شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2017-03-29 03:28:09

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 330

بوت شدن کند گنوم(حل شد)

سلام دوستان
بعد از اینکه یه تستی به KDE زدم و متاسفانه بسیار پرباگ و پر دردسر بود برگشتم گنوم که الان در کمال تعجب تا بالا اومدن GDM زمان زیادی طول میکشه و از اونور هم زمان زیادی طول میکشه تا به خود دسکتاپ برسم + متوجه شدم بخش پاور منجمنت گنوم کار نمیکنه و فایلمنجر ناتیلوس هم خیلی دیر بالا میاد(حس میکنم اینا به هم مربوط هستند)!
در پایین هم یه سری خروجی که فک کنم مفید واقه بشه قرار میدم.(سیستم فایل هم btrfs هست)
systemd-analyze

Startup finished in 4.699s (kernel) + 12.002s (userspace) = 16.702s

systemd-analyze blame

     4.241s dev-sda1.device
     2.919s ldconfig.service
     2.202s systemd-fsck@dev-sda3.service
     1.100s systemd-udevd.service
      622ms NetworkManager.service
      580ms systemd-journal-flush.service
      556ms accounts-daemon.service
      461ms dhcpcd.service
      460ms systemd-logind.service
      434ms polkit.service
      409ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
      327ms udisks2.service
      292ms systemd-tmpfiles-setup.service
      278ms home.mount
      255ms wpa_supplicant.service
      243ms upower.service
      236ms systemd-remount-fs.service
      221ms systemd-sysusers.service
      178ms sys-kernel-debug.mount
      176ms tmp.mount
      174ms dev-hugepages.mount
      169ms systemd-sysctl.service
      166ms systemd-backlight@backlight:acpi_video1.service
      166ms systemd-journald.service
      163ms systemd-update-utmp.service
      159ms gdm.service
      159ms user@120.service
      129ms systemd-journal-catalog-update.service
      115ms user@1000.service
      109ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
      84ms systemd-udev-trigger.service
      68ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
      66ms colord.service
      60ms kmod-static-nodes.service
      57ms dev-mqueue.mount
      51ms systemd-random-seed.service
      48ms systemd-update-done.service
      41ms systemd-user-sessions.service
      40ms systemd-tmpfiles-clean.service
      32ms rtkit-daemon.service
       8ms systemd-rfkill.service
       6ms sys-kernel-config.mount
       3ms sys-fs-fuse-connections.mount

systemd-analyze critical-chain

graphical.target @11.451s
└─gdm.service @11.277s +159ms
 └─systemd-user-sessions.service @11.232s +41ms
  └─nss-user-lookup.target @11.444s

journalctl -xe مقداریش

Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: sr 5:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: hub 4-1:1.0: USB hub found
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: hub 4-1:1.0: 6 ports detected
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: sda: sda1 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1995.467 MHz
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3986e85801c, max_idle_ns: 881590625023 ns
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: usb 4-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: random: fast init done
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: usbhid: USB HID core driver
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: input: HID compliant-mouse HID compliant-mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.2/4-1.2:1.0/0003:1D57:
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: hid-generic 0003:1D57:2400.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID compliant-mouse HID compliant-mouse] on usb-0
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: usb 4-1.5: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x1  gen() 6522 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x1  xor() 5387 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x2  gen() 8741 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x2  xor() 6294 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x4  gen() 10092 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: sse2x4  xor() 5152 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 10092 MB/s
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: .... xor() 5152 MB/s, rmw enabled
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: xor: automatically using best checksumming function  avx    
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: BTRFS: device fsid 034bf16d-13df-438d-89b6-03a4f5b9156f devid 1 transid 393 /dev/sda1
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: BTRFS info (device sda1): disk space caching is enabled
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: BTRFS info (device sda1): has skinny extents
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: systemd 233 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GC
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Detected architecture x86-64.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Set hostname to <mojtaba>.
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: random: crng init done
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Listening on Journal Socket.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Created slice System Slice.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd-journald[234]: Journal started
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd-journald[234]: Runtime journal (/run/log/journal/c195b7f5fe2944b8879b5184626f4df2) is 8.0M, max 396.7M, 388.7M free.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Mounted Debug File System.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Mounted Configuration File System.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Mounted Temporary Directory.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Mar 28 21:30:47 mojtaba kernel: BTRFS info (device sda1): disk space caching is enabled
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Starting Create System Users...
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd-journald[234]: Time spent on flushing to /var is 294.672ms for 647 entries.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd-journald[234]: System journal (/var/log/journal/c195b7f5fe2944b8879b5184626f4df2) is 34.9M, max 2.2G, 2.1G free.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Started Create System Users.
Mar 28 21:30:47 mojtaba systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Mar 28 21:30:48 mojtaba systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Mar 28 21:30:48 mojtaba systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Mar 28 21:30:48 mojtaba systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Mar 28 21:30:48 mojtaba systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Mar 28 21:30:49 mojtaba systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: AC Adapter [AC] (off-line)
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.2 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: [drm] Initialized
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/PNP0C0D:00/input/input3
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 19] add_size 1000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 19] add_size 200000 add_align 1000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: BAR 15: assigned [mem 0x9fb00000-0x9fcfffff 64bit pref]
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pcieport 0000:00:1c.3: BAR 13: assigned [io 0x7000-0x7fff]
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:01: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: pci_bus 0000:01: Allocating resources
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: wmi: Mapper loaded
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_in
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
Mar 28 21:30:49 mojtaba kernel: input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
Mar 28 21:30:50 mojtaba systemd-udevd[256]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: checking generic (b0000000 300000) vs hw (b0000000 10000000)
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] Replacing VGA console driver
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: r8169 0000:07:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90000db9000, 10:1f:74:04:17:08, XID 0c900800 IRQ 37
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: no post: no)
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: acpi device:2e: registered as cooling_device8
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2c/LNXVIDEO:00/input/input8
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: iTCO_vendor_support: vendor-support=0
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: acpi device:3b: registered as cooling_device9
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input9
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20161121 for 0000:00:02.0 on minor 0
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.GFX0.ATPX handle
Mar 28 21:30:50 mojtaba kernel: ATPX version 1, functions 0x00000031
Mar 28 21:30:50 mojtaba systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 3.
Mar 28 21:30:50 mojtaba systemd[1]: Starting File System Check on /dev/sda3...
Mar 28 21:30:50 mojtaba systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5756], y [..4868]
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400/0x0, board id: 168
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for 92HD81B1X5: line_outs=2 (0xf/0xd/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  hp_outs=1 (0xb/0x0/0x0/0x0/0x0)
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  mono: mono_out=0x0
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  inputs:
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Internal Mic=0x11
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Mic=0xc
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: CRAT table not found
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: Finished initializing topology ret=0
Mar 28 21:30:51 mojtaba kernel: kfd kfd: Initialized module

Dmesg

[  9.093170] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[  9.093173] checking generic (b0000000 300000) vs hw (b0000000 10000000)
[  9.093174] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[  9.093193] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  9.093261] [drm] Replacing VGA console driver
[  9.132057] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  9.132060] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  9.134725] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[  9.166196] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[  9.166204] r8169 0000:07:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  9.166760] r8169 0000:07:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90000db9000, 10:1f:74:04:17:08, XID 0c900800 IRQ 37
[  9.166762] r8169 0000:07:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[  9.174598] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[  9.175213] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  9.199879] lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
[  9.298825] acpi device:2e: registered as cooling_device8
[  9.298955] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2c/LNXVIDEO:00/input/input8
[  9.300278] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  9.415487] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[  9.421795] acpi device:3b: registered as cooling_device9
[  9.422057] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input9
[  9.422142] [drm] Initialized i915 1.6.0 20161121 for 0000:00:02.0 on minor 0
[  9.432348] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[  9.432393] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[  9.432490] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[  9.435694] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[  9.435712] vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.GFX0.ATPX handle
[  9.435802] ATPX version 1, functions 0x00000031
[  9.444678] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[  9.564521] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[  9.564521] AES CTR mode by8 optimization enabled
[  9.680651] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[  9.680652] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[  9.774887] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[  9.774888] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[  9.775163] iwlwifi 0000:0d:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  9.811021] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5756], y [..4868]
[  9.880182] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400/0x0, board id: 1680, fw id: 726294
[  9.924227] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
[  9.926542] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for 92HD81B1X5: line_outs=2 (0xf/0xd/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[  9.926546] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  9.926549] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  hp_outs=1 (0xb/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  9.926551] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  mono: mono_out=0x0
[  9.926553] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  inputs:
[  9.926556] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Internal Mic=0x11
[  9.926559] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Mic=0xc
[  9.940462] CRAT table not found
[  9.940463] Finished initializing topology ret=0
[  9.940492] kfd kfd: Initialized module
[  10.184331] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input13
[  10.249937] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[  10.255324] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input14
[  10.266657] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[  10.272349] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[  10.272395] radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[  10.272627] [drm] initializing kernel modesetting (TURKS 0x1002:0x6740 0x103C:0x3388 0x00).
[  10.272643] [drm] register mmio base: 0xC6500000
[  10.272644] [drm] register mmio size: 131072
[  10.272646] vga_switcheroo: enabled
[  10.275514] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[  10.276246] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[  10.276321] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[  10.276393] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[  10.307604] ATOM BIOS: HP/Flex
[  10.307753] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 2048M 0x0000000000000000 - 0x000000007FFFFFFF (2048M used)
[  10.307755] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000080000000 - 0x00000000BFFFFFFF
[  10.307759] [drm] Detected VRAM RAM=2048M, BAR=256M
[  10.307759] [drm] RAM width 128bits DDR
[  10.307842] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 4062908 kiB
[  10.307842] [TTM] Zone  dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
[  10.307843] [TTM] Initializing pool allocator
[  10.307848] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[  10.307866] [drm] radeon: 2048M of VRAM memory ready
[  10.307867] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[  10.307873] [drm] Loading TURKS Microcode
[  10.491231] r8169 0000:07:00.0 eno1: renamed from eth0
[  10.548155] iwlwifi 0000:0d:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
[  10.872373] iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[  10.872375] iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS disabled
[  10.872376] iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[  10.872378] iwlwifi 0000:0d:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 BGN, REV=0xB0
[  10.874529] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  10.917292] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[  11.150980] [drm] Internal thermal controller with fan control
[  11.156131] [drm] radeon: dpm initialized
[  11.164029] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[  11.164815] [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
[  11.167374] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
[  11.167494] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[  11.167497] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0xffff88024a5bac00
[  11.167499] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0xffff88024a5bac0c
[  11.168246] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0xffffc90001c32118
[  11.168247] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[  11.168248] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[  11.168250] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[  11.168300] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[  11.168352] [drm] radeon: irq initialized.
[  11.185315] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[  11.185326] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
[  11.328842] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  11.362659] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[  11.362667] [drm] UVD initialized successfully.
[  11.362969] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[  11.363072] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[  11.424932] intel_rapl: Found RAPL domain package
[  11.424934] intel_rapl: Found RAPL domain core
[  11.424935] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[  11.424939] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[  11.429827] iwlwifi 0000:0d:00.0 wlo1: renamed from wlan0
[  12.021954] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[  12.029323] [drm] Radeon Display Connectors
[  12.045443] [drm] Initialized radeon 2.49.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
[  12.228114] Bluetooth: Core ver 2.22
[  12.228133] NET: Registered protocol family 31
[  12.228134] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  12.228137] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  12.228139] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  12.228143] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  12.312464] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered
[  12.380085] usbcore: registered new interface driver btusb
[  16.440302] r8169 0000:07:00.0 eno1: link down
[  16.440367] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[  16.442633] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  16.449301] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  16.449398] iwlwifi 0000:0d:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1
[  16.526841] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  16.533545] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  16.533647] iwlwifi 0000:0d:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1
[  16.597193] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
[  17.802357] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[  17.808868] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
[  17.817546] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  17.824242] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  17.824345] iwlwifi 0000:0d:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1
[  17.902658] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  17.909347] iwlwifi 0000:0d:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
[  17.909448] iwlwifi 0000:0d:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1
[  17.973640] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
[  18.294414] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
[ 108.792883] fuse init (API version 7.26)
[ 122.836556] usb 2-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 123.632242] cdc_ncm 2-2:1.0: MAC-Address: a6:e4:b8:8f:3c:7f
[ 123.632736] cdc_ncm 2-2:1.0 usb0: register 'cdc_ncm' at usb-0000:19:00.0-2, CDC NCM, a6:e4:b8:8f:3c:7f
[ 123.675372] cdc_ncm 2-2:1.2: MAC-Address: a6:e4:b8:8f:3c:82
[ 123.675773] cdc_ncm 2-2:1.2 usb1: register 'cdc_ncm' at usb-0000:19:00.0-2, CDC NCM, a6:e4:b8:8f:3c:82
[ 123.675844] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 123.686152] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 123.692971] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 123.695064] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: renamed from usb0
[ 123.726828] cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: renamed from usb1
[ 123.757493] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2: link is not ready
[ 123.757605] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2: link is not ready
[ 123.757907] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: network connection: connected
[ 123.758908] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink
[ 123.759908] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: network connection: connected
[ 123.759913] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: kevent 11 may have been dropped
[ 123.760907] cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink
[ 123.764291] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp25s0u2: link becomes ready
[ 123.764643] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2i2: link is not ready
[ 123.764753] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2i2: link is not ready
[ 175.333960] cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: network connection: connected
[ 175.334059] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp25s0u2i2: link becomes ready
[ 175.334874] cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink

اگه لاگ دیگه ای نیازه بگید بذارم

آخرین ویرایش توسط Риал Краесис (2017-04-20 18:12:26)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#2 2017-03-29 11:09:58

Arcush
Moderator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,409

پاسخ: بوت شدن کند گنوم(حل شد)

دستور

# gdk-pixbuf-query-loaders --update-cache

رو از https://wiki.archlinux.org/index.php/GN … _GDM_login برداشتم. ممکنه کمکی کنه. درغیراینصورت، لاگ های خود gdm رو بررسی کنیم. چطوره؟

آفلاین

#3 2017-03-29 17:52:20

morealaz
عضو
از : کرمان
ثبت شده: 2016-03-19
ارسال ها: 312

پاسخ: بوت شدن کند گنوم(حل شد)

مجتبی جان احیانا اگر KDE رو حذف کردی ببین بسته های KDE چیزی در سیستمت باقی نمونده که پاک نکرده باشی؟

ویرایش: این پست و تازه در reddit دیدم:
https://www.reddit.com/r/archlinux/comm … me_startup
ظاهرا افزونه top icon plus باعث کندی بیش از حد سیستم شده. ببین شما احیانا افزونه ای نصب نکردی که باعث کندی بشه؟

آخرین ویرایش توسط morealaz (2017-03-29 18:33:12)

آفلاین

#4 2017-03-30 03:19:58

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 330

پاسخ: بوت شدن کند گنوم(حل شد)

Arcush نوشته است که:

دستور

# gdk-pixbuf-query-loaders --update-cache

رو از https://wiki.archlinux.org/index.php/GN … _GDM_login برداشتم. ممکنه کمکی کنه. درغیراینصورت، لاگ های خود gdm رو بررسی کنیم. چطوره؟

عیسی جان دستورتو زدم و هنوز ریستارت نکردم ببینم چطوریه!
ادیت: تغییری نکرد!

morealaz نوشته است که:

مجتبی جان احیانا اگر KDE رو حذف کردی ببین بسته های KDE چیزی در سیستمت باقی نمونده که پاک نکرده باشی؟

ویرایش: این پست و تازه در reddit دیدم:
https://www.reddit.com/r/archlinux/comm … me_startup
ظاهرا افزونه top icon plus باعث کندی بیش از حد سیستم شده. ببین شما احیانا افزونه ای نصب نکردی که باعث کندی بشه؟

خیر محمد جان کلا از نو سیستم رو نصب کردم!
ردیت فیلتره و تور هم فعلا کار نمیده!

آخرین ویرایش توسط Риал Краесис (2017-03-30 03:26:56)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#5 2017-04-20 18:12:06

Риал Краесис
عضو
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 330

پاسخ: بوت شدن کند گنوم(حل شد)

دوستان مشکل مربوط به بسته upower بود و رفع شد
خیلی عجیب بود!


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB