شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2018-12-23 11:20:51

silver
عضو
از : اصفهان
ثبت شده: 2015-12-03
ارسال ها: 193
وب سایت

استفاده از proxifier در آرچ

سلام رفقا
من توی ویندوز برای دانلود از استیم از proxifier با این کانفیک استفاده میکنم

default.ppx

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ProxifierProfile version="101" platform="Windows" product_id="1" product_minver="310">
 <Options>
  <Resolve>
   <AutoModeDetection enabled="false" />
   <ViaProxy enabled="true">
    <TryLocalDnsFirst enabled="false" />
   </ViaProxy>
   <ExclusionList>%ComputerName%; localhost; *.local</ExclusionList>
  </Resolve>
  <ProxificationPortableEngine subsystem="32">
   <Location>Winsock</Location>
   <Type hotpatch="true">Prologue</Type>
  </ProxificationPortableEngine>
  <ProxificationPortableEngine subsystem="64">
   <Location>Winsock</Location>
   <Type hotpatch="false">Prologue</Type>
  </ProxificationPortableEngine>
  <Encryption mode="disabled" />
  <HttpProxiesSupport enabled="false" />
  <HandleDirectConnections enabled="false" />
  <ConnectionLoopDetection enabled="true" />
  <ProcessServices enabled="false" />
  <ProcessOtherUsers enabled="false" />
 </Options>
 <ProxyList>
  <Proxy id="100" type="HTTPS">
   <Address>gx.fileniko.com</Address>
   <Port>8085</Port>
   <Options>48</Options>
   <Authentication enabled="true">
    <Username>pazhouhesh</Username>
    <Password>4974</Password>
   </Authentication>
  </Proxy>
 </ProxyList>
 <ChainList />
 <RuleList>
  <Rule enabled="true">
   <Name>Localhost</Name>
   <Targets>localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%</Targets>
   <Action type="Direct" />
  </Rule>
  <Rule enabled="true">
   <Name>Steam</Name>
   <Applications>Steam.exe</Applications>
   <Targets>*.steamcontent.com;
*.steampipe.steamcontent.com;
*.cs.steampowered.com;
content1.steampowered.com;
content2.steampowered.com;
content3.steampowered.com;
content4.steampowered.com;
content5.steampowered.com;
content6.steampowered.com;
content7.steampowered.com;
content8.steampowered.com;
*.content.steampowered.com;
clientconfig.akamai.steamstatic.com;
hsar.steampowered.com.edgesuite.net;
steamcontent.com;
client-download.steampowered.com;
*.akamai.steamstatic.com;
content-origin.steampowered.com;
edgecast.steamstatic.com;
steam.apac.qtlglb.com.mwcloudcdn.com;
*.cs.steampowered.com;
*.edgecast.steamstatic.com;
cdn1-sea1.valve.net;
cdn2-sea1.valve.net;
*.steam-content-dnld-1.apac-1-cdn.cqloud.com;
steam.apac.qtlglb.com;
edge.steam-dns.top.comcast.net;
edge.steam-dns-2.top.comcast.net;
steamcdn-a.akamaihd.net;</Targets>
   <Action type="Proxy">100</Action>
  </Rule>
  <Rule enabled="true">
   <Name>LeaugeOfLegends</Name>
   <Targets>*.l3cdn.riotgames.com
*.worldwide.l3cdn.riotgames.com
*.riotgamespatcher-a.akamaihd.net
*.riotgamespatcher-a.akamaihd.net.edgesuite.net</Targets>
   <Action type="Proxy">100</Action>
  </Rule>
  <Rule enabled="true">
   <Name>Blizzard</Name>
   <Targets>*.dist.blizzard.com;
*.dist.blizzard.com.edgesuite.net;
*.llnw.blizzard.com;
*.edgecast.blizzard.com;
*.blizzard.vo.llnwd.net;
*.blzddist1-a.akamaihd.net;
*.blzddist2-a.akamaihd.net;
*.blzddist3-a.akamaihd.net;
*.blzddist4-a.akamaihd.net;
*.level3.blizzard.com;
*.edge.blizzard.top.comcast.net;
*.cdn.blizzard.com;</Targets>
   <Action type="Proxy">100</Action>
  </Rule>
  <Rule enabled="true">
   <Name>Uplay</Name>
   <Targets>*.cdn.ubi.com</Targets>
   <Action type="Proxy">100</Action>
  </Rule>
  <Rule enabled="true">
   <Name>Default</Name>
   <Action type="Direct" />
  </Rule>
 </RuleList>
</ProxifierProfile>

نمیدونم چطور و با چه برنامه ای توی آرچ از این پراکسی استفاده کنم


علیرضا پژوهش

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud