]
[  0.240756] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7a80000-0xf7a8ffff pref]
[  0.240809] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[  0.240810] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  0.247190] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[  0.247195] pci 0000:00:1c.2:  bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[  0.247270] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[  0.247310] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd0ff]
[  0.247338] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7904000-0xf7904fff 64bit]
[  0.247356] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7900000-0xf7903fff 64bit]
[  0.247430] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[  0.247431] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  0.253861] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[  0.253865] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[  0.253869] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[  0.254028] pci 0000:05:00.0: [10ec:5227] type 00 class 0xff0000
[  0.254171] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7800fff]
[  0.254541] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[  0.254543] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[  0.260573] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[  0.260579] pci 0000:00:1c.4:  bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[  0.261285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[  0.261326] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261365] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261403] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261440] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261478] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261516] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261553] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[  0.261769] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[  0.261846] ACPI : EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[  0.261914] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[  0.261915] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  0.261918] vgaarb: loaded
[  0.261919] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[  0.262019] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  0.263249] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  0.263326] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[  0.263327] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[  0.263328] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9823000-0xbbffffff]
[  0.263329] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba087000-0xbbffffff]
[  0.263330] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc98e8000-0xcbffffff]
[  0.263331] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc9e22000-0xcbffffff]
[  0.263332] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcb000000-0xcbffffff]
[  0.263333] e820: reserve RAM buffer [mem 0x32f200000-0x32fffffff]
[  0.263401] NetLabel: Initializing
[  0.263402] NetLabel: domain hash size = 128
[  0.263403] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[  0.263411] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[  0.263430] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[  0.263433] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[  0.265445] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[  0.265457] clocksource: Switched to clocksource hpet
[  0.269000] pnp: PnP ACPI init
[  0.269065] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[  0.269067] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[  0.269224] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[  0.269225] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[  0.269226] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[  0.269227] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[  0.269229] system 00:01: [io 0x1c00-0x1cfe] has been reserved
[  0.269230] system 00:01: [io 0x1d00-0x1dfe] has been reserved
[  0.269231] system 00:01: [io 0x1e00-0x1efe] has been reserved
[  0.269232] system 00:01: [io 0x1f00-0x1ffe] has been reserved
[  0.269233] system 00:01: [io 0x1800-0x18fe] could not be reserved
[  0.269234] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[  0.269236] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.269252] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[  0.269283] system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[  0.269285] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[  0.269314] system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[  0.269316] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.269337] system 00:05: [io 0x0240-0x0259] has been reserved
[  0.269338] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.269371] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0108 SYN0a00 SYN0002 PNP0f03 PNP0f13 PNP0f12 (active)
[  0.269392] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs ATK3001 PNP030b (active)
[  0.269641] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[  0.269642] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[  0.269644] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[  0.269645] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[  0.269646] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[  0.269647] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[  0.269648] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[  0.269649] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[  0.269651] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[  0.269652] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[  0.269653] system 00:08: [mem 0xf7fdf000-0xf7fdffff] has been reserved
[  0.269654] system 00:08: [mem 0xf7fe0000-0xf7feffff] has been reserved
[  0.269656] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.269702] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.269881] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[  0.275664] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  0.275696] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[  0.275698] pci 0000:00:01.0:  bridge window [io 0xe000-0xefff]
[  0.275700] pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[  0.275702] pci 0000:00:01.0:  bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[  0.275705] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[  0.275714] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[  0.275718] pci 0000:00:1c.2:  bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[  0.275724] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[  0.275727] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[  0.275730] pci 0000:00:1c.3:  bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[  0.275737] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[  0.275741] pci 0000:00:1c.4:  bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[  0.275749] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[  0.275750] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[  0.275751] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  0.275752] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[  0.275753] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[  0.275754] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[  0.275755] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[  0.275756] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[  0.275757] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[  0.275758] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[  0.275759] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[  0.275760] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[  0.275760] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[  0.275761] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[  0.275762] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[  0.275763] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xcfe00000-0xfeafffff window]
[  0.275764] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[  0.275765] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[  0.275766] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[  0.275768] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[  0.275769] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[  0.275770] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[  0.275771] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[  0.275793] NET: Registered protocol family 2
[  0.275918] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[  0.276052] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[  0.276157] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[  0.276176] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.276210] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.276266] NET: Registered protocol family 1
[  0.276276] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[  0.276629] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[  0.276661] Unpacking initramfs...
[  0.342772] Freeing initrd memory: 7076K (ffff88003721d000 - ffff880037906000)
[  0.342794] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  0.342796] software IO TLB [mem 0xc2fbe000-0xc6fbe000] (64MB) mapped at [ffff8800c2fbe000-ffff8800c6fbdfff]
[  0.342837] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters 655360 ms ovfl timer
[  0.342838] hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[  0.342839] hw unit of domain package 2^-14 Joules
[  0.342840] hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[  0.342840] hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[  0.342911] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[  0.343283] Initialise system trusted keyring
[  0.343386] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[  0.344296] zbud: loaded
[  0.344426] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  0.344446] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  0.344538] Key type big_key registered
[  0.344731] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[  0.344761] io scheduler noop registered
[  0.344763] io scheduler deadline registered
[  0.344781] io scheduler cfq registered
[  0.344797] io scheduler bfq registered (default)
[  0.344798] BFQ I/O-scheduler: v7r8
[  0.345350] pcieport 0000:00:01.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345351] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345353] pcie_pme 0000:00:01.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[  0.345370] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345373] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[  0.345388] pcieport 0000:00:1c.2: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345389] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345392] pcie_pme 0000:00:1c.2:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[  0.345407] pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345408] pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345411] pcie_pme 0000:00:1c.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[  0.345428] pcieport 0000:00:1c.4: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345429] pci 0000:05:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.345432] pcie_pme 0000:00:1c.4:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[  0.345436] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[  0.345440] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[  0.345469] efifb: probing for efifb
[  0.345484] efifb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90002000000, using 8128k, total 8128k
[  0.345485] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
[  0.345485] efifb: scrolling: redraw
[  0.345486] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[  0.348356] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[  0.351155] fb0: EFI VGA frame buffer device
[  0.351161] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
[  0.351162] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[  0.351163] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[  0.351389] GHES: HEST is not enabled!
[  0.351429] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[  0.351727] Linux agpgart interface v0.103
[  0.352109] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[  0.352226] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[  0.352252] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[  0.352259] Intel P-state driver initializing.
[  0.352434] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  0.353297] NET: Registered protocol family 10
[  0.353758] NET: Registered protocol family 17
[  0.354398] microcode: CPU0 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354442] microcode: CPU1 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354488] microcode: CPU2 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354534] microcode: CPU3 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354558] microcode: CPU4 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354606] microcode: CPU5 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354652] microcode: CPU6 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354698] microcode: CPU7 sig=0x306c3, pf=0x20, revision=0x20
[  0.354830] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[  0.355277] registered taskstats version 1
[  0.355307] Loading compiled-in X.509 certificates
[  0.355358] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[  0.356953]  Magic number: 9:350:779
[  0.357142] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2017-03-01 10:47:55 UTC (1488365275)
[  0.357342] PM: Checking hibernation image partition UUID=020b61e1-9e77-470c-93a5-05542fce8d80
[  0.357348] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[  0.359644] Freeing unused kernel memory: 1196K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1a000)
[  0.359648] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[  0.360228] Freeing unused kernel memory: 324K (ffff8800015af000 - ffff880001600000)
[  0.361675] Freeing unused kernel memory: 212K (ffff8800017cb000 - ffff880001800000)
[  0.377621] random: systemd-tmpfile: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.380600] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.380677] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.381958] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.381998] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.384491] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.384521] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.384535] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.384801] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.384824] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 2 bits of entropy available)
[  0.405396] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP030b:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  0.409364] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[  0.410578] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  0.410603] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[  0.410622] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[  0.410640] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[  0.410659] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[  0.411599] ACPI: bus type USB registered
[  0.411614] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  0.411620] usbcore: registered new interface driver hub
[  0.411650] usbcore: registered new device driver usb
[  0.412236] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  0.412283] rtsx_pci 0000:05:00.0: rtsx_pci_acquire_irq: pcr->msi_en = 1, pci->irq = 31
[  0.412512] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[  0.412677] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[  0.412684] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  0.412719] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[  0.413387] SCSI subsystem initialized
[  0.414361] libata version 3.00 loaded.
[  0.416646] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[  0.416659] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7b1c000
[  0.425495] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  0.425655] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  0.425658] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[  0.425838] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[  0.425841] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  0.425851] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[  0.429735] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[  0.429746] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7b1b000
[  0.438853] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  0.439106] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  0.439111] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[  0.439387] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  0.439393] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[  0.440495] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00009810
[  0.440501] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[  0.440730] hub 3-0:1.0: USB hub found
[  0.440747] hub 3-0:1.0: 14 ports detected
[  0.443918] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  0.443920] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[  0.444102] hub 4-0:1.0: USB hub found
[  0.444112] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[  0.444839] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[  0.444972] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x14 impl SATA mode
[  0.444975] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst 
[  0.449400] scsi host0: ahci
[  0.449556] scsi host1: ahci
[  0.449705] scsi host2: ahci
[  0.449804] scsi host3: ahci
[  0.449883] scsi host4: ahci
[  0.449917] ata1: DUMMY
[  0.449918] ata2: DUMMY
[  0.449921] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7b1a000 port 0xf7b1a200 irq 33
[  0.449922] ata4: DUMMY
[  0.449925] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7b1a000 port 0xf7b1a300 irq 33
[  0.465081] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[  0.732165] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[  0.745494] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[  0.772166] ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  0.772186] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[  0.772606] ata5.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[  0.772609] ata5.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  0.772611] ata5.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  0.772788] ata5.00: ATA-9: ADATA SX930, 6.3SE, max UDMA/133
[  0.772791] ata5.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[  0.773202] ata5.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[  0.773205] ata5.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  0.773207] ata5.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  0.773325] ata5.00: configured for UDMA/133
[  0.778335] ata3.00: ATA-8: ST1000LM024 HN-M101MBB, 2BA30001, max UDMA/133
[  0.778338] ata3.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[  0.784598] ata3.00: configured for UDMA/133
[  0.784840] scsi 2:0:0:0: Direct-Access   ATA   ST1000LM024 HN-M 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[  0.785378] scsi 4:0:0:0: Direct-Access   ATA   ADATA SX930   E  PQ: 0 ANSI: 5
[  0.788043] sd 2:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  0.788046] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[  0.788057] sd 4:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[  0.788109] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  0.788112] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  0.788146] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  0.788171] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  0.788176] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  0.788201] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  0.789306] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5
[  0.789702] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[  0.802173] usb 3-4: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[  0.856229] hub 1-1:1.0: USB hub found
[  0.856314] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[  0.872863] hub 2-1:1.0: USB hub found
[  0.872941] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[  0.916417] sda: sda2
[  0.917049] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  0.979081] usb 3-4: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[  0.980479] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[  0.982332] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  0.982334] usbhid: USB HID core driver
[  0.982828] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input5
[  0.982873] hid-generic 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[  1.138810] usb 3-5: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[  1.224064] PM: Starting manual resume from disk
[  1.224067] PM: Hibernation image partition 8:19 present
[  1.224068] PM: Looking for hibernation image.
[  1.224208] PM: Image not found (code -22)
[  1.224210] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[  1.246705] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  1.297986] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  1.305484] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[  1.305659] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  1.306316] systemd[1]: Set hostname to <ac-pc>.
[  1.345413] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2494.223 MHz
[  1.345416] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23f3e8602d1, max_idle_ns: 440795241926 ns
[  1.396596] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  1.396652] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  1.396690] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[  1.396720] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[  1.396823] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  1.396843] systemd[1]: Reached target Login Prompts.
[  1.396875] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  1.396905] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  1.397164] systemd[1]: Created slice System Slice.
[  1.397275] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  1.408822] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[  1.409718] systemd[1]: Starting Set Up Additional Binary Formats...
[  1.410172] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[  1.410658] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[  1.411060] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[  1.411595] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[  1.411656] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  1.412158] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[  1.412224] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[  1.413435] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[  1.413573] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[  1.413591] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[  1.413663] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  1.413678] systemd[1]: Reached target Slices.
[  1.416535] systemd[1]: Starting Journal Service...
[  1.416829] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: discard
[  1.417307] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[  1.417358] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[  1.417386] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[  1.417537] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[  1.417731] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[  1.417865] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[  1.418215] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 195 (systemd-binfmt)
[  1.418552] systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
[  1.418951] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[  1.420639] systemd[1]: Starting Rebuild Hardware Database...
[  1.421080] systemd[1]: Starting Create System Users...
[  1.421446] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[  1.421799] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[  1.422757] systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
[  1.423102] systemd[1]: Mounted Configuration File System.
[  1.423710] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[  1.424968] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[  1.427430] systemd[1]: Started Create System Users.
[  1.427826] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  1.428811] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[  1.450954] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[  1.451395] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[  1.451419] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[  1.452980] systemd[1]: Mounting /tmp...
[  1.454278] systemd[1]: Mounted /tmp.
[  1.478765] usb 3-7: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  1.509667] systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
[  1.567120] systemd[1]: Started Journal Service.
[  1.583538] systemd-journald[213]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  1.654694] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
[  1.655515] ACPI: Lid Switch [LID]
[  1.655571] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input7
[  1.655575] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[  1.655624] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input8
[  1.655626] ACPI: Power Button [PWRF]
[  1.659462] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[  1.661433] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[  1.664949] wmi: Mapper loaded
[  1.687685] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[  1.709433] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[  1.709843] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[  1.709847] ACPI: Thermal Zone [THRM] (57 C)
[  1.710012] EDAC ie31200: No ECC support
[  1.710839] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[  1.713152] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[  1.714948] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input10
[  1.720041] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[  1.721954] r8168: disagrees about version of symbol module_layout
[  1.731923] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[  1.731926] AES CTR mode by8 optimization enabled
[  1.741891] random: nonblocking pool is initialized
[  1.747192] Adding 6143996k swap on /dev/sdb3. Priority:-1 extents:1 across:6143996k SSFS
[  1.792157] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  1.792161] cfg80211: DFS Master region: unset
[  1.792163] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  1.792165] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  1.792168] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  1.792170] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  1.792172] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  1.792174] cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  1.792175] cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  1.792177] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  1.792179] cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  1.793263] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[  1.795252] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[  1.795726] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[  1.795770] iTCO_wdt: Found a Lynx Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1860)
[  1.795921] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[  1.799460] asus_wmi: Initialization: 0x1
[  1.799493] asus_wmi: BIOS WMI version: 7.9
[  1.799532] asus_wmi: SFUN value: 0x6a0877
[  1.799696] fuse init (API version 7.23)
[  1.800720] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input14
[  1.805226] asus_wmi: Number of fans: 1
[  1.816323] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC663: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[  1.816327] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  1.816329] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  1.816331] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  mono: mono_out=0x0
[  1.816333] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  dig-out=0x1e/0x0
[  1.816334] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:  inputs:
[  1.816336] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:   Internal Mic=0x19
[  1.816338] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:   Mic=0x18
[  1.849032] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[  1.849037] checking generic (d0000000 7f0000) vs hw (d0000000 10000000)
[  1.849038] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[  1.849062] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  1.849145] [drm] Replacing VGA console driver
[  1.858840] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  1.858843] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  1.859144] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[  1.860403] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input15
[  1.860462] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input16
[  1.875694] ath: phy0: WB335 2-ANT card detected
[  1.875699] ath: phy0: Set BT/WLAN RX diversity capability
[  1.877996] intel_rapl: Found RAPL domain package
[  1.878003] intel_rapl: Found RAPL domain core
[  1.878009] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[  1.878013] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[  1.878019] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[  1.878029] intel_rapl: RAPL package 0 domain dram locked by BIOS
[  1.883344] ath: phy0: Enable LNA combining
[  1.884529] ath: phy0: ASPM enabled: 0x42
[  1.884531] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[  1.884532] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[  1.884534] ath: Country alpha2 being used: 00
[  1.884535] ath: Regpair used: 0x60
[  1.887998] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[  1.888270] ieee80211 phy0: Atheros AR9565 Rev:1 mem=0xffffc90002800000, irq=18
[  1.888392] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[  1.889756] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[  1.890309] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
[  1.892253] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:61/LNXVIDEO:00/input/input17
[  1.894497] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  1.899694] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input18
[  1.900356] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[  1.900420] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[  1.900427] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[  2.345471] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  2.388855] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x461f07)
[  2.404482] psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x10, 0x15, 0x0d.
[  2.419151] psmouse serio4: elantech: Elan sample query result 0b, 76, 65
[  2.493801] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input13
[  2.495184] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  2.724953] media: Linux media interface: v0.10
[  2.728293] Linux video capture interface: v2.00
[  2.728324] Bluetooth: Core ver 2.21
[  2.728333] NET: Registered protocol family 31
[  2.728334] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  2.728336] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  2.728338] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  2.728341] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  2.731742] usbcore: registered new interface driver btusb
[  2.733492] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 HD UVC WebCam (04f2:b354)
[  2.737371] input: USB2.0 HD UVC WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-7/3-7:1.0/input/input19
[  2.737423] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  2.737424] USB Video Class driver (1.1.1)
[  2.738584] usb 3-5: USB disconnect, device number 3
[  2.738584] usbcore: registered new interface driver ath3k
[  2.829265] bbswitch: disagrees about version of symbol module_layout
[  2.855666] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  2.855670] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  2.855674] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  2.971579] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[  2.971584] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[  2.985909] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input20
[  2.985954] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input21
[  2.985994] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input22
[  3.005326] usb 3-5: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  3.023869] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[  3.035890] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[  3.055909] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[  3.136387] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[  8.165121] usb 3-5: device descriptor read/64, error -110
[  10.037957] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[  11.078765] wlp3s0: authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c
[  11.096401] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[  11.098796] wlp3s0: authenticated
[  11.098993] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[  11.098996] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
[  11.101577] wlp3s0: associate with f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[  11.104405] wlp3s0: RX AssocResp from f4:3e:61:a6:41:3c (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  11.104503] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready
[  11.104551] wlp3s0: associated
[  13.544234] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  13.544242] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  13.544246] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2721.245690] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 2721.245693] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 2721.245694] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 2721.245696] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2721.245698] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2721.245699] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2721.245701] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2721.245702] cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 2721.245703] cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 2721.245705] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2721.245706] cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 2722.330717] wlp3s0: authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c
[ 2722.348254] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[ 2722.350805] wlp3s0: authenticated
[ 2722.350904] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 2722.350907] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 2722.353518] wlp3s0: associate with f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[ 2722.356289] wlp3s0: RX AssocResp from f4:3e:61:a6:41:3c (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 2722.356409] wlp3s0: associated
[ 5690.119030] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 5690.119034] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 5690.119035] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 5690.119037] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 5690.119039] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 5690.119040] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 5690.119041] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 5690.119043] cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 5690.119044] cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 5690.119045] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 5690.119046] cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 5691.200641] wlp3s0: authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c
[ 5691.218079] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[ 5691.282824] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 2/3)
[ 5691.353307] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 3/3)
[ 5691.414615] wlp3s0: authentication with f4:3e:61:a6:41:3c timed out
[ 5692.933775] wlp3s0: authenticate with f4:3e:61:a6:41:3c
[ 5692.951554] wlp3s0: send auth to f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[ 5692.954115] wlp3s0: authenticated
[ 5692.954203] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 5692.954205] ath9k 0000:03:00.0 wlp3s0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
[ 5692.956609] wlp3s0: associate with f4:3e:61:a6:41:3c (try 1/3)
[ 5692.959389] wlp3s0: RX AssocResp from f4:3e:61:a6:41:3c (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 5692.959526] wlp3s0: associated

آخرین ویرایش توسط sevensar (2017-03-01 17:18:44)

آفلاین

#2 2017-03-01 21:13:16

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,504

پاسخ: تاخیر در لود شدن power manager در مانجارو

لطفا خروجی این دستور رو بذارید تا متوجه enable بودن وضعیت سرویس upower بشیم:

$ systemctl is-enabled upower

آفلاین

#3 2017-03-02 00:08:38

sevensar
عضو
ثبت شده: 2016-12-01
ارسال ها: 9

پاسخ: تاخیر در لود شدن power manager در مانجارو

Arcush نوشته است که:

لطفا خروجی این دستور رو بذارید تا متوجه enable بودن وضعیت سرویس upower بشیم:

$ systemctl is-enabled upower

خروجی disable بود ، سرویس را enable کردم و چند بار ریست کردم ولی مشکل برطرف نشد!
خروجی sudo systemctl status upower

● upower.service - Daemon for power management
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/upower.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-03-01 23:03:04 IRST; 2min 41s ago
   Docs: man:upowerd(8)
 Main PID: 536 (upowerd)
  Tasks: 3 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/upower.service
      └─536 /usr/lib/upower/upowerd

Mar 01 23:02:53 ac-pc systemd[1]: Starting Daemon for power management...
Mar 01 23:03:04 ac-pc systemd[1]: Started Daemon for power management.

آفلاین

#4 2017-03-02 21:17:50

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,504

پاسخ: تاخیر در لود شدن power manager در مانجارو

من هیچ ایده ای ندارم. ولی شاید چیز دیگری باعث این تاخیر هست. اگر هنوز در پی حل هستید، این خروجی رو هم بذارید:

$ systemd-analyze blame

آفلاین

#5 2017-03-03 05:18:33

sevensar
عضو
ثبت شده: 2016-12-01
ارسال ها: 9

پاسخ: تاخیر در لود شدن power manager در مانجارو

Arcush نوشته است که:

من هیچ ایده ای ندارم. ولی شاید چیز دیگری باعث این تاخیر هست. اگر هنوز در پی حل هستید، این خروجی رو هم بذارید:

$ systemd-analyze blame

arcush عزیز واقعا ممنون که کمکم میکنید . من خیلی پیگیر حل کردن این مشکل هستم چون وقتی دسکتاپ لود میشه یه فضای خالی بجای اپلت ها هست و همه ی اپلت ها رو جابجا میکنه و خیلی آزار دهندس
در مورد خروجی دستوری که گفتید ظاهرا مشکل از همون سرویس upower هست که دیر لود میشه
خروجی :

     10.730s upower.service
     1.308s plymouth-start.service
      496ms systemd-rfkill.service
      482ms home-ac-HDD.mount
      282ms systemd-journald.service
      197ms dev-sdb2.device
      154ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-ADBD\x2d1B67.service
      103ms ModemManager.service
      95ms systemd-timesyncd.service
      77ms NetworkManager.service
      71ms systemd-tmpfiles-clean.service
      69ms lightdm-plymouth.service
      62ms polkit.service
      55ms plymouth-quit-wait.service
      51ms systemd-udevd.service
      43ms tlp.service
      34ms bluetooth.service
      26ms udisks2.service
      24ms boot-efi.mount
      23ms systemd-udev-trigger.service
      20ms user@1000.service
      20ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
      20ms systemd-journal-flush.service
      17ms systemd-backlight@leds:asus::kbd_backlight.service
      13ms systemd-logind.service
      12ms systemd-binfmt.service
      11ms plymouth-read-write.service
      11ms org.cups.cupsd.service
      10ms accounts-daemon.service
       9ms avahi-daemon.service
       9ms dev-sdb3.swap
       9ms systemd-sysctl.service
       7ms systemd-tmpfiles-setup.service
       7ms wpa_supplicant.service

خروجی systemd-analyze critical-chain

The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.

graphical.target @12.263s
└─upower.service @1.532s +10.730s
 └─basic.target @1.493s
  └─systemd-ask-password-plymouth.path @1.493s
   └─-.mount @126ms
    └─system.slice @137ms
     └─-.slice @126ms

آخرین ویرایش توسط sevensar (2017-03-03 17:00:37)

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB