شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-08-22 21:41:46

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

قفل کردن ناگهانی سیستم

سلام
از ۲ روز پیش تا همین الان ۲ دفعه سیستم کاملا فریز شده به طوری که حتی به حرکت موس یا رفتن به ترمینال (کلید های میانبورش) هم واکنشی نشون نمیده. هیچ گونه رد یا پروسه یا برنامه ای که مشکوک به سبب این اتفاق باشد تو لاگ ها نمیبینم!
خروجی Journal -xe

-- Logs begin at Fri 2018-07-20 03:29:22 +0430, end at Wed 2018-08-22 21:32:29 +0430. --
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (58 C)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: intel_pstate: Intel P-state driver initializing
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: NET: Registered protocol family 10
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Segment Routing with IPv6
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: RAS: Correctable Errors collector initialized.
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: microcode: sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x2e
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sched_clock: Marking stable (963997548, 0)->(965988611, -1991063)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: registered taskstats version 1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Key type big_key registered
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel:  Magic number: 14:804:995
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: memory memory38: hash matches
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Freeing unused kernel memory: 1488K
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Write protecting the kernel read-only data: 16384k
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Freeing unused kernel memory: 2016K
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: Freeing unused kernel memory: 568K
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ACPI: bus type USB registered
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usbcore: registered new device driver usb
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xc750a000
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: libata version 3.00 loaded.
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part ems apst 
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host0: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host1: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host2: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host3: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host4: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi host5: ahci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xc7508100 irq 25
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata2: DUMMY
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata3: DUMMY
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata4: DUMMY
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata5: DUMMY
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata6: DUMMY
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.3-arch1-1-ARCH ehci_hcd
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: xHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x0000000000000004
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.3-arch1-1-ARCH xhci-hcd
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:19:00.0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: xHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: xhci_hcd 0000:19:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.3-arch1-1-ARCH xhci-hcd
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:19:00.0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 20, io mem 0xc7509000
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb4: Product: EHCI Host Controller
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.3-arch1-1-ARCH ehci_hcd
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata1.00: ATA-8: ST9250315AS, 0003SDM1, max UDMA/133
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access   ATA   ST9250315AS   SDM1 PQ: 0 ANSI: 5
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sda: sda1 sda2
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 4-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 4-1:1.0: USB hub found
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: hub 4-1:1.0: 6 ports detected
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1995.466 MHz
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3986e6ba568, max_idle_ns: 881590718426 ns
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=138a, idProduct=0018, bcdDevice= 0.78
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.1: SerialNumber: d8a0c2f2a9bf
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: random: fast init done
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e258, bcdDevice= 4.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: [37B blob data]
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: [32B blob data]
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: usb 1-1.2: SerialNumber: HF1016-A821-OV01-VH-R04.00.00
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: random: crng init done
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: systemd 239 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Detected architecture x86-64.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Set hostname to <Asuna>.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
Aug 22 21:29:59 Asuna kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: data=ordered
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd-journald[278]: Journal started
-- Subject: The journal has been started
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- The system journal process has started up, opened the journal
-- files for writing and is now ready to process requests.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd-journald[278]: Runtime journal (/run/log/journal/507ba82a1abf43cea28650111bfe066e) is 8.0M, max 396.3M, 388.3M free.
-- Subject: Disk space used by the journal
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Runtime journal (/run/log/journal/507ba82a1abf43cea28650111bfe066e) is currently using 8.0M.
-- Maximum allowed usage is set to 396.3M.
-- Leaving at least 594.5M free (of currently available 3.8G of disk space).
-- Enforced usage limit is thus 396.3M, of which 388.3M are still available.
-- 
-- The limits controlling how much disk space is used by the journal may
-- be configured with SystemMaxUse=, SystemKeepFree=, SystemMaxFileSize=,
-- RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize= settings in
-- /etc/systemd/journald.conf. See journald.conf(5) for details.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
-- Subject: Unit systemd-journal-flush.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-journal-flush.service has begun starting up.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
-- Subject: Unit systemd-random-seed.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-random-seed.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd-journald[278]: Time spent on flushing to /var is 12.258ms for 663 entries.
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd-journald[278]: System journal (/var/log/journal/507ba82a1abf43cea28650111bfe066e) is 944.1M, max 3.2G, 2.2G free.
-- Subject: Disk space used by the journal
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- System journal (/var/log/journal/507ba82a1abf43cea28650111bfe066e) is currently using 944.1M.
-- Maximum allowed usage is set to 3.2G.
-- Leaving at least 4.0G free (of currently available 21.2G of disk space).
-- Enforced usage limit is thus 3.2G, of which 2.2G are still available.
-- 
-- The limits controlling how much disk space is used by the journal may
-- be configured with SystemMaxUse=, SystemKeepFree=, SystemMaxFileSize=,
-- RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize= settings in
-- /etc/systemd/journald.conf. See journald.conf(5) for details.
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 22 21:29:59 Asuna systemd-modules-load[275]: Inserted module 'crypto_user'
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd-modules-load[275]: Inserted module 'sg'
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
-- Subject: Unit systemd-modules-load.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-modules-load.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
-- Subject: Unit systemd-sysctl.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-sysctl.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
-- Subject: Unit sys-kernel-config.mount has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sys-kernel-config.mount has begun starting up.
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
-- Subject: Unit sys-kernel-config.mount has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sys-kernel-config.mount has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:00 Asuna systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
-- Subject: Unit systemd-sysctl.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-sysctl.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:01 Asuna systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-tmpfiles-setup-dev.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:01 Asuna systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
-- Subject: Unit systemd-udevd.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-udevd.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:02 Asuna systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
-- Subject: Unit systemd-journal-flush.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-journal-flush.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:02 Asuna systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
-- Subject: Unit systemd-udevd.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-udevd.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
Aug 22 21:30:02 Asuna kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
Aug 22 21:30:03 Asuna systemd-udevd[310]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 19] add_size 1000
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 19] add_size 200000 add_align 100000
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pcieport 0000:00:1c.3: BAR 15: assigned [mem 0x9fb00000-0x9fcfffff 64bit pref]
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pcieport 0000:00:1c.3: BAR 13: assigned [io 0x7000-0x7fff]
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:01: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: pci_bus 0000:01: Allocating resources
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input7
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: iTCO_vendor_support: vendor-support=0
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: Linux agpgart interface v0.103
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: r8169 0000:07:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl, 10:1f:74:04:17:08, XID 2c900800, IRQ 35
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Aug 22 21:30:03 Asuna kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input8
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: cfg80211: failed to load regulatory.db
Aug 22 21:30:04 Asuna mtp-probe[335]: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1"
Aug 22 21:30:04 Asuna mtp-probe[353]: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2"
Aug 22 21:30:04 Asuna mtp-probe[335]: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Aug 22 21:30:04 Asuna mtp-probe[353]: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: gpio_ich: GPIO from 436 to 511 on gpio_ich
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5756], y [..4868]
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400/0x0, board id: 1680, fw id: 726294
Aug 22 21:30:04 Asuna systemd-udevd[318]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: r8169 0000:07:00.0 eno1: renamed from eth0
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 22 21:30:04 Asuna systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
-- Subject: Unit systemd-rfkill.socket has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-rfkill.socket has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:04 Asuna systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-rfkill.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: media: Linux media interface: v0.10
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: [61B blob data]
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: uvcvideo 1-1.2:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: uvcvideo 1-1.2:1.0: Entity type for entity Extension 6 was not initialized!
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: uvcvideo 1-1.2:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: [112B blob data]
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: intel_rapl: Found RAPL domain package
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: intel_rapl: Found RAPL domain core
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: intel_rapl: Found RAPL domain uncore
Aug 22 21:30:04 Asuna kernel: intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd[1]: Found device ST9250315AS 2.
-- Subject: Unit dev-disk-by\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.device has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit dev-disk-by\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.device has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.GFX0.ATPX handle
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: ATPX version 1, functions 0x00000031
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: checking generic (b0000000 300000) vs hw (a0000000 10000000)
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] initializing kernel modesetting (TURKS 0x1002:0x6740 0x103C:0x3388 0x00).
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
-- Subject: Unit lvm2-monitor.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit lvm2-monitor.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
-- Subject: Unit local-fs-pre.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit local-fs-pre.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/3f696c96-a084-48d0-a262-ff1adf3cf1f6...
-- Subject: Unit [email protected]\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 BGN, REV=0xB0
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: ATOM BIOS: HP/Flex
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 2048M 0x0000000000000000 - 0x000000007FFFFFFF (2048M used)
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000080000000 - 0x00000000BFFFFFFF
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Detected VRAM RAM=2048M, BAR=256M
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] RAM width 128bits DDR
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 4058522 kiB
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [TTM] Zone  dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [TTM] Initializing pool allocator
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] radeon: 2048M of VRAM memory ready
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Loading TURKS Microcode
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: checking generic (b0000000 300000) vs hw (b0000000 10000000)
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Replacing VGA console driver
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: vga_switcheroo: enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-rfkill.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd-vconsole-setup[333]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Function not implemented
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd-vconsole-setup[333]: Fonts will not be copied to remaining consoles
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] radeon: dpm initialized
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x00000000289e5382
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000edc053fc
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x000000001d0cc625
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] radeon: irq initialized.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd-udevd[327]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: iwlwifi 0000:0d:00.0 wlo1: renamed from wlan0
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] UVD initialized successfully.
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:05 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:05 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: recovering journal
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: [drm] Radeon Display Connectors
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20180514 for 0000:00:02.0 on minor 1
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: no post: no)
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: acpi device:2e: registered as cooling_device9
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2c/LNXVIDEO:00/input/input10
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Aug 22 21:30:06 Asuna systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
-- Subject: Unit system-systemd\x2dbacklight.slice has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit system-systemd\x2dbacklight.slice has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:06 Asuna systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0...
-- Subject: Unit [email protected]:acpi_video0.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:acpi_video0.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: acpi device:3b: registered as cooling_device10
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input11
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
Aug 22 21:30:06 Asuna kernel: fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
Aug 22 21:30:06 Asuna systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0.
-- Subject: Unit [email protected]:acpi_video0.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:acpi_video0.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:07 Asuna kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
Aug 22 21:30:07 Asuna kernel: i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
Aug 22 21:30:07 Asuna systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight...
-- Subject: Unit [email protected]:intel_backlight.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:intel_backlight.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:07 Asuna systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1...
-- Subject: Unit [email protected]:acpi_video1.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:acpi_video1.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:07 Asuna systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight.
-- Subject: Unit [email protected]:intel_backlight.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:intel_backlight.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:08 Asuna systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1.
-- Subject: Unit [email protected]:acpi_video1.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]:acpi_video1.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for 92HD81B1X5: line_outs=2 (0xf/0xd/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  hp_outs=1 (0xb/0x0/0x0/0x0/0x0)
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  mono: mono_out=0x0
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:  inputs:
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Internal Mic=0x11
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:   Mic=0xc
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
Aug 22 21:30:08 Asuna kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
Aug 22 21:30:08 Asuna systemd[1]: Reached target Sound Card.
-- Subject: Unit sound.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sound.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:10 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: Clearing orphaned inode 8913191 (uid=1000, gid=985, mode=0100644, size=29462)
Aug 22 21:30:10 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: Clearing orphaned inode 8913154 (uid=1000, gid=985, mode=0100644, size=29462)
Aug 22 21:30:10 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: Clearing orphaned inode 8913210 (uid=1000, gid=985, mode=0100644, size=29462)
Aug 22 21:30:10 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: Clearing orphaned inode 8913031 (uid=1000, gid=985, mode=0100600, size=131072)
Aug 22 21:30:10 Asuna systemd-fsck[390]: /dev/sda2: clean, 128332/13115392 files, 47505145/52455680 blocks
Aug 22 21:30:11 Asuna systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/3f696c96-a084-48d0-a262-ff1adf3cf1f6.
-- Subject: Unit [email protected]\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected]\x2duuid-3f696c96\x2da084\x2d48d0\x2da262\x2dff1adf3cf1f6.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:11 Asuna systemd[1]: Mounting /home...
-- Subject: Unit home.mount has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit home.mount has begun starting up.
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: stripe=32742,data=ordered
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Mounted /home.
-- Subject: Unit home.mount has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit home.mount has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Reached target Local File Systems.
-- Subject: Unit local-fs.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit local-fs.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-tmpfiles-setup.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-setup.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-tmpfiles-setup.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
-- Subject: Unit systemd-update-utmp.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-update-utmp.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
-- Subject: Unit systemd-update-utmp.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-update-utmp.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Reached target System Initialization.
-- Subject: Unit sysinit.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sysinit.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Daily verification of password and group files.
-- Subject: Unit shadow.timer has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit shadow.timer has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Daily man-db cache update.
-- Subject: Unit man-db.timer has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit man-db.timer has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
-- Subject: Unit dbus.socket has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit dbus.socket has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit sockets.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sockets.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Reached target Basic System.
-- Subject: Unit basic.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit basic.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
-- Subject: Unit dbus.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit dbus.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
-- Subject: Unit logrotate.timer has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit logrotate.timer has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-clean.timer has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-tmpfiles-clean.timer has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Reached target Timers.
-- Subject: Unit timers.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit timers.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Starting Network Manager...
-- Subject: Unit NetworkManager.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd[1]: Starting Login Service...
-- Subject: Unit systemd-logind.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-logind.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd-logind[432]: New seat seat0.
-- Subject: A new seat seat0 is now available
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Documentation: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
-- 
-- A new seat seat0 has been configured and is now available.
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd-logind[432]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Power Button)
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd-logind[432]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Lid Switch)
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:07: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:0d: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:13: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna kernel: pci_bus 0000:19: Allocating resources
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd-logind[432]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
Aug 22 21:30:12 Asuna dbus-daemon[430]: dbus[430]: Unknown username "systemd-timesync" in message bus configuration file
Aug 22 21:30:12 Asuna dbus-daemon[430]: dbus[430]: Unknown username "systemd-resolve" in message bus configuration file
Aug 22 21:30:12 Asuna dbus-daemon[430]: dbus[430]: Unknown username "systemd-network" in message bus configuration file
Aug 22 21:30:12 Asuna systemd-logind[432]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (AT Translated Set 2 keyboard)
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Started Login Service.
-- Subject: Unit systemd-logind.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-logind.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.3434] NetworkManager (version 1.12.3dev+1+g0a3755c17-1) is starting... (for the first time)
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.3438] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Started Network Manager.
-- Subject: Unit NetworkManager.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.4121] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Reached target Network.
-- Subject: Unit network.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit network.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.4135] manager[0x55962daa4000]: monitoring kernel firmware directory '/usr/lib/firmware'.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
-- Subject: Unit systemd-user-sessions.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-user-sessions.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:14 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=431 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Starting Hostname Service...
-- Subject: Unit systemd-hostnamed.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-hostnamed.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Started Permit User Sessions.
-- Subject: Unit systemd-user-sessions.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-user-sessions.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
-- Subject: Unit gdm.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit gdm.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Reached target Multi-User System.
-- Subject: Unit multi-user.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit multi-user.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
-- Subject: Unit gdm.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit gdm.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
-- Subject: Unit graphical.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit graphical.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=444 comm="/usr/bin/gdm ")
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
-- Subject: Unit nss-user-lookup.target has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit nss-user-lookup.target has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Starting Accounts Service...
-- Subject: Unit accounts-daemon.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit accounts-daemon.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:14 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Aug 22 21:30:14 Asuna systemd[1]: Started Hostname Service.
-- Subject: Unit systemd-hostnamed.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-hostnamed.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.9992] hostname: hostname: using hostnamed
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.9993] hostname: hostname changed from (none) to "Asuna"
Aug 22 21:30:14 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957214.9998] dns-mgr[0x55962daae120]: init: dns=default, rc-manager=symlink
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.0023] rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:0d:00.0/ieee80211/phy0/rfkill2) (driver iwlwifi)
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.0028] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/hp-wmi/rfkill/rfkill0) (platform driver hp-wmi)
Aug 22 21:30:15 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=447 comm="/usr/lib/accounts-daemon ")
Aug 22 21:30:15 Asuna systemd[1]: Starting Authorization Manager...
-- Subject: Unit polkit.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit polkit.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.2248] manager[0x55962daa4000]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.2250] manager[0x55962daa4000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Aug 22 21:30:15 Asuna polkitd[451]: Started polkitd version 0.114
Aug 22 21:30:15 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=431 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Aug 22 21:30:15 Asuna systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:15 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Aug 22 21:30:15 Asuna systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.8138] settings: Loaded settings plugin: NMSKeyfilePlugin (internal)
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.8404] settings: Loaded settings plugin: NMSIbftPlugin (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-settings-plugin-ibft.so)
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.9078] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Amini (08065970-3adf-4245-ae5c-b175d1760db2,"Amini")
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.9398] manager: rfkill: WiFi disabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.9402] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.9406] manager: Networking is enabled by state file
Aug 22 21:30:15 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957215.9410] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Aug 22 21:30:15 Asuna nm-dispatcher[453]: req:1 'hostname': new request (0 scripts)
Aug 22 21:30:15 Asuna nm-dispatcher[453]: req:1 'hostname': completed: no scripts
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.2502] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-team.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.2858] Loaded device plugin: NMOvsFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-ovs.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.3662] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna polkitd[451]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
Aug 22 21:30:16 Asuna polkitd[451]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
Aug 22 21:30:16 Asuna polkitd[451]: Finished loading, compiling and executing 5 rules
Aug 22 21:30:16 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Aug 22 21:30:16 Asuna systemd[1]: Started Authorization Manager.
-- Subject: Unit polkit.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit polkit.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:16 Asuna polkitd[451]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
Aug 22 21:30:16 Asuna accounts-daemon[447]: started daemon version 0.6.50
Aug 22 21:30:16 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Accounts'
Aug 22 21:30:16 Asuna systemd[1]: Started Accounts Service.
-- Subject: Unit accounts-daemon.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit accounts-daemon.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:16 Asuna systemd[1]: Startup finished in 5.612s (kernel) + 20.074s (userspace) = 25.686s.
-- Subject: System start-up is now complete
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- All system services necessary queued for starting at boot have been
-- started. Note that this does not mean that the machine is now idle as services
-- might still be busy with completing start-up.
-- 
-- Kernel start-up required 5612505 microseconds.
-- 
-- Initial RAM disk start-up required INITRD_USEC microseconds.
-- 
-- Userspace start-up required 20074455 microseconds.
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7179] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7292] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7397] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.12.3dev+1+g0a3755c17-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7510] device (lo): carrier: link connected
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7516] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7537] manager: (eno1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7556] keyfile: add connection in-memory (b7110d11-fc80-3c3f-8cdb-4aacc6e280cf,"Wired connection 1")
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7563] settings: (eno1): created default wired connection 'Wired connection 1'
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.7571] device (eno1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 21:30:16 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
Aug 22 21:30:16 Asuna kernel: r8169 0000:07:00.0 eno1: link down
Aug 22 21:30:16 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9034] wifi-nl80211: (wlo1): using nl80211 for WiFi device control
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9036] device (wlo1): driver supports Access Point (AP) mode
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9042] manager: (wlo1): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9054] device (wlo1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9060] device (wlo1): set-hw-addr: set MAC address to 5E:D2:98:BD:43:8E (scanning)
Aug 22 21:30:16 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
Aug 22 21:30:16 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957216.9521] ovsdb: Could not connect: No such file or directory
Aug 22 21:30:16 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='fi.w1.wpa_supplicant1' unit='wpa_supplicant.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=431 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Aug 22 21:30:16 Asuna systemd[1]: Starting WPA supplicant...
-- Subject: Unit wpa_supplicant.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit wpa_supplicant.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:17 Asuna nm-dispatcher[453]: req:2 'connectivity-change': new request (0 scripts)
Aug 22 21:30:17 Asuna nm-dispatcher[453]: req:2 'connectivity-change': completed: no scripts
Aug 22 21:30:17 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'fi.w1.wpa_supplicant1'
Aug 22 21:30:17 Asuna wpa_supplicant[481]: Successfully initialized wpa_supplicant
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Started WPA supplicant.
-- Subject: Unit wpa_supplicant.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit wpa_supplicant.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:17 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957217.4529] supplicant: wpa_supplicant running
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Created slice User Slice of UID 120.
-- Subject: Unit user-120.slice has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit user-120.slice has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Created slice system-user\x2druntime\x2ddir.slice.
-- Subject: Unit system-user\x2druntime\x2ddir.slice has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit system-user\x2druntime\x2ddir.slice has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Started /run/user/120 mount wrapper.
-- Subject: Unit [email protected] has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Starting User Manager for UID 120...
-- Subject: Unit [email protected] has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has begun starting up.
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd-logind[432]: New session c1 of user gdm.
-- Subject: A new session c1 has been created for user gdm
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Documentation: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
-- 
-- A new session with the ID c1 has been created for the user gdm.
-- 
-- The leading process of the session is 473.
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[1]: Started Session c1 of user gdm.
-- Subject: Unit session-c1.scope has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit session-c1.scope has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:17 Asuna kernel: audit: type=1006 audit(1534957217.707:2): pid=483 uid=0 old-auid=4294967295 auid=120 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=1 res=1
Aug 22 21:30:17 Asuna systemd[483]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm by (uid=0)
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on Sound System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on Multimedia System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Reached target Timers.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on p11-kit server.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Reached target Paths.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Reached target Basic System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[1]: Started User Manager for UID 120.
-- Subject: Unit [email protected] has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Starting Update XDG user dir configuration...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Started Update XDG user dir configuration.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Reached target Default.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Startup finished in 540ms.
-- Subject: User manager start-up is now complete
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- The user manager instance for user 120 has been started. All services queued
-- for starting have been started. Note that other services might still be starting
-- up or be started at any later time.
-- 
-- Startup of the manager took 540365 microseconds.
Aug 22 21:30:18 Asuna systemd[483]: Started D-Bus User Message Bus.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:21 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.23' (uid=120 pid=504 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:21 Asuna systemd[1]: Starting Daemon for power management...
-- Subject: Unit upower.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit upower.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:22 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
Aug 22 21:30:22 Asuna systemd[1]: Started Daemon for power management.
-- Subject: Unit upower.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit upower.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x00000000289e5382
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000edc053fc
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x000000001d0cc625
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] UVD initialized successfully.
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:22 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:22 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957222.9034] manager: startup complete
Aug 22 21:30:23 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
Aug 22 21:30:23 Asuna gnome-shell[504]: Ignoring GPU /dev/dri/card0 due to the lack of connectors
Aug 22 21:30:27 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: glamor: No eglstream capable devices found
Aug 22 21:30:29 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Aug 22 21:30:29 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: > Warning:     Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
Aug 22 21:30:29 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:30:29 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: >          This warning only shows for the first high keycode.
Aug 22 21:30:29 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Aug 22 21:30:30 Asuna dbus-daemon[492]: [session uid=120 pid=492] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.10' (uid=120 pid=504 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:30 Asuna systemd[483]: Starting Accessibility services bus...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:30 Asuna dbus-daemon[492]: [session uid=120 pid=492] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
Aug 22 21:30:30 Asuna systemd[483]: Started Accessibility services bus.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:30 Asuna at-spi-bus-launcher[549]: dbus-daemon[554]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=120 pid=504 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:30 Asuna at-spi-bus-launcher[549]: dbus-daemon[554]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
Aug 22 21:30:30 Asuna at-spi-bus-launcher[549]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
Aug 22 21:30:30 Asuna systemd[483]: Starting Sound Service...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:30 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.31' (uid=120 pid=560 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no ")
Aug 22 21:30:31 Asuna systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
-- Subject: Unit rtkit-daemon.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit rtkit-daemon.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:31 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Aug 22 21:30:31 Asuna systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
-- Subject: Unit rtkit-daemon.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit rtkit-daemon.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully called chroot.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully dropped privileges.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully limited resources.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Running.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Canary thread running.
Aug 22 21:30:31 Asuna rtkit-daemon[563]: Watchdog thread running.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:32 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.74' (uid=120 pid=560 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no ")
Aug 22 21:30:33 Asuna systemd[483]: Started Sound Service.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:36 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by ':1.23' (uid=120 pid=504 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:36 Asuna systemd[1]: Starting Locale Service...
-- Subject: Unit systemd-localed.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-localed.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:36 Asuna gnome-shell[504]: Failed to launch ibus-daemon: Failed to execute child process “ibus-daemon” (No such file or directory)
Aug 22 21:30:37 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
Aug 22 21:30:37 Asuna systemd[1]: Started Locale Service.
-- Subject: Unit systemd-localed.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit systemd-localed.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:38 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' requested by ':1.23' (uid=120 pid=504 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:38 Asuna systemd[1]: Starting Location Lookup Service...
-- Subject: Unit geoclue.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:38 Asuna polkitd[451]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.23 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8)
Aug 22 21:30:38 Asuna gnome-shell[504]: No permission to trigger offline updates: Polkit.Error: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: Action org.freedesktop.packagekit.trigger-offline-update is not registered
Aug 22 21:30:39 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.79' (uid=0 pid=589 comm="/usr/lib/geoclue ")
Aug 22 21:30:39 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:30:39 Asuna geoclue[589]: Failed to connect to avahi service: Daemon not running
Aug 22 21:30:39 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Aug 22 21:30:39 Asuna systemd[1]: Started Location Lookup Service.
-- Subject: Unit geoclue.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:39 Asuna gnome-shell[504]: Failed to load background 'file:///usr/share/backgrounds/gnome/adwaita-lock.jpg': Error opening file /usr/share/backgrounds/gnome/adwaita-lock.jpg: No such file or directory
Aug 22 21:30:39 Asuna gnome-shell[504]: Error looking up permission: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.impl.portal.PermissionStore was not provided by any .service files
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: > Warning:     Unsupported maximum keycode 374, clipping.
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: > Warning:     Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: >          This warning only shows for the first high keycode.
Aug 22 21:30:40 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Aug 22 21:30:40 Asuna gnome-shell[504]: JS WARNING: [resource:///org/gnome/shell/ui/windowManager.js 1468]: reference to undefined property "MetaWindowXwayland"
Aug 22 21:30:40 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.101' (uid=120 pid=595 comm="/usr/lib/gsd-color ")
Aug 22 21:30:40 Asuna gnome-session-binary[496]: Entering running state
Aug 22 21:30:40 Asuna xbrlapi.desktop[672]: openConnection: connect: No such file or directory
Aug 22 21:30:40 Asuna xbrlapi.desktop[672]: cannot connect to braille devices daemon brltty at :0
Aug 22 21:30:40 Asuna systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
-- Subject: Unit colord.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit colord.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:40 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
Aug 22 21:30:40 Asuna systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
-- Subject: Unit colord.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit colord.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:41 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:41 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:41 Asuna gnome-shell[504]: Object Clutter.Clone (0x5645292f26e0), has been already finalized. Impossible to get any property from it.
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: == Stack trace for context 0x564527c61240 ==
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #0 0x564528083408 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:73 (0x7f58703c8cd0 @ 9)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #1 0x564528083388 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7f58703c8f78 @ 36)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #2 0x564528083300 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7f58703c8de0 @ 52)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #3 0x7ffc3ed2f260 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7f58703d2918 @ 54)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #4 0x7ffc3ed2f3b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7f58703d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #5 0x7ffc3ed2f460 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7f58703d2a28 @ 100)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #6 0x7ffc3ed2f4f0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7f58703d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #7 0x7ffc3ed2f5e0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7f58703cff78 @ 386)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #8 0x7ffc3ed2f690 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7f58703cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #9 0x7ffc3ed2f6f0 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7f58703b5de0 @ 71)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #10 0x7ffc3ed2f790 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7f58703cf560 @ 15)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: == Stack trace for context 0x564527c61240 ==
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #0 0x564528083408 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:80 (0x7f58703c8cd0 @ 82)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #1 0x564528083388 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7f58703c8f78 @ 36)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #2 0x564528083300 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7f58703c8de0 @ 52)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #3 0x7ffc3ed2f260 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7f58703d2918 @ 54)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #4 0x7ffc3ed2f3b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7f58703d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #5 0x7ffc3ed2f460 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7f58703d2a28 @ 100)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #6 0x7ffc3ed2f4f0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7f58703d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #7 0x7ffc3ed2f5e0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7f58703cff78 @ 386)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #8 0x7ffc3ed2f690 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7f58703cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:30:41 Asuna gnome-shell[504]: Object Clutter.Clone (0x5645292f26e0), has been already finalized. Impossible to set any property to it.
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #9 0x7ffc3ed2f6f0 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7f58703b5de0 @ 71)
Aug 22 21:30:41 Asuna org.gnome.Shell.desktop[504]: #10 0x7ffc3ed2f790 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7f58703cf560 @ 15)
Aug 22 21:30:42 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:42 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:42 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:42 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.111' (uid=977 pid=687 comm="/usr/lib/colord-sane ")
Aug 22 21:30:42 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:30:43 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:43 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:44 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:44 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:45 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:45 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.112' (uid=977 pid=687 comm="/usr/lib/colord-sane ")
Aug 22 21:30:45 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:30:45 Asuna gnome-shell[504]: JS ERROR: TypeError: this._currentWindow is null
                    [email protected]:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:536:13
                    [email protected]:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82:22
                    _init/<@resource:///org/gnome/shell/ui/keyboard.js:503:13
Aug 22 21:30:45 Asuna kernel: audit: type=1006 audit(1534957245.670:3): pid=692 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=2 res=1
Aug 22 21:30:45 Asuna gdm-password][692]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user kirito by (uid=0)
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[1]: Started /run/user/1000 mount wrapper.
-- Subject: Unit [email protected] has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
-- Subject: Unit user-1000.slice has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit user-1000.slice has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
-- Subject: Unit [email protected] has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has begun starting up.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd-logind[432]: New session 2 of user kirito.
-- Subject: A new session 2 has been created for user kirito
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Documentation: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
-- 
-- A new session with the ID 2 has been created for the user kirito.
-- 
-- The leading process of the session is 692.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[1]: Started Session 2 of user kirito.
-- Subject: Unit session-2.scope has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit session-2.scope has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user kirito by (uid=0)
Aug 22 21:30:45 Asuna kernel: audit: type=1006 audit(1534957245.697:4): pid=699 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 res=1
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on Multimedia System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on p11-kit server.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Reached target Paths.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Reached target Timers.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on Sound System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Reached target Basic System.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
-- Subject: Unit [email protected] has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit [email protected] has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Starting Update XDG user dir configuration...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Started Update XDG user dir configuration.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Reached target Default.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:45 Asuna systemd[699]: Startup finished in 234ms.
-- Subject: User manager start-up is now complete
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- The user manager instance for user 1000 has been started. All services queued
-- for starting have been started. Note that other services might still be starting
-- up or be started at any later time.
-- 
-- Startup of the manager took 234839 microseconds.
Aug 22 21:30:46 Asuna systemd[699]: Started D-Bus User Message Bus.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:47 Asuna gnome-keyring-ssh.desktop[743]: SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] PCIE gen 2 link speeds already enabled
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x00000000289e5382
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000edc053fc
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x000000001d0cc625
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] UVD initialized successfully.
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:48 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Aug 22 21:30:49 Asuna kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
Aug 22 21:30:49 Asuna gnome-shell[748]: Ignoring GPU /dev/dri/card0 due to the lack of connectors
Aug 22 21:30:52 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:52 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:52 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Aug 22 21:30:52 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:52 Asuna kernel: fuse init (API version 7.27)
Aug 22 21:30:52 Asuna systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
-- Subject: Unit sys-fs-fuse-connections.mount has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sys-fs-fuse-connections.mount has begun starting up.
Aug 22 21:30:52 Asuna systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
-- Subject: Unit sys-fs-fuse-connections.mount has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit sys-fs-fuse-connections.mount has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:52 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: glamor: No eglstream capable devices found
Aug 22 21:30:53 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Aug 22 21:30:53 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: > Warning:     Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
Aug 22 21:30:53 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:30:53 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: >          This warning only shows for the first high keycode.
Aug 22 21:30:53 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Aug 22 21:30:53 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:53 Asuna systemd[699]: Starting Accessibility services bus...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:53 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
Aug 22 21:30:53 Asuna systemd[699]: Started Accessibility services bus.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:53 Asuna at-spi-bus-launcher[784]: dbus-daemon[789]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:53 Asuna at-spi-bus-launcher[784]: dbus-daemon[789]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
Aug 22 21:30:53 Asuna at-spi-bus-launcher[784]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
Aug 22 21:30:53 Asuna systemd[699]: Starting Sound Service...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully made thread 795 of process 795 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully made thread 796 of process 795 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Successfully made thread 797 of process 795 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
Aug 22 21:30:53 Asuna rtkit-daemon[563]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 22 21:30:53 Asuna systemd[699]: Started Sound Service.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:54 Asuna gnome-shell[748]: Failed to launch ibus-daemon: Failed to execute child process “ibus-daemon” (No such file or directory)
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating service name='org.gnome.Shell.CalendarServer' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' requested by ':1.123' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:55 Asuna systemd[1]: Starting Location Lookup Service...
-- Subject: Unit geoclue.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:55 Asuna polkitd[451]: Registered Authentication Agent for unix-session:2 (system bus name :1.123 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8)
Aug 22 21:30:55 Asuna gnome-shell[748]: Telepathy is not available, chat integration will be disabled.
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gnome.evolution.dataserver.Sources5' unit='evolution-source-registry.service' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=817 comm="/usr/lib/gnome-shell-calendar-server ")
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:55 Asuna geoclue[818]: Failed to connect to avahi service: Daemon not running
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.138' (uid=0 pid=818 comm="/usr/lib/geoclue ")
Aug 22 21:30:55 Asuna systemd[1]: Started Location Lookup Service.
-- Subject: Unit geoclue.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:30:55 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Aug 22 21:30:55 Asuna systemd[699]: Starting Evolution source registry...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:55 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.139' (uid=1000 pid=825 comm="/usr/lib/gvfs-udisks2-volume-monitor ")
Aug 22 21:30:55 Asuna systemd[1]: Starting Disk Manager...
-- Subject: Unit udisks2.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit udisks2.service has begun starting up.
Aug 22 21:30:55 Asuna udisksd[829]: udisks daemon version 2.7.7 starting
Aug 22 21:30:56 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=826 comm="/usr/lib/evolution-source-registry ")
Aug 22 21:30:56 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Aug 22 21:30:56 Asuna systemd[1]: Started Disk Manager.
-- Subject: Unit udisks2.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit udisks2.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:56 Asuna udisksd[829]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Aug 22 21:30:56 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
Aug 22 21:30:56 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:56 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:56 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:57 Asuna gvfs-afc-volume-monitor[848]: Volume monitor alive
Aug 22 21:30:57 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
Aug 22 21:30:57 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:57 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:57 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:57 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.Sources5'
Aug 22 21:30:57 Asuna systemd[699]: Started Evolution source registry.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:57 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.Shell.CalendarServer'
Aug 22 21:30:57 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Aug 22 21:30:57 Asuna pulseaudio[795]: E: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Aug 22 21:30:57 Asuna pulseaudio[560]: E: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Aug 22 21:30:58 Asuna goa-daemon[840]: goa-daemon version 3.28.0 starting
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.23' (uid=1000 pid=840 comm="/usr/lib/goa-daemon ")
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
Aug 22 21:30:58 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:58 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
Aug 22 21:30:58 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:30:58 Asuna systemd[699]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:30:58 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Aug 22 21:30:58 Asuna systemd[699]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:30:58 Asuna gnome-shell[748]: No permission to trigger offline updates: Polkit.Error: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: Action org.freedesktop.packagekit.trigger-offline-update is not registered
Aug 22 21:30:58 Asuna kernel: rfkill: input handler disabled
Aug 22 21:30:58 Asuna gsd-sharing[884]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit gnome-remote-desktop.service not loaded.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: WARNING: addSignalMethods is replacing existing [0x55fe6c8d2fc0 Gjs_ShowAppsIcon.dash-item-container] connect method
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: WARNING: addSignalMethods is replacing existing [0x55fe6c8d2fc0 Gjs_ShowAppsIcon.dash-item-container] disconnect method
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: WARNING: addSignalMethods is replacing existing [0x55fe6c8d2fc0 Gjs_ShowAppsIcon.dash-item-container] emit method
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c871730 StBin] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c8705a0 ShellGenericContainer.panel-button:last-child first-child] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c9cb6f0 StBoxLayout.panel-status-menu-box:last-child first-child] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c871730 StBin] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c8705a0 ShellGenericContainer.panel-button:last-child first-child] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna gnome-shell[748]: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x55fe6c9cb6f0 StBoxLayout.panel-status-menu-box:last-child first-child] which is not in the stage.
Aug 22 21:30:59 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: Window manager warning: Trying to re-add keybinding "focus-active-notification".
Aug 22 21:31:00 Asuna gnome-shell[748]: loading user theme: /home/kirito/.themes/Flat-Remix-dark/gnome-shell/gnome-shell.css
Aug 22 21:31:00 Asuna gnome-shell[748]: Extension [email protected] already installed in /home/kirito/.local/share/gnome-shell/extensions/[email protected] /usr/share/gnome-shell/extensions/[email protected] will not be loaded
Aug 22 21:31:00 Asuna gnome-shell[748]: Extension [email protected]m already installed in /home/kirito/.local/share/gnome-shell/extensions/[email protected]m. /usr/share/gnome-shell/extensions/[email protected]m will not be loaded
Aug 22 21:31:00 Asuna gnome-shell[748]: Extension [email protected] already installed in /home/kirito/.local/share/gnome-shell/extensions/launch-n[email protected] /usr/share/gnome-shell/extensions/[email protected] will not be loaded
Aug 22 21:31:00 Asuna gnome-shell[748]: Failed to load background 'file:///usr/share/backgrounds/gnome/adwaita-lock.jpg': Error opening file /usr/share/backgrounds/gnome/adwaita-lock.jpg: No such file or directory
Aug 22 21:31:00 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gnome.evolution.dataserver.Calendar7' unit='evolution-calendar-factory.service' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=817 comm="/usr/lib/gnome-shell-calendar-server ")
Aug 22 21:31:00 Asuna systemd[699]: Starting Evolution calendar service...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:31:01 Asuna gnome-shell[748]: percentage lengths not currently supported
Aug 22 21:31:01 Asuna gnome-shell[748]: Error looking up permission: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.impl.portal.PermissionStore was not provided by any .service files
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.Calendar7'
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.GeoClue2' unit='geoclue.service' requested by ':1.123' (uid=1000 pid=748 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
Aug 22 21:31:01 Asuna systemd[699]: Started Evolution calendar service.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: > Warning:     Unsupported maximum keycode 374, clipping.
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: > Warning:     Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: >          X11 cannot support keycodes above 255.
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: >          This warning only shows for the first high keycode.
Aug 22 21:31:01 Asuna systemd[1]: Starting Location Lookup Service...
-- Subject: Unit geoclue.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has begun starting up.
Aug 22 21:31:01 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.181' (uid=0 pid=964 comm="/usr/lib/geoclue ")
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:31:01 Asuna geoclue[964]: Failed to connect to avahi service: Daemon not running
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Aug 22 21:31:01 Asuna systemd[1]: Started Location Lookup Service.
-- Subject: Unit geoclue.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit geoclue.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.39' (uid=1000 pid=963 comm="/usr/lib/evolution-calendar-factory-subprocess --f")
Aug 22 21:31:01 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook9' unit='evolution-addressbook-factory.service' requested by ':1.39' (uid=1000 pid=963 comm="/usr/lib/evolution-calendar-factory-subprocess --f")
Aug 22 21:31:01 Asuna systemd[699]: Starting Evolution address book service...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:31:02 Asuna gsd-color[595]: failed to set screen _ICC_PROFILE: Failed to open file “/home/kirito/.local/share/icc/edid-f6194e7dd78d03e9412481af6dad4991.icc”: Permission denied
Aug 22 21:31:02 Asuna gnome-shell[748]: GNOME Shell started at Wed Aug 22 2018 21:30:58 GMT+0430
Aug 22 21:31:02 Asuna gsd-color[595]: failed to set screen _ICC_PROFILE: Failed to open file “/home/kirito/.local/share/icc/edid-f6194e7dd78d03e9412481af6dad4991.icc”: Permission denied
Aug 22 21:31:02 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
Aug 22 21:31:03 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook9'
Aug 22 21:31:03 Asuna systemd[699]: Started Evolution address book service.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:31:04 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1' unit='tracker-store.service' requested by ':1.55' (uid=1000 pid=1064 comm="gdbus call -e -d org.freedesktop.DBus -o /org/free")
Aug 22 21:31:04 Asuna gnome-session-binary[716]: Entering running state
Aug 22 21:31:04 Asuna systemd[699]: Starting Tracker metadata database store and lookup manager...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:31:05 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
Aug 22 21:31:05 Asuna systemd[699]: Started Tracker metadata database store and lookup manager.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:31:05 Asuna tracker-store.desktop[1064]: (uint32 1,)
Aug 22 21:31:05 Asuna gnome-shell[748]: percentage lengths not currently supported
Aug 22 21:31:06 Asuna blueman.desktop[1070]: Traceback (most recent call last):
Aug 22 21:31:06 Asuna blueman.desktop[1070]:  File "/usr/bin/blueman-applet", line 15, in <module>
Aug 22 21:31:06 Asuna blueman.desktop[1070]:   from blueman.Functions import create_logger, create_parser, set_proc_title
Aug 22 21:31:06 Asuna blueman.desktop[1070]: ModuleNotFoundError: No module named 'blueman'
Aug 22 21:31:09 Asuna gnome-shell[748]: Object Clutter.Clone (0x55fe6c26ce30), has been already finalized. Impossible to get any property from it.
Aug 22 21:31:09 Asuna gnome-shell[748]: Object Clutter.Clone (0x55fe6c26ce30), has been already finalized. Impossible to set any property to it.
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: == Stack trace for context 0x55fe6ab6b1a0 ==
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #0 0x55fe6af845e8 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:73 (0x7ff3683c8cd0 @ 9)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #1 0x55fe6af84568 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7ff3683c8f78 @ 36)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #2 0x55fe6af844e0 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7ff3683c8de0 @ 52)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #3 0x7ffd0ed380b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7ff3683d2918 @ 54)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #4 0x7ffd0ed38200 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7ff3683d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #5 0x7ffd0ed382b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7ff3683d2a28 @ 100)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #6 0x7ffd0ed38340 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7ff3683d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #7 0x7ffd0ed38430 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7ff3683cff78 @ 386)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #8 0x7ffd0ed384e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7ff3683cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #9 0x7ffd0ed38540 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7ff3683b5de0 @ 71)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #10 0x7ffd0ed385e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7ff3683cf560 @ 15)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: == Stack trace for context 0x55fe6ab6b1a0 ==
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #0 0x55fe6af845e8 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:80 (0x7ff3683c8cd0 @ 82)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #1 0x55fe6af84568 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7ff3683c8f78 @ 36)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #2 0x55fe6af844e0 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7ff3683c8de0 @ 52)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #3 0x7ffd0ed380b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7ff3683d2918 @ 54)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #4 0x7ffd0ed38200 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7ff3683d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #5 0x7ffd0ed382b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7ff3683d2a28 @ 100)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #6 0x7ffd0ed38340 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7ff3683d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #7 0x7ffd0ed38430 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7ff3683cff78 @ 386)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #8 0x7ffd0ed384e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7ff3683cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #9 0x7ffd0ed38540 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7ff3683b5de0 @ 71)
Aug 22 21:31:09 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #10 0x7ffd0ed385e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7ff3683cf560 @ 15)
Aug 22 21:31:20 Asuna gnome-keyring-daemon[708]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/login/1, but it's already registered
Aug 22 21:31:20 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213120.297825:ERROR:connection_factory_impl.cc(396)] Failed to connect to MCS endpoint with error -106
Aug 22 21:31:23 Asuna gnome-shell[748]: JS WARNING: [resource:///org/gnome/shell/ui/status/keyboard.js 709]: reference to undefined property "_inputSources"
Aug 22 21:31:23 Asuna gnome-shell[748]: Object .Gjs_DashItemContainer (0x55fe6d28a640), has been already finalized. Impossible to get any property from it.
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: == Stack trace for context 0x55fe6ab6b1a0 ==
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #0 0x55fe6af84568 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:73 (0x7ff3683c8cd0 @ 9)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #1 0x7ffd0ed36cc0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7ff3683c8f78 @ 36)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #2 0x55fe6af844e0 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7ff3683c8de0 @ 52)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #3 0x7ffd0ed380b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7ff3683d2918 @ 54)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #4 0x7ffd0ed38200 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7ff3683d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #5 0x7ffd0ed382b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7ff3683d2a28 @ 100)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #6 0x7ffd0ed38340 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7ff3683d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #7 0x7ffd0ed38430 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7ff3683cff78 @ 386)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #8 0x7ffd0ed384e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7ff3683cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #9 0x7ffd0ed38540 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7ff3683b5de0 @ 71)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #10 0x7ffd0ed385e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7ff3683cf560 @ 15)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: == Stack trace for context 0x55fe6ab6b1a0 ==
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #0 0x55fe6af84568 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:80 (0x7ff3683c8cd0 @ 82)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #1 0x7ffd0ed36cc0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:105 (0x7ff3683c8f78 @ 36)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #2 0x55fe6af844e0 i  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:92 (0x7ff3683c8de0 @ 52)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #3 0x7ffd0ed380b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:208 (0x7ff3683d2918 @ 54)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #4 0x7ffd0ed38200 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:337 (0x7ff3683d29a0 @ 1626)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #5 0x7ffd0ed382b0 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:350 (0x7ff3683d2a28 @ 100)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #6 0x7ffd0ed38340 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tweener.js:365 (0x7ff3683d2ab0 @ 10)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #7 0x7ffd0ed38430 b  resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:128 (0x7ff3683cff78 @ 386)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #8 0x7ffd0ed384e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:207 (0x7ff3683cf5e8 @ 159)
Aug 22 21:31:23 Asuna gnome-shell[748]: Object .Gjs_DashItemContainer (0x55fe6d28a640), has been already finalized. Impossible to set any property to it.
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #9 0x7ffd0ed38540 I  resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82 (0x7ff3683b5de0 @ 71)
Aug 22 21:31:23 Asuna org.gnome.Shell.desktop[748]: #10 0x7ffd0ed385e0 b  resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:182 (0x7ff3683cf560 @ 15)
Aug 22 21:31:24 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1115:0822/213124.856024:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(1007)] Lost UI shared context.
Aug 22 21:31:31 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213131.803981:100804019:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:31 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213131.804105:100804109:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:33 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213133.500107:102500114:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:33 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213133.500166:102500169:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:34 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1859:0822/213134.289799:ERROR:get_updates_processor.cc(243)] PostClientToServerMessage() failed during GetUpdates
Aug 22 21:31:36 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213136.145779:105145788:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:36 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213136.145853:105145859:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:37 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213137.342243:106342255:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:37 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213137.342340:106342347:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:42 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213142.253995:111254001:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:42 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213142.254051:111254054:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:42 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213142.967148:111967159:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:42 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213142.967245:111967251:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:43 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213143.891072:ERROR:connection_factory_impl.cc(396)] Failed to connect to MCS endpoint with error -106
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=0fca, idProduct=8017, bcdDevice= 2.40
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: Product: BlackBerry
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: Manufacturer: Research In Motion, Ltd.
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usb 2-2: SerialNumber: 61868B2805F3ACE356CF7861236B170623FEC93E
Aug 22 21:31:50 Asuna mtp-probe[1972]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2"
Aug 22 21:31:50 Asuna mtp-probe[1972]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0: MAC-Address: a6:e4:b8:8f:3c:7f
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 usb0: register 'cdc_ncm' at usb-0000:19:00.0-2, CDC NCM, a6:e4:b8:8f:3c:7f
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.2: MAC-Address: a6:e4:b8:8f:3c:82
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.2 usb1: register 'cdc_ncm' at usb-0000:19:00.0-2, CDC NCM, a6:e4:b8:8f:3c:82
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.4201] manager: (usb0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.4667] manager: (usb1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5)
Aug 22 21:31:50 Asuna upowerd[511]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2
Aug 22 21:31:50 Asuna upowerd[511]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2/2-2:1.3
Aug 22 21:31:50 Asuna upowerd[511]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2/2-2:1.1
Aug 22 21:31:50 Asuna systemd-udevd[1971]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Aug 22 21:31:50 Asuna systemd-udevd[1974]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: renamed from usb1
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: renamed from usb0
Aug 22 21:31:50 Asuna upowerd[511]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2/2-2:1.2
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7544] device (enp25s0u2i2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2i2: link is not ready
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2i2: link is not ready
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7576] keyfile: add connection in-memory (2b401731-96a6-3bd5-a337-d60595c67cea,"Wired connection 2")
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7584] settings: (enp25s0u2i2): created default wired connection 'Wired connection 2'
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7640] device (enp25s0u2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Aug 22 21:31:50 Asuna upowerd[511]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:19:00.0/usb2/2-2/2-2:1.0
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7662] keyfile: add connection in-memory (b1383ff3-f6e2-3f68-a207-91f615b9441a,"Wired connection 3")
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2: link is not ready
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp25s0u2: link is not ready
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: network connection: connected
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp25s0u2: link becomes ready
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: network connection: connected
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7668] settings: (enp25s0u2): created default wired connection 'Wired connection 3'
Aug 22 21:31:50 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.0 enp25s0u2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7816] device (enp25s0u2): carrier: link connected
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7821] device (enp25s0u2): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.7837] policy: auto-activating connection 'Wired connection 3' (b1383ff3-f6e2-3f68-a207-91f615b9441a)
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8077] device (enp25s0u2): Activation: starting connection 'Wired connection 3' (b1383ff3-f6e2-3f68-a207-91f615b9441a)
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8080] device (enp25s0u2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8086] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8089] device (enp25s0u2): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8099] device (enp25s0u2): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:50 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957310.8105] dhcp4 (enp25s0u2): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 22 21:31:50 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.330' (uid=977 pid=1975 comm="/usr/lib/colord-sane ")
Aug 22 21:31:50 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213151.051840:120051860:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213151.051990:120052000:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213151.494753:120494776:ERROR:networkimpl.cc(320)] [AU] Send Request status: 6
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1726:1726:0822/213151.494954:120494971:ERROR:networkimpl.cc(521)] [AU] Request sending failed. HTTP return code: 0
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1115:0822/213151.495666:ERROR:autoupdate_manager.cc(689)] [AU] An error reported by the checker
Aug 22 21:31:51 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1115:0822/213151.495843:ERROR:autoupdate_manager.cc(841)] [AU] "Check error" error occured while checking for the main update
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.0804] dhcp4 (enp25s0u2):  address 169.254.233.94
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.0805] dhcp4 (enp25s0u2):  plen 30
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.0805] dhcp4 (enp25s0u2):  expires in 604800 seconds
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.0806] dhcp4 (enp25s0u2):  static route 169.254.0.0/16 gw 169.254.233.94
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.0806] dhcp4 (enp25s0u2):  mtu 1500
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.1140] dhcp4 (enp25s0u2): state changed unknown -> bound
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.1161] device (enp25s0u2): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.1171] device (enp25s0u2): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.1174] device (enp25s0u2): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.1180] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Aug 22 21:31:52 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957312.2297] device (enp25s0u2): Activation: successful, device activated.
Aug 22 21:31:52 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.2' (uid=0 pid=431 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Aug 22 21:31:52 Asuna systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun starting up.
Aug 22 21:31:52 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Aug 22 21:31:52 Asuna systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.
Aug 22 21:31:52 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:1 'up' [enp25s0u2]: new request (0 scripts)
Aug 22 21:31:52 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:1 'up' [enp25s0u2]: completed: no scripts
Aug 22 21:31:52 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.338' (uid=977 pid=1975 comm="/usr/lib/colord-sane ")
Aug 22 21:31:52 Asuna dbus-daemon[430]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Aug 22 21:31:53 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: network connection: connected
Aug 22 21:31:53 Asuna kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp25s0u2i2: link becomes ready
Aug 22 21:31:53 Asuna kernel: cdc_ncm 2-2:1.2 enp25s0u2i2: 480 mbit/s downlink 480 mbit/s uplink
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6803] device (enp25s0u2i2): carrier: link connected
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6808] device (enp25s0u2i2): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6821] policy: auto-activating connection 'Wired connection 2' (2b401731-96a6-3bd5-a337-d60595c67cea)
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6836] device (enp25s0u2i2): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (2b401731-96a6-3bd5-a337-d60595c67cea)
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6839] device (enp25s0u2i2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6848] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6852] device (enp25s0u2i2): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6861] device (enp25s0u2i2): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:53 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957313.6868] dhcp4 (enp25s0u2i2): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8671] dhcp4 (enp25s0u2i2):  address 192.168.0.2
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8672] dhcp4 (enp25s0u2i2):  plen 24
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8672] dhcp4 (enp25s0u2i2):  expires in 7200 seconds
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8673] dhcp4 (enp25s0u2i2):  nameserver '192.168.176.251'
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8673] dhcp4 (enp25s0u2i2):  nameserver '192.168.176.252'
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8674] dhcp4 (enp25s0u2i2):  nameserver '192.168.176.253'
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8674] dhcp4 (enp25s0u2i2):  nameserver '192.168.176.254'
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8674] dhcp4 (enp25s0u2i2):  gateway 192.168.0.1
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8675] dhcp4 (enp25s0u2i2):  mtu 1428
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8681] dhcp4 (enp25s0u2i2): state changed unknown -> bound
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8721] device (enp25s0u2i2): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8758] device (enp25s0u2i2): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8768] device (enp25s0u2i2): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Aug 22 21:31:55 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957315.8779] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Aug 22 21:31:56 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957316.0383] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Aug 22 21:31:56 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957316.0385] policy: set 'Wired connection 2' (enp25s0u2i2) as default for IPv4 routing and DNS
Aug 22 21:31:56 Asuna gsd-sharing[884]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.NoSuchUnit: Unit gnome-remote-desktop.service not loaded.
Aug 22 21:31:56 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957316.1278] device (enp25s0u2i2): Activation: successful, device activated.
Aug 22 21:31:56 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:2 'up' [enp25s0u2i2]: new request (0 scripts)
Aug 22 21:31:56 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:2 'up' [enp25s0u2i2]: completed: no scripts
Aug 22 21:31:56 Asuna NetworkManager[431]: <info> [1534957316.5418] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Aug 22 21:31:56 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:3 'connectivity-change': new request (0 scripts)
Aug 22 21:31:56 Asuna nm-dispatcher[2001]: req:3 'connectivity-change': completed: no scripts
Aug 22 21:32:03 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1859:0822/213203.405857:ERROR:get_updates_processor.cc(243)] PostClientToServerMessage() failed during GetUpdates
Aug 22 21:32:07 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213207.233409:ERROR:ticl-message-validator.cc(212)] registration_digest must be non-empty
Aug 22 21:32:07 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213207.233491:ERROR:ticl-message-validator.cc(319)] field registration_summary failed validation in { protocol_version: { version: { major_version: 3 minor_version: 2 } } client_token: "7KzsgNdWIxvhBbaQloYtxQ==" registration_summary: { num_registrations: 0 registration_digest: "" } server_time_ms: 0 }
Aug 22 21:32:07 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213207.233532:ERROR:ticl-message-validator.cc(361)] field header failed validation in { header: { protocol_version: { version: { major_version: 3 minor_version: 2 } } client_token: "7KzsgNdWIxvhBbaQloYtxQ==" registration_summary: { num_registrations: 0 registration_digest: "" } server_time_ms: 0 } }
Aug 22 21:32:07 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1123:0822/213207.233583:ERROR:protocol-handler.cc(145)] Received invalid message: { header: { protocol_version: { version: { major_version: 3 minor_version: 2 } } client_token: "7KzsgNdWIxvhBbaQloYtxQ==" registration_summary: { num_registrations: 0 registration_digest: "" } server_time_ms: 0 } }
Aug 22 21:32:22 Asuna opera-developer.desktop[1115]: [1115:1859:0822/213222.696978:ERROR:get_updates_processor.cc(243)] PostClientToServerMessage() failed during GetUpdates
Aug 22 21:32:29 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=2061 comm="gnome-terminal ")
Aug 22 21:32:29 Asuna systemd[699]: Starting GNOME Terminal Server...
-- Subject: Unit UNIT has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has begun starting up.
Aug 22 21:32:29 Asuna gnome-terminal-server[2067]: Display does not support owner-change; copy/paste will be broken!
Aug 22 21:32:29 Asuna dbus-daemon[714]: [session uid=1000 pid=714] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
Aug 22 21:32:29 Asuna systemd[699]: Started GNOME Terminal Server.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit UNIT has finished starting up.
-- 
-- The start-up result is RESULT.

درضمن سیستم من همیشه به روز هست.

آخرین ویرایش توسط FullMetalArcher (2018-08-22 21:43:51)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#2 2018-08-22 23:27:23

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: قفل کردن ناگهانی سیستم

درود بر مجتبیِ گرامی و ارزشمند.

مگر سیسمت بترکه که یه سری به انجمن بزنی. ))

مطمئنی مشکل از اپرا نیست؟

آفلاین

#3 2018-08-22 23:35:44

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

پاسخ: قفل کردن ناگهانی سیستم

Arcush نوشته است که:

درود بر مجتبیِ گرامی و ارزشمند.

مگر سیسمت بترکه که یه سری به انجمن بزنی. ))

مطمئنی مشکل از اپرا نیست؟


درود بر ارکوش بزرگ!
شرمنده اینجانب جز مشکل چیزی برای شما نداشتم!
در مورد اوپرا فکر نمیکنم که مشکل از ان باشد. حالا به چه علت این مورد به نظر رسید؟(البته اوپرا دیروز به اخرین نسخه اپدیت شد)
در خروجی جورنال اوپرا قدرت اتصال به سرور را ندارد که بیشتر ناشی از عدم وجود اینترنت است.
+ این اتفاق در تمام طول استفاده چندساله نیفتاده و حتی مربوط به نسخه اوپرا هم نمیتواند باشد(چون قبلا مشکل نبود تا ۲ روز پیش که نسخه قبلی اوپرا را داشتم که یکبار این قفل شدن اتفاق افتاد و بعد از اپدیت هم یکبار اتفاق افتاد) حس میکنم در اپدیت اخیر سیستم(مثلا کرنل یا یوزرلند چیزی تغییر کرده که با کانفیگ ها سازگار نیست ولی نمیدانم چه چیزی)

آخرین ویرایش توسط FullMetalArcher (2018-08-22 23:43:45)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

#4 2018-08-23 10:37:22

Arcush
Administrator
ثبت شده: 2015-09-15
ارسال ها: 1,566

پاسخ: قفل کردن ناگهانی سیستم

بزرگواری مجتبی جان. من که دلم خیلی برات تنگ شده و همیشه بهت ارادت دارم. توی نگاهی که کردم، آخرین ارورهای توی لاگِت واسهٔ اپرا بودن. گرچه ارورها خیلی زیادن.

آفلاین

#5 2018-08-24 00:24:09

FullMetalArcher
Moderator
از : تهران
ثبت شده: 2015-09-16
ارسال ها: 367

پاسخ: قفل کردن ناگهانی سیستم

Arcush نوشته است که:

بزرگواری مجتبی جان. من که دلم خیلی برات تنگ شده و همیشه بهت ارادت دارم. توی نگاهی که کردم، آخرین ارورهای توی لاگِت واسهٔ اپرا بودن. گرچه ارورها خیلی زیادن.

شما لطف بسیاری به من دارید.
بله خطا ها بسیار هستند هنوز فرصت پاکسازیشان پیدا نکردم.
البته منشاء مشخصی هم برای این اتفاقی که برای من افتاد موجود نیست.

LinArcX نوشته است که:

سلام مجتبی جان خوبی؟
بیشتر سر بزن پسر smile
لینوکست lts که نیست هست؟
و اینکه گفتی دو روزه اینجوری شده؟ اخرین بسته هایی که قبل از این رخداد نصب کرده بودی چیا بودن؟ خاطرت هست؟
(و همین طوری آخرین کانفیگ هایی که احتمالا دستکاری کردی؟)

ممنون سعید جان
بتوانم به روی چشم بیشتر مزاحم شما میشوم.
کانفیگ ها کاملا خاطرم نیست چون برای فعال کردن پرایم به همراه دیکودر سخت افزاری پلیر VLC کانفیگ های بسیاری را تغییر دادم.
اما لیست اخرین فعالیت های پکمن طی ۲ روز گذشته به این شرح است:

[2018-08-22 00:11] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -Sy'
[2018-08-22 00:11] [PACMAN] synchronizing package lists
[2018-08-22 00:12] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -S testing/ca-certificates testing/filesystem testing/fontconfig testing/ca-certificates-utils'
[2018-08-22 00:13] [ALPM] transaction started
[2018-08-22 00:13] [ALPM] removed ca-certificates-cacert (20140824-4)
[2018-08-22 00:13] [ALPM] upgraded filesystem (2018.1-3 -> 2018.8-1)
[2018-08-22 00:13] [ALPM] upgraded ca-certificates-utils (20170307-1 -> 20180821-1)
[2018-08-22 00:13] [ALPM] upgraded ca-certificates (20170307-1 -> 20180821-1)
[2018-08-22 00:13] [ALPM] upgraded fontconfig (2.13.0+10+g58f5285-1 -> 2.13.0+17+gc78afa9-1)
[2018-08-22 00:13] [ALPM-SCRIPTLET] Rebuilding fontconfig cache... done.
[2018-08-22 00:13] [ALPM] transaction completed
[2018-08-22 00:13] [ALPM] running 'systemd-sysctl.hook'...
[2018-08-22 00:13] [ALPM] running 'systemd-sysusers.hook'...
[2018-08-22 00:13] [ALPM] running 'systemd-tmpfiles.hook'...
[2018-08-22 00:13] [ALPM] running 'systemd-update.hook'...
[2018-08-22 00:13] [ALPM] running 'update-ca-trust.hook'...
[2018-08-22 00:21] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -U /tmp/yaourt-tmp-kirito/PKGDEST.d4K/opera-developer-56.0.3037.0-1-x86_64.pkg.tar.xz'
[2018-08-22 00:21] [ALPM] transaction started
[2018-08-22 00:21] [ALPM] upgraded opera-developer (56.0.3003.0-1 -> 56.0.3037.0-1)
[2018-08-22 00:21] [ALPM] transaction completed
[2018-08-22 00:21] [ALPM] running 'gtk-update-icon-cache.hook'...
[2018-08-22 00:21] [ALPM] running 'systemd-update.hook'...
[2018-08-22 00:21] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...
[2018-08-22 00:21] [ALPM] running 'update-mime-database.hook'...
[2018-08-23 00:40] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -Sy'
[2018-08-23 00:40] [PACMAN] synchronizing package lists
[2018-08-23 01:14] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -S testing/linux testing/ilmbase testing/gst-plugins-bad testing/openexr testing/gimp testing/gegl extra/libbluray'
[2018-08-23 01:21] [ALPM] transaction started
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded linux (4.18.3.arch1-1 -> 4.18.4.arch1-1)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded ilmbase (2.2.1-4 -> 2.3.0-1)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded openexr (2.2.1-1 -> 2.3.0-1)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded libbluray (1.0.2-1 -> 1.0.2-2)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded gst-plugins-bad (1.14.2-1 -> 1.14.2-2)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded gegl (0.4.4-2 -> 0.4.4-3)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] upgraded gimp (2.10.4-2 -> 2.10.4-3)
[2018-08-23 01:21] [ALPM] transaction completed
[2018-08-23 01:21] [ALPM] running '60-linux.hook'...
[2018-08-23 01:21] [ALPM] running '90-linux.hook'...
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux.img
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.18.4-arch1-1-ARCH
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [base]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [udev]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [autodetect]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [modconf]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [block]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [filesystems]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [keyboard]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [fsck]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux.img
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'fallback'
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-fallback.img -S autodetect
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.18.4-arch1-1-ARCH
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [base]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [udev]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [modconf]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [block]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: aic94xx
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: wd719x
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [filesystems]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [keyboard]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET]  -> Running build hook: [fsck]
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-fallback.img
[2018-08-23 01:21] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2018-08-23 01:21] [ALPM] running 'gtk-update-icon-cache.hook'...
[2018-08-23 01:21] [ALPM] running 'systemd-update.hook'...
[2018-08-23 01:21] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...
[2018-08-23 02:09] [PACMAN] Running 'pacman -R persepolis-git'
[2018-08-23 02:09] [ALPM] transaction started
[2018-08-23 02:09] [ALPM] removed persepolis-git (3.1.0.r27.g30b55e0-1)
[2018-08-23 02:09] [ALPM] transaction completed
[2018-08-23 02:09] [ALPM] running 'systemd-update.hook'...
[2018-08-23 02:09] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...
[2018-08-23 02:10] [PACMAN] Running 'pacman -S persepolis-git'
[2018-08-23 02:45] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -U /tmp/yaourt-tmp-kirito/PKGDEST.CFM/persepolis-git-3.1.0.r27.g30b55e0-1-any.pkg.tar.xz'
[2018-08-23 02:45] [ALPM] transaction started
[2018-08-23 02:45] [ALPM] installed persepolis-git (3.1.0.r27.g30b55e0-1)
[2018-08-23 02:45] [ALPM] transaction completed
[2018-08-23 02:45] [ALPM] running 'systemd-update.hook'...
[2018-08-23 02:45] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...

به نظرتان مشکل سخت افزاری نیست؟
هنگام اتفاق افتادن این مشکل برای دفعه اول گوشی من به عنوان مودم به سیستم متصل بود.

آخرین ویرایش توسط FullMetalArcher (2018-08-24 00:27:23)


*** I FIGHT FOR USERS ***

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud