شما هنوز به سیستم وارد نشده اید.

اطلاعیه

#1 2020-08-05 21:40:58

system76
Moderator
از : میپرسی از من اهل كجايم؟
ثبت شده: 2018-02-03
ارسال ها: 34
وب سایت

مشکل عدم اتصال به نت در کانتینر آرچلینوکس در lxc

سلام و خسته نباشید یه مشکلی که با کانتینر آرچ لینوکس تو lxc دارم این هست که نمیتونم به نت وصل شم اما وقتی کانتینری مثل اوبونتو، فدورا، centos میسازم مشکلی ندارم و خیلی راحت به نت وصل میشه تو کانتینر آرچ لینوکس سرویس dhcpcd فعال میکنم بهم ارور میده

 [[email protected] ~]# systemctl status dhcpcd 
* dhcpcd.service - dhcpcd on all interfaces
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor pre>
   Active: active (running) since Wed 2020-08-05 13:25:02 UTC; 3h 44min ago
  Process: 38 ExecStart=/usr/bin/dhcpcd -q -b (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 41 (dhcpcd)
   Tasks: 4 (limit: 4659)
   Memory: 1.5M
   CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
       |-41 dhcpcd: [master] [ip4] [ip6]
       |-42 dhcpcd: [privileged actioneer]
       |-43 dhcpcd: [network proxy]
       `-44 dhcpcd: [control proxy]

Aug 05 13:25:02 archlinux systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
Aug 05 13:25:02 archlinux dhcpcd[38]: dhcpcd-9.1.4 starting
Aug 05 13:25:02 archlinux dhcpcd[42]: dev: loaded udev
Aug 05 13:25:02 archlinux dhcpcd[41]: DUID 00:04:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:1>
Aug 05 13:25:02 archlinux dhcpcd[41]: no valid interfaces found
Aug 05 13:25:02 archlinux dhcpcd[41]: no valid interfaces found
Aug 05 13:25:02 archlinux systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
[[email protected] ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: [email protected]: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:54:9d:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet6 fe80::216:3eff:fe54:9d90/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
[[email protected] ~]# 
  

ما را از مرگ می ترسانند،
انگار كه ما زنده ايم …
“شاملو”

آفلاین

#2 2020-08-11 22:24:14

system76
Moderator
از : میپرسی از من اهل كجايم؟
ثبت شده: 2018-02-03
ارسال ها: 34
وب سایت

پاسخ: مشکل عدم اتصال به نت در کانتینر آرچلینوکس در lxc

سلام دوباره بستههای توی کانتینر اوبونتو و آرچ رو بررسی کردم متوجه شدم که اوبونتو از Netplan برای اتصال استفاده میکنه اما  آرچ از netctl

[[email protected] vbox]# pacman -Qq | grep net  
inetutils
libnetfilter_conntrack
libnfnetlink
netctl
nettle
 تو آرچ این بسته ها رو دارم 
اما تو اوبونتو 
dpkg -l | grep net
 dirmngr
 glib-networking:amd64        
 glib-networking-common        
 glib-networking-services      
 iproute2              
 iputils-ping            
 libip4tc0:amd64           
 libnetplan0:amd64        
 libnettle6:amd64         
 libxtables12:amd64         
 netbase              
 netcat-openbsd         
 netplan.io             
 networkd-dispatcher       
 nplan             
 python3-netifaces

خب من سرویس netctl رو فعال میکنم

 * [email protected] - Networking for netctl profile profile
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; static; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2020-08-11 17:27:11 UTC; 15min ago
    Docs: man:netctl.profile(5)
  Process: 123 ExecStart=/usr/lib/netctl/network start profile (code=exited, status=1/FAILURE)
  Main PID: 123 (code=exited, status=1/FAILURE)

Aug 11 17:27:11 archlinux systemd[1]: Starting Networking for netctl profile profile...
Aug 11 17:27:11 archlinux network[123]: Profile 'profile' does not exist or is not readable
Aug 11 17:27:11 archlinux systemd[1]: [email protected]: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 11 17:27:11 archlinux systemd[1]: [email protected]: Failed with result 'exit-code'.
Aug 11 17:27:11 archlinux systemd[1]: Failed to start Networking for netctl profile profile.
~

باز یه مشکلی هست و نت فعال نمیشه


ما را از مرگ می ترسانند،
انگار كه ما زنده ايم …
“شاملو”

آفلاین

پانوشت انجمن

پشتیبانی توسط تیم آرچ لینوکس ایران و نیرو گرفته با FluxBB میزبانی توسط MahanCloud