شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

#1 2018-09-26 21:40:27

mr-noip
عضو
ثبت شده: 2018-07-13
ارسال ها: 13

مشکل در اتصال به دیتابیس

سلام دوستان
بنده یک مشکلی دارم وقتی با php میخوام به دیتابیس کانکت بشم هیچ خروجی نداره و یک صفحه سفید هست و در سورس هم چیزی وجود نداره!با وردپرس هم امتحان کردم بعد از وارد کردن مشخصات دیتابیس و یا ساختن فایل کانفیگ جهت اتصال به دیتابیس هیچ خروجی ندارم و صفحه سفیده.
این هارو قرار میدم شاید اطلاعات خاصی وجود داشته باشه فایل لاگ رو پیدا نکردم متاسفانه و لاگ های موجود خالی بودن:

● mariadb.service - MariaDB 10.1.35 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-09-26 20:23:15 +0330; 17min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 2009 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1926 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1925 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1981 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 27 (limit: 4915)
  Memory: 63.5M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─1981 /usr/bin/mysqld

Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.39-83.1 started; log sequence number 1642925
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139716500387584 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: 2018-09-26 20:23:15 139717078753216 [Note] /usr/bin/mysqld: ready for connections.
Sep 26 20:23:15 archlinux mysqld[1981]: Version: '10.1.35-MariaDB' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MariaDB Server
Sep 26 20:23:15 archlinux systemd[1]: Started MariaDB 10.1.35 database server.

آخرین ویرایش توسط mr-noip (2018-09-26 21:41:42)


شروعی جدید smile

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB