شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2018-07-07 13:10:00

Rezash13
عضو
از : همین دور اطراف :))
ثبت شده: 2018-02-03
ارسال ها: 8
وب سایت

سوییچ -c و -m در touch

اگه به متن نگاه کنید
یه فایل دارم به اسم  file یه با دستور stat وضیعتش نگاه میکنم به تاریخ ها دقت کنید
Access: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Modify: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Change: 2018-07-07 12:02:20.136330520 +0430
حالا اگه سوییچ -c استفاده کنیم هر سه تا مقدار بروز میشه به زمان حال
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Change: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
اما اگه از سوییچ -m استفاده کنم فقط
Modify: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
Change: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
تغییر میکنن

rezash13-mint@G41MT-S2:/tmp/folder$ stat file
  File: file
  Size: 11            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 809h/2057d    Inode: 133582      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/rezash13-mint)   Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Modify: 2445-02-26 18:57:20.000000000 +0330
Change: 2018-07-07 12:02:20.136330520 +0430
Birth: -


rezash13-mint@G41MT-S2:/tmp/folder$ touch -c file
rezash13-mint@G41MT-S2:/tmp/folder$ stat file
  File: file
  Size: 11            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 809h/2057d    Inode: 133582      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/rezash13-mint)   Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Change: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Birth: -


rezash13-mint@G41MT-S2:/tmp/folder$ touch -m file
rezash13-mint@G41MT-S2:/tmp/folder$ stat file
  File: file
  Size: 11            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 809h/2057d    Inode: 133582      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/rezash13-mint)   Gid: ( 1000/rezash13-mint)
Access: 2018-07-07 13:13:16.613327909 +0430
Modify: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
Change: 2018-07-07 13:14:21.185309206 +0430
Birth: -

آخرین ویرایش توسط Rezash13 (2018-07-07 13:41:13)

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB