شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2017-04-11 14:24:08

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

مشکل در نصب و راه اندازی fingerprint vfs495 (حل شد)

با سلام و عرض ادب ابتدا شرح مختصری از کار هایی که انجام داده ام رو بازگو میکنم سپس به مشکلی که دارم میپردازم:
من یه تاپیک زده بودم تا حدودی میدونم چطور نصب میشه
که خلاصه ترش به این شرح است که ابتدا بسته های زیر را نصب نموده ام:

yaourt -S extra/fprintd extra/imagemagick aur/libfprint-git aur/vfs495-daemon

به این دلیل که پچ vfs495 در libfprint مخزن اصلی نیست libfprint-git رو نصب کردم.
ازین جا هم کمک گرفتم
سپس :

------------------------------------------------------------------
Allow user to access usb device:
------------------------------------------------------------------

sudo nano /lib/udev/rules.d/40-libfprint-custom.rules
### Add the following line (depending on your lsusb
ATTRS{idVendor}=="138a", ATTRS{idProduct}=="003f", MODE="0664", GROUP="fprint"
### save and exit
sudo groupadd fprint
sudo usermod -a -G fprint $USER
### restart the computer

راستی اینم اضافه کنم الان مانجارو دارم ولی خیلی تاثیری توی نصبش نداره

و بعدش من با توجه به کاری که تو اون ویکی ارچ دادم گفته بود این کارو کردم:

[[email protected] ~]$ fprintd-enroll
Using device /net/reactivated/Fprint/Device/0
Enrolling right-index-finger finger.
EnrollStart failed: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.


[email protected] ~]$ sudo fprintd-enroll
[sudo] password for hamid: 
list_devices failed: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.

خب خودتون میبینید که دستگاه منو شناخته به نظر اوکی هست اما هرچی انگشت میزنم چیزی نمیشه در ضمن دستگاه سالمه در فدورا و اوبونتو تست شده و خیلی درست کار میکرده
در ضمن در fingerprint-gui هم تست کردم دستگاه رو میشناسه اما فینگر نمیگیره

[[email protected] ~]$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 138a:003f Validity Sensors, Inc. VFS495 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp. 
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b51c Chicony Electronics Co., Ltd 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

اینم گذاشتم چون مهندسین اولین چیزی که یادشون میاد lsusb هست.
87381479286104613415.png
این قسمت اضافه شده و با انجام مراحل پایین مشکل به طور کامل حل میشود.
برای این که اثر انگشت بگیره باید سرویس vfs495-daemon را enable و start کنیم سپس فایل زیر را ویرایش کنیم تا اثر انگشت از ما بخواد

/etc/pam.d/system-auth

اگه بقیه چیزا هم بخوایم اثرانگشت بگیرن باید در pam.d پیداشون کنیم و ویرایش کنیم
چون من از fingerprint-gui استفاده میکنم

auth      sufficient   pam_fingerprint-gui.so

رو به اول خط اون فایلا اضافه کردم

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-04-12 16:41:39)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#2 2017-04-12 14:00:15

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب و راه اندازی fingerprint vfs495 (حل شد)

how to install fingerprint vfs4965 on fedora and {suse*} (.rpm)

Download vfs495.tar containing all the required files:
https://drive.google.com/file/d/0ByzOR23A8tIANmRqN1VjQWNhdTQ/view

------------------------------------------------------------------
Install proprietary Validity driver:
------------------------------------------------------------------

tar xf vfs495.tar
cd vfs495
sudo dnf install Validity-SensorSetup-4.5-118.00.x86_64.rpm
sudo ln /lib64/libssl.so.10 /lib64/libssl.so.0.9.8
sudo ln /lib64/libcrypto.so.10 /lib64/libcrypto.so.0.9.8

------------------------------------------------------------------
Compile and install libfprint:
------------------------------------------------------------------

sudo dnf remove libfprint
mkdir libfprint
rpmdev-extract -C libfprint libfprint-0.0.6-18.20.1.src.rpm 
cd libfprint/libfprint-0.0.6-18.20.1.src
tar xf libfprint-0.0.6.tar.bz2
cp ../../libfprint-validity.patch ./libfprint-validity.patch
cd libfprint-0.0.6/
patch -p1 < ../libfprint-validity.patch
sudo dnf install libusb-devel openssl-devel glib2-devel ImageMagick-devel
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install
sudo cp /lib/libfprint.* /lib64/
sudo cp /lib/pkgconfig/libfprint.pc /lib64/pkgconfig/libfprint.pc

------------------------------------------------------------------
Compile and install pam_fprint:
------------------------------------------------------------------

cd ../../..
tar xf pam_fprint-0.2.tar.bz2
cd pam_fprint-0.2/
sudo dnf install pam-devel
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install

------------------------------------------------------------------
Compile and install fprint_demo:
------------------------------------------------------------------

cd ..
tar xf fprint_demo.tar.bz2
cd fprint_demo/
sudo dnf install gtk2-devel
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install

------------------------------------------------------------------
Allow user to access usb device:
------------------------------------------------------------------

sudo nano /lib/udev/rules.d/40-libfprint-custom.rules
### Add the following line (depending on your lsusb
ATTRS{idVendor}=="138a", ATTRS{idProduct}=="003f", MODE="0664", GROUP="fprint"
### save and exit
sudo groupadd fprint
sudo usermod -a -G fprint $USER
### restart the computer

------------------------------------------------------------------
Enroll a finger:
------------------------------------------------------------------

sudo /usr/bin/vcsFPService
sudo dnf install xorg-x11-apps
sudo nano /etc/gdm/custom.conf
### Uncomment WaylandEnable=false
### Save and exit
fprint_demo

------------------------------------------------------------------
Enable fingerprint authentication:
------------------------------------------------------------------

sudo nano /etc/pam.d/fingerprint-auth

### rename pam_fprintd.so to pam_fprint.so
auth  sufficient    pam_fprint.so
### Save and exit.

------------------------------------------------------------------
Configure service to run at startup:
------------------------------------------------------------------

sudo nano /etc/system.d/system/fprint.service

### Write the following lines:
[Unit]
Description=Validity Fingerprint Service
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/vcsFPService
[Install]
WantedBy=multi-user.target
### Save and exit

sudo systemctl start fprint.service
sudo systemctl enable fprint.service

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-04-12 14:04:34)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#3 2017-04-12 14:02:28

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب و راه اندازی fingerprint vfs495 (حل شد)

how to install fingerprint vfs495 on ubuntu and mint and debian (.deb)

Download vfs495.tar containing all the required files:
https://drive.google.com/file/d/0ByzOR23A8tIANmRqN1VjQWNhdTQ/view

------------------------------------------------------------------
Install proprietary Validity driver:
------------------------------------------------------------------

tar xf vfs495.tar
cd vfs495
sudo apt-get install alien
sudo alien Validity-Sensor-Setup-4.5-118.00.x86_64.rpm
sudo dpkg -i validity-sensor-setup_4.5-119_amd64.deb
sudo apt-get install libssl1.0.0
sudo ln /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so /usr/lib/libssl.so.0.9.8
sudo apt-get install libcrypto++-dev
sudo ln /usr/lib/libcryptopp.so.9 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8

------------------------------------------------------------------
Compile and install libfprint:
------------------------------------------------------------------

mkdir libfprint
cd libfprint
rpm2cpio ../libfprint-0.0.6-18.20.1.src.rpm | cpio -i --make-directories
tar xf libfprint-0.0.6.tar.bz2
cp ../libfprint-validity.patch ./libfprint-validity.patch
cd libfprint-0.0.6/
patch -p1 < ../libfprint-validity.patch
sudo apt-get install libusb-dev libssl-dev libglib2.0-dev libmagickcore-dev checkinstall
./configure --prefix=/usr
make
sudo checkinstall -install=no make install
sudo dpkg -i libfprint_0.0.6-1_amd64.deb

------------------------------------------------------------------
Compile and install pam_fprint:
------------------------------------------------------------------

cd ../..
tar xf pam_fprint-0.2.tar.bz2
cd pam_fprint-0.2/
sudo apt-get install libpam-dev
./configure --prefix=/usr
make
sudo checkinstall -install=no make install
sudo dpkg -i pam-fprint_0.2-1_amd64.deb

------------------------------------------------------------------
Enroll a finger:
------------------------------------------------------------------

sudo /usr/bin/vcsFPService
sudo pam_fprint_enroll

------------------------------------------------------------------
Enable fingerprint authentication:
------------------------------------------------------------------

sudo nano /etc/pam.d/common-auth

### Change the first auth line to auth sufficient.
### Add a new auth line with the following content:

# fingerprint authentication trough fprintd
auth  sufficient           pam_fprint.so

### Save and exit.

------------------------------------------------------------------
Overwrite init script:
------------------------------------------------------------------

cd ..
sudo cp vcsFPServiceDaemon /etc/init.d/

------------------------------------------------------------------
Configure service to run at startup:
------------------------------------------------------------------

sudo update-rc.d vcsFPServiceDaemon defaults

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-04-12 14:03:37)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#4 2017-04-12 14:40:16

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب و راه اندازی fingerprint vfs495 (حل شد)

how to install fingerprint vfs495 on arch linux and mangaro and apricityos and ...

-----------------------------------------------------
install following package
-----------------------------------------------------
sudo pacman -S fprintd pam libusb imagemagick
yaourt -S libfprint-git
yaourt -S vfs495-daemon
yaourt -S fingerprint-gui
----------------------------------------------------
enable and start daemon service
----------------------------------------------------
sudo systemctl enable vfs495-daemon
sudo systemctl start vfs495-daemon#
----------------------------------------------------
Allow user to access usb device:
---------------------------------------------------
sudo nano /lib/udev/rules.d/40-libfprint-custom.rules
### Add the following line (depending on your lsusb
ATTRS{idVendor}=="138a", ATTRS{idProduct}=="003f", MODE="0664", GROUP="fprint"
### save and exit
sudo groupadd fprint
sudo usermod -a -G fprint $USER
### restart the computer
-------------------------------------------------
set finger
-------------------------------------------------
open fingerpring-gui and set finger
------------------------------------------------
for finger swipe
------------------------------------------------
#edit followind file
/etc/pam.d/system-auth
#add top line
auth      sufficient   pam_fingerprint-gui.so
#save and exir
#reboot your system

enjoy!

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-04-12 16:58:17)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

#5 2017-04-12 16:58:51

enghamid
عضو
از : Tehran
ثبت شده: 2016-06-17
ارسال ها: 247
وب سایت

پاسخ: مشکل در نصب و راه اندازی fingerprint vfs495 (حل شد)

فقط نمیدونم چرا تو kde من kdesu میزنم از من فینگر نمیخواد

آخرین ویرایش توسط enghamid (2017-04-12 17:00:50)


وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست
آدم های  بزرگ  دنیای  بزرگی  دارند
کسی را با کوتاه  فکری از خود نمی رنجانند
http://enghamid.ir

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud